Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA KoučovanieDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Koučovanie ako nástroj na podporu zmeny

Sylabus

V tomto module budeme študentov podporovať v pochopení princípov koučovania v sebareflexii. Budeme ich podporovať v rozvíjaní zručností aktívneho počúvania. Budeme pracovať na princípe DUO – dôvera, uvedomenie, zodpovednosť. Študentov oboznámime s najnovšími zdrojmi, ktoré môžu priebežne čerpať z medzinárodných koučovacích asociácií, ako sú ICF a EMCC. Predstavíme vývoj koučovania v globálnom svete a jeho kroky smerom k digitalizácii celého odvetvia. Pre využitie v manažérskej praxi si ukážeme, kedy je koučovanie, mentoring a facilitácia vhodné pre dialóg. Študenti si odnesú pochopenie základnej metódy koučovania GROW. Naučia sa využívať kúzlo otázok v rozhovoroch a používať vizualizáciu ako dôležitý nástroj rozvoja ľudí. Zažijú konkrétnu ukážku koučovania a dostanú príležitosť vyskúšať si byť v pozícii koučovaného, kouča alebo pozorovateľa.

Techniky koučovania v manažérskej praxi

Sylabus

Študenti sa oboznámia s praktickými príkladmi metód koučovania. Pochopia, kedy je vhodné použiť danú metódu v dialógu, zistia jej limity a nájdu si svoju obľúbenú metódu. Môže to byť: metóda GROW, Škálovanie, Vedenie vízie, Myšlienkové mapy, Ticho – hlas, Vnútorný kritik – hlas múdrosti, Reframing, Asociácia – disociácia, 3 klobúky – 3 stoličky, Mentorský stôl atď.
Metódy budú doplnené o predstavenie grafického nástroja MURAL na efektívne koučovanie vo firmách a spoločnostiach. Ukážeme si niektoré konkrétne vizualizácie.

Koučovanie v tímovej práci

Sylabus

Na konkrétnych príkladoch si ukážeme nástroje pre tímovú prácu. Dozviete sa, aké sú kompetencie tímového kouča a ako funguje tímová dynamika. Ako s ňou pracovať. Pomocou modelu SCARF sa zameriame na základné princípy budovania dôvery v tíme. Naučíme sa techniku pozitívneho rámovania a prerámovania, ktorú môžete použiť v každom rozhovore.