Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management gastronómie a hotelierstvaDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

F&B management

Sylabus

Food&Beverage management patrí medzi najvýznamnejšie a na riadenie najnáročnejšie úseky hotelu. Hlavnou úlohou F&B manažéra je komplexné zaistenie stravovacieho úseku hotelu pre ubytovaných i hostí zvonku. Študenti si vďaka tomuto modulu zdokonalia svoje znalosti v oblasti zostavenia obchodnej prognózy, dokážu efektívne zostaviť a vykonávať realizáciu podnikových zámerov na stravovacom úseku. Lektori sa podieľajú o svoje aktuálne skúsenosti z organizácie efektívneho nákupu surovín a vybavenia, poradia ako sledovať a vedieť vybrať najvýhodnejšie ponuky dodávateľov, porovnávať cenu a kvalitu produktov a akým spôsobom vyjednávať obchodné podmienky. Bez povšimnutia nezostanú ani pre gastronómiu špecifické oblasti, akým je dohľad nad výberom a spracovaním surovín, zodpovednosť za celkový chod reštaurácie, kuchyne a ďalšie oblasti.

Hotel management

Sylabus

Modul je zameraný na aktuálne trendy a zručnosti, ktoré prevádzkoví manažéri musia dokonale ovládať. Lektori sa zamerajú na prehĺbenie doterajších znalostí poslucháčov v oblasti komunikačných a riadiacich schopností. Pozornosti neunikne stratégia rozvoja profesijných kvalít zamestnancov – cesty, akým spôsobom podporiť ich odbornosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce, zvládanie záťažových, stresových situácií v prevádzke a ďalšie. Pripomenuté budú tiež pravidlá efektívneho úkolovania a motivovania personálu.

Štandardy kvality

Sylabus

Cieľom modulu je detailné prebranie štandardov kvality v hotelierstve a gastronómii. Študenti si prehĺbia svoje znalosti o podmienkach získania vybranej certifikácie akosti služieb, o jej zavedení do praxe, revízii a udržaní systému riadenia kvality podľa medzinárodne uznávaných noriem ISO. Modul tak bude mať veľký prínos najmä pre top manažérov hotelov. Lektori sa zamerajú na vymedzenie politiky akosti v závislosti na konkrétnom podniku, ďalej na stanovení cieľov a ciest k ich naplneniu, na záležitosti, ktoré sa musia brať na vedomie pri kontrole akosti, sledovaní a udržaní, prípadne zvyšovaní úrovne kvality podniku.