Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc InžinierstvoDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Management technológií

Sylabus

Technologický pokrok je významným hýbateľom nielen ekonomických ale i obecne celospoločenských zmien. S technologickým pokrokom je úzko spojená prosperita i sústavný ekonomický rast. Je zdrojom znalostí, ktoré umožňujú konverziu výrobných faktorov do tovaru a služieb. Súčasná doba je v znamení prudkého rozmachu predovšetkým informačných technológií, lekárskych technológií a genetiky, udržateľnej energetiky, automatizácie a umelej inteligencie, nanotechnológií, materiálových vied a o všetkých týchto druhoch sa dozviete podrobné informácie práve v module Management technológií.

Projektovanie

Sylabus

Moderná spoločnosť považuje projektovanie za najdôležitejšiu a neoddeliteľnú súčasť manažérskeho riadenia. Obsahovo ide o systematickú činnosť, ktorá je zameraná na splnenie stanoveného cieľa pomocou strategických a taktických postupov a dlhodobých plánov, ktoré obsahujú konkrétne kroky nutné k úspešnému splneniu cieľa, vrátane zabezpečenia personálneho a ekonomického charakteru. Výsledkom projektovania je projekt, na neho nadväzuje akcia, ktorá sa zorganizuje a realizuje v danom mieste, v danom čase s danými aktérmi.

Umelá inteligencia v biznisových procesoch

Sylabus

Umelá inteligencia je schopnosť strojov napodobňovať ľudské schopnosti ako je plánovanie, uvažovanie, kreativita alebo schopnosť učenia sa. Vďaka umelej inteligencii sú schopné technické systémy reagovať na podnety z ich prostredia, riešia rôzne problémy a dosahujú stanovené ciele. Zabudovaný počítač prijíma nielen pripravené dáta, ktoré následne vyhodnotí a reaguje na nich. V každodennom živote je umelá inteligencia využívaná napr. pri online nakupovaní, v chytrej domácnosti, pri vyhľadávaní na internete, pre strojové preklady alebo napríklad pre kyberbezpečnosť. V tomto module sa dozviete, ako môžete umelú inteligenciu využívať aj vo vašej spoločnosti.