Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Management informačných technológiíDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Podnikové informačné systémy

Sylabus

Cieľom modulu je predať študentom základné znalosti v oblasti teórie podnikových informačných systémov a systémové integrácie. Študenti sa zoznámia s typickými definíciami informačných systémov, s kategorizáciou typových informačných systémov používaných v podnikoch. Študenti budú vedení k samostatnému analytickému mysleniu a témam spojeným s inováciou informačných systémov, zavedením nových informačných systémov a systémovou integráciou.

Analýza dát, riadenie informácií

Sylabus

Analýza dát a riadenie informácií je v aktuálnej dobe digitalizácie a automatizácie v organizáciách všetkých veľkosti veľmi dôležitou disciplínou. Mnohí z nich si túto potrebu a dôležitosť uvedomujú, pretože správne využitie informácií je pre organizáciu kľúčovou konkurenčnou výhodou. V rámci tohto modulu si priblížime informačný management vo väčšom detaile a zoznámime sa so všetkými činnosťami ako organizovanie, vyhľadávanie, získavanie, zaisťovanie a udržiavanie informácií v organizácií. Zameriame sa na riadiace informácie smerujúce ako do vnútra podniku, tak informácie smerujúce von.

Informačná bezpečnosť a riziká

Sylabus

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s problematikou kybernetickej bezpečnosti, jej základmi a jej aplikovaním vo firemnom prostredí. Integrálnou súčasťou tohto kurzu bude zoznámenie sa so základnými technikami, ktoré útočníci k napadnutiu organizácie využívajú vrátane doporučených postupov, ako sa im brániť. Študenti sa naučia rozpoznávať phishing, dozvedia sa o druhoch malware a nástrojoch, ktoré sú k prienikom do firemnej infraštruktúry využívané a naučia sa minimalizovať riziká kompromitácie siete.