Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Medzinárodný managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Medzinárodný management

Sylabus

Vo vzdelávacom module zameranom na medzinárodný management študentov naučíme, ako postupovať pri riadení medzinárodnej spoločnosti, ako efektívne riadiť zamestnancov a zároveň s nimi dobre spolupracovať, alebo napríklad ako vytvárať správne a včasné rozhodnutia. Pomocou teoretických východísk študenti získajú potrebnú pôdu, na ktorej budeme stavať v rámci praktického seminára. Tento modul študentom prehĺbi manažérske zručnosti a pripraví ich aj na vlastné podnikanie v medzinárodnom prostredí.

Global Business

Sylabus

Tento vzdelávací modul ponúka ucelený pohľad na jednotlivé aspekty medzinárodného obchodu, vrátane ekonomických a strategických aspektov s ním spojených. Študenti získajú znalosti potrebné k porozumeniu makroekonomických (medzinárodný obchod) a mikroekonomických (medzinárodné podnikanie) otázok v medzinárodnom prostredí. Prakticky ladený seminár umožní študentom pochopiť súvislosti obchodu a medzinárodných ekonomických vzťahov a predostrie, ako vyťažiť maximum z obchodného potenciálu v globálnom merítku.

Medzinárodné vyjednávania a komunikácie

Sylabus

Medzinárodné vyjednávanie a komunikácia patria k jednej z najdôležitejších manažérskych zručností patriacich do oblasti medzinárodných vzťahov. Vyjednávanie medzi subjektmi je jedna z hlavných foriem ich fungovania. Je definované ako proces, ktorý má predom dané fázy a dynamiku. Nemenej dôležitá je rola hodnotového systému a povahy ľudí jednotlivých kultúr, podľa ktorých sa volí optimálny spôsob vyjednávania a ďalších rôznych postupov. Študenti si vyskúšajú priamo jednania, ako napríklad dvojstranné, mnohostranné či dokonca jednania za účasti tretej strany a sprostredkovanie obchodu. V súčasnej praxi sú vyjednávanie a komunikácia chápané ako jedna z hlavných metód riešení konfliktov a predovšetkým ich predchádzaniu.