Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Strategický managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Riadenie organizácie a strategické myslenie

Sylabus

Súčasní manažéri sa nachádzajú buď v priestore známom alebo neznámom. Známy priestor je charakteristický rozhodovaním sa za istoty a riziká. Oproti tomu priestor neznámy je priestorom rozhodovania sa za neistoty a neurčitosti. V neznámom priestore sa pohybujú top manažéri, manažéri majúci vo svojej kompetencii strategické riadenie organizácie. Práve preto tu máme k dispozícii princípy strategického myslenia, ktoré nám pomôžu v prostredí neznáma definovať zodpovedajúcú stratégiu. Čo rozumieme pod pojmom strategické myslenie? Henry Mintzberg hľadí na strategické myslenie ako na syntetický proces, využívajúci kreativitu a intuíciu. Výsledkom tohto procesu, je integrovaný pohľad na organizáciu. Strategické myslenie je proces, ktorý určuje spôsob, akým manažéri premýšľajú, hodnotia, predstavujú si a utvárajú budúcnosť organizácie. Strategické myslenie sa prejavuje v schopnosti plánovať budúcnosť (definovať stratégie), ako sa vyrovnať s turbulentným prostredím súčasnosti.

Fázy a procesy strategického managementu

Sylabus

Strategický management je životne dôležitým aspektom pre zaistenie úspechov firmy. Rozhodnutie o stratégii firmy je závislé na kvalitnej strategickej analýze, na základe ktorej je možné zostaviť správne postupy, fázy a procesy, ktoré v súvislosti s ostatnými prvkami, akými sú disponibilné zdroje, vízie a ciele, externé a interné prostredie firmy umožní dosiahnutie úspechu strategického riadenia firmy. Pochopenie procesu strategického riadenia podniku v širokých súvislostiach trendov spoločenského, politického, ekonomického a technického vývoja, a to najmä trendov súvisiacich s vývojom znalostnej, multikultúrnej a informačnej spoločnosti je v súčasnom tržnom prostredí, nesporným základom konkurencieschopnosti firmy.

Strategické techniky a analýzy

Sylabus

Z hľadiska fungovania a rozvoja organizácie je dôležitou zložkou strategické riadenie a úspech, pretože prípadný neúspech organizácie je závislý na nevhodne zvolených strategických technikách. Východiskovým nástrojom je strategická analýza, jej hlavnou úlohou je zistiť informácie z vnútorného a vonkajšieho prostredia organizácie, posúdiť ich, komparovať informácie s ďalším zdrojmi, vyhodnotiť situáciu a z takto získaných údajov vytvoriť štruktúrované výstupné riešenie, ktoré bude korešpondovať s plánovanými postupmi strategického managementu. Základnou fázou modelu AFI – Analýza, Formulácia, Implementácia – je strategická analýza a jej nástroje a techniky, medzi ktoré patrí napríklad PESTLE, SWOT, finančná analýza, TQM a ďalšie. Vzhľadom k tomu, že prostredie, v ktorom sú realizované postupy strategického riadenia, podlieha dynamickým zmenám, je vhodné na tieto zmeny neustále reagovať a vďaka strategickej analýze je nutné aktualizovať proces plánovaného strategického riadenia.