Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc MarketingDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Marketingové nástroje a princípy

Sylabus

Marketing hrá významnú rolu v úspešnom riadení firmy ako z krátkodobého, tak i z dlhodobého hľadiska. Ponúka firme lepšie sa prispôsobiť aktuálnemu vývoju trhu, poznať potreby zákazníkov, vyhodnotiť, aké sú možnosti firmy tieto potreby uspokojovať a ako sa vymedziť voči konkurenčným ponukám. K tomu slúžia nástroje marketingového výskumu, analýzy prostredia a marketingové plánovanie. Vďaka získaným poznatkom dáva firme možnosť lepšie nadefinovať pre zvolené segmenty zákazníkov prispôsobený marketingový mix (produkt, cena, distribúcia, komunikácia, ľudia, partnerstvo, procesy, fyzické dôkazy,…), ale i byť pripravená flexibilne upravovať jednotlivé prvky mixu v závislosti aktuálnych zmien na trhu. Základné princípy marketingu sú dlhodobo platné, pozornosť však bude venovaná i aktuálnym trendom v marketingu (experience marketing, gamifikácia, consumer personalization, big data, obsahový marketing, influencer marketing, anti-consumerism, aj.).

Marketingová komunikácia a PR, copywriting

Sylabus

Ako komunikuje firma navonok a jak jej ľudia medzi sebou? Akými cestami a akým tónom sa obracia na zákazníkov, dodávateľov, úrady? Ako komunikuje s médiami a prečo to všetko robí? A kto vlastne je tá „naša“ relevantná verejnosť? Čo chcem počuť a načo potom naozaj načúvajú? V rámci tohto modulu si vymedzíme nástroje, ktoré firma pri svojej komunikácií používa, nájdeme ich váhu v rámci komunikačného mixu a pozrieme sa na možnosť ich využitia. Dôraz pritom dáme na vzájomnú prepojenosť jednotlivých kanálov. Veľký priestor dostane oblasť public relations a reputačného managementu a spolu s nimi i pripravenosť firmy na komunikáciu nečakaných udalostí a krízovú komunikáciu s médiami. V súvislosti s trendom posilňujúcej integrácie komunikačných nástrojov si predstavíme aj takzvaný model PESO, ktorý pomáha distribúcií obsahu naprieč dostupnými médiami.

Digitálny marketing

Sylabus

Modul zoznámi študentov so základnými princípmi digitálneho marketingu. Oproti online marketingu, ktorý je súčasťou digitálneho marketingu a vyžaduje vždy pripojenie na internet, má digitálny marketing väčší záber. Predstavíme si jednotlivé média a ako s nimi pracovať. Konkrétne sa budeme zaoberať podcastmi, e-bookmi, audio knihami, SMS kampaňami, digitálnym OOH médiom, herným priemyslom (konzoly, online a mobilný), rozšírenou realitou, virtuálnou realitou, geolokalizačnými službami, interaktívnymi filmami a samozrejme aplikáciami. Okrajovo sa budeme venovať i samotnému online marketingu. Po absolvovaní modulu bude študent schopný zhodnotiť, ktoré digitálne médiá môžu byť pre jeho podnikateľský prínosom.