Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Environmentálny managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Environmentálna politika a etika

Sylabus

Environmentálna politika sa zameriava na usmernenie chovania sa spoločnosti v súlade s udržateľným rozvojom a s cieľom zachovania kvality a podmienok života. Medzi jej hlavné zásady patrí prevencia, opatrnosť, integrácia a vysoká úroveň ochrany životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že environmentálnu politiku formuje a klasifikuje veľa rôznych hľadísk, je možné ju rozdeliť podľa úrovne na medzinárodnú, regionálnu, štátnu alebo lokálnu. Environmentálna etika predstavuje vzťah jedinca k životnému prostrediu a v súčasnej ekologickej etike je možné rozlíšiť 4 základné postoje: antropocentrický, teocentrický, biocentrický a ekocentrický.

Ekonómia životného prostredia

Sylabus

Ekonómia životného prostredia definuje svoje ciele ako hľadanie cesty k rovnovážnemu stavu ekonomiky a spravodlivú distribúciu zdrojov a to nielen z hľadiska súčasnej, ale i budúcej generácie. Medzi základné problémové okruhy v tejto problematike patrí vplyv ochrany a stavu životného prostredia na hlavné ekonomické problémy ako je hospodársky rast, dostupnosť zdrojov apod. a ďalej taktiež vplyv hlavných ekonomických aktivít na životné prostredie. Medzi jednotlivými prúdmi ekologickej ekonómie sa vedie debata o tzv. silnej a slabej udržateľnosti. Hlavný spor sa odohráva okolo presvedčenia, nakoľko je ľuďmi vytvorený kapitál zameniteľný s prírodnými zdrojmi.

Environmentálna legislatíva a normy ISO

Sylabus

Zavádzanie environmentálnych systémov a ich správa v spoločnosti je nutnou povinnosťou vo firmách a preto je dôležité mať ucelený prehľad o príslušnej legislatíve a zaistení jej dodržovania. V rámci tohto modulu sa zameriame najmä na legislatívne požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi, vodami, nebezpečnými látkami a ochrany ovzdušia. Nebude chýbať ani podrobný prehľad REACH a CLP, integrovaná prevencia, ISPOS a ich aplikácie do praktických príkladov.