Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Ekonomika a podnikateľské financieDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Tvorba finančnej stratégie

Sylabus

Finančná stratégia ako súčasť celofiremnej stratégie je dôležitým nástrojom pre riadenie financií vo firme. Kvalitne pripravená a pravidelne aktualizovaná finančná stratégia je jedným zo základných pilierov prosperity firmy. V rámci tohto modulu sa zameriame na ciele finančnej stratégie, procesy, nástroje a princípy tvorby dlhodobých a krátkodobých plánov a taktiež na základy spracovania finančnej analýzy vo firme. Poslednou témou je taktiež investičné rozhodovanie, ktoré plní nezastupiteľnú rolu pri kvalitnej tvorbe finančnej stratégie.

Finančná analýza

Sylabus

Finančná analýza je nástrojom pre vyhodnocovanie minulého a súčasného stavu finančnej výkonnosti podnikov. Slúži taktiež ako jeden z východiskových podkladov pre tvorbu finančného plánu a následne stanovenie hodnoty podniku. Zvyšovanie hodnoty podniku ako celku je hlavným cieľom podnikov v trhovej ekonomike, ku ktorému by malo riadenie vo všetkých oblastiach smerovať. Absolvovanie modulu poskytne základ pre praktickú realizáciu finančnej analýzy na základe najčastejšie používaných metód. Modul obsahuje predstavenie a vysvetlenie horizontálnej a vertikálnej analýzy, analýzy pracovného kapitálu, pomerových ukazovateľov a ekonomickej pridanej hodnoty. Dôraz je kladený na porozumenie interpretácie jednotlivých ukazovateľov, ich vyhodnotenie a najmä skutočnosť, že výkonnosť je vždy relatívna.

Finančné právo a daňové aspekty

Sylabus

Finančné právo je samostatným právnym odvetvím, ktoré predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy vznikajúce v procese tvorby, rozdeľovania a používania peňažnej masy a ich časti. Je dôležité si uvedomiť, že predmetom finančného práva sú tie finančnoprávne vzťahy, v ktorých vystupuje alebo do nich zasahuje štát, a ktoré sa týkajú peňažnej masy alebo ich častí. Vzťahy vznikajú vyložene na zmluvnom základe, predmetom finančného práva nie sú, čo je pravidlo, z ktorého samozrejme existujú výnimky.