Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Soft SkillsDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Komunikácia a komunikačné schopnosti

Sylabus

V rámci výučby modulu sa pozornosť študentov zameria predovšetkým na kvalitné reprezentačné a prezentačné schopnosti spojené s kultivovaným ústnym prejavom a vzhľadom študenta. Venovať sa budeme taktiež problematike komunikačných postupov, aby tak študent získal v tejto oblastí väčšie sebavedomie, ktoré ho posunie o úroveň vyššie. Študent by tak mal získať presvedčenie, že jazyk, čiže ústny prejav, jeho upravený vonkajšok a chovanie podľa spoločenskej etikety má de facto nekonečné možnosti pôsobenia na svoje okolie, resp. na partnerov v komunikácií.

Manažérske praktiky

Sylabus

Manažérska pozícia je veľmi ťažkou i prestížnou pozíciou zároveň. Využíva schopnosti plánovania, rozhodovania, organizovania, vedenia tímov a porád, kontroly, spätných väzieb, komunikácie a v neposlednej rade i spoločenského chovania a etikety. Správny manažér musí každý deň riešiť mnoho a mnoho komunikačných situácií, musí správne rozhodovať a niesť za to potom i zodpovednosť. Študenti by sa vďaka tomuto modulu mali v týchto oblastiach práce manažéra lepšie orientovať a získať tak väčšiu istotu na svojej manažérskej pozícií.

Time Management

Sylabus

Cieľom modulu „Time management“ je poznať a popísať metódy riadenia s časom, respektíve nasmerovať využitie času v zmysle harmonizácie života človeka. Teda toho, ako má byť v pracovných činnostiach efektívny a mať časový priestor na mimopracovnú činnosť, na aktívny a v neposlednej rade i pasívny odpočinok.

Self Leadership

Sylabus

Cieľom modulu je uvedomiť si dôležitosť seba samého, schopnosti vlastného všestranného posunu a umenia sa riadiť. Preberané budú témy: Sebadisciplína ako základ pre sebariadenie, riadenia seba samého prostredníctvom dobrého riadenia času, Plánovania ako nástroj sebariadenia, Covey a jeho 7 návykov, Sila motivácie a sebamotivácie.