Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Corporate ManagementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Krízový manažment

Sylabus

Zmyslom krízového managementu je strategické plánovanie riadenie krízových situácií. Študenti sa v rámci tohto modulu oboznámia s podstatou krízového riadenia v kontexte všeobecnej teórie managementu s prepojením do praktického využitia. Naučia sa, aké mechanizmy napomáhajú zmierňovať dopady krízy pomocou preventívnych opatrení krízovým situáciám predchádzať. Časť vzdelávacieho modulu je zameraná aj na oblasť krízovej komunikácie a krízovej etiky.

Risk Management

Sylabus

V tomto module sa študenti zoznámia s problematikou riadenia rizík. Naučia sa základné pojmy ako „nebezpečenstvo“, „riziko“ či „ohrozenie“ a budú oboznámení predovšetkým s nástrojmi, prístupmi a metódami hodnotenia rizík v dôležitých oblastiach riadenia podniku. Znalosť risk managementu a jeho princípov je v súčasnej dobe veľmi cenená a zároveň prakticky využívaná pri mnohých kľúčových rozhodnutiach na všetkých úrovniach riadenia organizácie.

Projektové riadenie

Sylabus

Modul sa zameriava na riadenie projektov z pohľadu zavádzania projektového riadenia v organizácii, tak aj na spôsob riadenia konkrétnych projektov. Objasňuje hlavné princípy a nástroje projektového riadenia spolu s poukázaním na svetové trendy v tejto oblasti. Kladie si za cieľ študentom predať praktické príklady a naučiť ich celý proces projektového riadenia. V rámci tohto vzdelávacieho programu si študenti vyskúšajú praktické cvičenia, ktoré im v budúcnosti napomôžu napríklad ku skráteniu doby trvania projektov, dodržaniu harmonogramu aj rozpočtu či predchádzania projektovým rizikám.