Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Priemysel 4.0Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Ľudia vs. technológia

Sylabus

Tento modul sa zameriava na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a technológiami, a to z hľadiska psychologického, vzdelávacieho a manažérskeho. V rámci výkladu sa poslucháči zoznámia s vývojom spoločnosti a premenou pojmu ľudskej práce. Hlavnými témami modulu sú premeny trhu práce, budúcnosť práce a redefinovanie významu človeka a jeho zručnosti v modernej organizácií. Súčasťou modulu sú názorné ukážky a prípadové štúdie, ktoré pojednávajú o vzájomných vzťahoch ľudí a nových technológií. Veľký dôraz je kladený na zvýšenie efektivity práce ľudí v organizáciách, ktorí pracujú s umelou inteligenciou, automatizáciou a robotizáciou. Záverečná časť modulu je venovaná téme agilného vzdelávania ľudí a firiem s dôrazom na budúcnosť práce a posilnenie pripravenosti na užšiu spoluprácu so strojmi, umelou inteligenciou a ďalšími prvkami priemyslu 4.0.

Organizácia a digitálna transformácia

Sylabus

Digitálne podnikanie je postavené na novej výpočtovej infraštruktúre – mobilných, cloudových, Big Data a analytických technológiách. Internet vecí (IoT), pokroky v strojovom učení a inovácie sú dnes stále viac rozširované. Tieto všetky technológie dávajú firmám možnosť radikálne zmeniť obchodné modely a vytvárať nové produkty a služby. Digitálna transformácia rozširuje dopad na výkonnosť podnikania prostredníctvom zlepšenia angažovanosti zákazníkov, efektivity dodávateľského reťazca a finančných informácií. Absolvovanie modulu poskytne pevný základ pre orientáciu v moderných technológiách v oblasti digitálnej transformácie spoločností a ich vhodného využitia v praxi.

Robotická procesná automatizácia

Sylabus

Automatizácia a s ňou súvisiaca robotizácia býva spojovaná s tzv. treťou priemyselnou revolúciou. I keď dnes aktuálne riešime otázky týkajúce sa už štvrtej priemyselnej revolúcie, zďaleka to neznamená, žeby táto téma bola už za zenitom. Práve naopak. Vďaka rýchlo pokračujúcej digitalizácií nadobúda na sile a patrí medzi pilierové technológie Priemyslu 4.0. Automatizácia a robotizácia prestupuje mnohými odbormi ľudskej činnosti. Pretože jej ťažisko spočíva v priemyslovej výrobe, čím ďalej tím viac sa začína rozširovať tiež v kanceláriách, kde softwarové roboty preberajú rutinné a opakované činnosti. V kombinácií s prvkami umelej inteligencie sa potom stávajú silnými nástrojmi, ktoré zľavujú, zefektívňujú a skvalitňujú prácu s dátami. Robotická procesná automatizácia (RPA), ktorej je venovaný tento modul, predstavuje jednu časť zo širokého spektra automatizačných riešení, no rovnako veľmi významnú. RPA je na rozdiel od priemyslovej automatizácie, ktorá je založená na strojných zariadeniach, postavená na software. Softwarové roboty dokážu napodobniť úkony ľudí, ktorí pracujú na počítačoch, a prevziať za ne náročné a opakované úkony.