Ing. Štěpán Onder, Ph.D.Ing. Štěpán Onder, Ph.D. vystutoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde získal doktorandské vzdelanie v odbore Finance. Externe pôsobí ako lektor v oblasti riadenia rizík so špecializáciou na riadenie rizík poisťovní. Štěpán má mnohoročné praktické skúsenosti s riadením rizík z bánk, poisťovní, splátkových spoločností z rôznych rolí riadenia rizík (úverové riziko korporátne, operačné riziko, ALM a trhové riziko, Basel II, Solvency II, Basel III, riziko likvidity, retailové úverové riziko) a to ako z pozícií analytických, tak pozícií vrcholovo manažérskych a strategických. Lektor má tiež skúsenosti z manažérskeho poradenstva (Big 4) a tiež pôsobil ako poradca subkontraktor v projektoch riadenia rizík finančných inštitúcií. Pôsobí tiež ako rečník v tematike riadenia rizík na rôznych konferenciách a fórach a tiež má rozsiahlu publikačnú aktivitu.