PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBAPaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA v súčasnej dobe pôsobí ako projektová manažérka športových udalostí a organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava do ekonomicko-manažérskej oblasti s akcentom na projektové riadenie. Je autorkou mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Vyštudovala stavebnú fakultu Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelanie získala v študijnom programe Učiteľstvo ekonomických predmetov. Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rokoch 2004-2005 tu viedla Ústav podnikové ekonomiky. V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastáva tu pozíciu zástupca vedúceho Katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi. Prednáša v bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma aj v zahraničí. Lektorka Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadení.