Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management verejnej správyDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Teória a prax managementu vo verejnej správe

Sylabus

Cieľom modulu je študentov zoznámiť s úlohou managementu vo verejnej správe a naplňovaním jednotlivých manažérskych funkcií. Študenti získajú celkový prehľad o problematike verejnej správy, zmyslu jej vzniku a existencie. V rámci štúdia pochopia rolu managementu vo verejnoprávnych orgánoch a teoretické informácie budú schopní previesť do praxe. Naučia sa ako efektívne a úspešne použiť „módne trendy“ riadenie v prostredí a podmienkach verejnej správy. Ďalej potom budú schopní poukázať na využitie manažérskych funkcií vrátane špecifík v tomto prostredí.

Územná samospráva a financie

Sylabus

Cieľom modulu je poskytnúť aktuálne teoretické i praktické informácie z oblasti územnej samosprávy a financovanie jednotlivých odvetví verejného sektoru. Modul sa zameriava na princíp a postavenie územných samosprávnych celkov v rámci ČR s dôrazom na porozumenie finančným vzťahom a problematike financovania jednotlivých odvetví verejného sektoru. Študenti sa zoznámia s konceptom územnej samosprávy, pochopia základným predpokladom jej fungovania a budú sa orientovať v právnych predpisoch a ďalšej legislatíve súvisiacej s oblasťou samosprávy. Zároveň pochopia princípy hospodárenia a postupy rozpočtového plánovania na úrovni územnej samosprávy. Modul je zameraný tiež na otázky zaisťovania verejných statkov, externalít, otázky efektívnej a spravodlivej alokácie a verejnej voľby.

Riadenie a stratégie ľudských zdrojov v inštitúciách VS

Sylabus

Ľudské zdroje sú pre fungovanie inštitúcií verejnej správy kľúčové a ich riadenie ma bez pochýb vplyv na prosperitu a výkonnosť verejnej správy. Investície do ľudských zdrojov sú značné, keďže ľudia predstavujú pre akúkoľvek organizáciu zásadný aspekt. Cieľom modulu je preto študentov zoznámiť sa s problematikou riadenia ľudských zdrojov v špecifickom prostredí verejnej správy a zamerať sa na súčasný vývoj, stratégie a trendy v personálnom riadení.