Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Ekonomika a finančný managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Operatívne plánovanie, cash flow

Sylabus

V rámci modulu študenti preniknú do problematiky a podstaty cash-flow. Zoznámia sa s jeho významom pre finančné riadenie podniku, naučia sa plánovať peňažné toky, správne ich monitorovať a následne vyhodnocovať. Modul sa sústredí tiež na problematiku prípravy operatívnych plánov, na metódy operatívneho riadenia cash-flow a na zefektívnenie plánovacieho procesu v rámci podniku.

Meranie výkonnosti podniku

Sylabus

Cieľom modulu je študentom objasniť výkonnosť podnikov a zoznámiť ich s metódami a prístupmi k meraniu a riadeniu výkonnosti v modernom kocepte založenom na tvorbe hodnoty pre vlastníkov. Počas modulu budú študentom predstavené hlavné nástroje na meranie výkonnosti súčasných podnikov – ako je benchmarking či identifikácia kľúčových faktorov výkonnosti a tvorby hodnoty podniku. Študenti sa tiež naučia pracovať s modelom Balanced Scorecard, ktorý okrem finančných ukazovateľov premieta do merania tiež nefinančné merítka výkonnosti.

Účtovníctvo pre podnikateľov

Sylabus

Znalosť účtovníctva a jeho základných nástrojov patrí dnes k dôležitým aspektom podnikania. Prostredníctvom účtovníctva sa dozvedáme informácie potrebné k hodnoteniu ekonomickej účinnosti nastavených firemných procesov. Študenti sa tu zoznámia so systémom vedenia účtovníctva, s jeho hlavnými princípmi, metodickými prvkami a nástrojmi. Naučia sa identifikovať základné elementy účtovnej uzávierky a aplikovať metódy oceňovania, účtovania a vykazovania. Súčasťou modulu je aj výklad zákona o účtovníctve.