Voliteľný blok MBA online

Master of Business Administration (MBA)Tretí blok štúdia je voliteľný a skladá sa z 2 modulov, ktoré si študenti sami vyberajú z ponuky. Jednotlivé vzdelávacie moduly sú z veľkej časti zamerané na rozvoj a prehlbovanie manažérskych zručností a soft skills. Zvolené 2 moduly študent absolvuje online.

Voliteľné moduly

Knowledge Management

Sylabus

Tento modul vysvetľuje, čo sú znalosti a ako ovplyvňujú organizácie a ich výsledky, úlohu explicitnej a tichej dimenzie, dôležitosť dôvery pre zdieľanie znalostí, stratégie riadenia znalostí, koncept trhu znalostí a pravidlá, ako organizovať organizáciu zdieľania znalostí a kto sú znalostní pracovníci, ako pracujú. a ich význam pre organizácie.

Leadership and Team Management

Sylabus

Modul je zameraný veľmi prakticky, študenti pochopia zásady leadershipu a naučia sa ich využívať v praxi. V rámci modulu budú študenti rozvíjať základné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu vedúcej úlohy manažéra, teda presviedčanie, ovplyvňovanie či inšpirovanie svojich podriadených pre dosahovanie cieľov organizácie. Naučia sa ďalej vyjednávacím technikám, nacvičia si riešenie konfliktných situácií, motivovanie svojich podriadených k čo najlepším výsledkom či vedenie tímu pri riešení problémov alebo realizácii stanovených úloh.

Managerial Skills and Practices

Sylabus

Cieľom predmetu je aplikácia kľúčových zručností v procese vzdelávania formou novo získaných znalostí a zručností a ich aplikácie v užívateľskej praxi. Len dobre pripravený manažér dokáže efektívne zúročiť bohatú škálu nadobudnutých skúseností a praktických zručností s prínosom a synergickým efektom pri obchodných rokovaniach a workshopoch.

Personal Development

Sylabus

Hlavným cieľom tohto modulu je vysvetliť problematiku osobného rozvoja, rôzne prístupy a možnosti osobného rozvoja. Táto téma je aktuálna najmä teraz, v dobe, ktorá vyžaduje neustály rozvoj a posúvanie vlastných zručností a schopností na vyššiu úroveň.

Shaping the Future: People and Technologies

Sylabus

Cieľom modulu je objasniť zložité vzťahy medzi ľuďmi a technológiami v organizáciách 21. storočia. Ďalším cieľom je posilnenie osobnostného a manažérskeho repertoáru pre prácu s novými technológiami a posilnenie ľudských kompetencií pri riešení výziev nového storočia.

Time Management

Sylabus

Time management (TM) je súbor znalostí o plánovaní času. V module sa stručne zameriame na rozvoj tejto oblasti, zoznámime sa s hlavnými pojmami (poslanie, vízie, hodnoty, ciele, priority, zvyky…), predstavíme hlavné nástroje TM, špecifické metódy a techniky plánovania a organizácie času, popíšte najčastejších zlodejov času a ukážte , ako ich odstrániť. V súvislosti s time manažmentom zaraďujeme pojmy self-management alebo life management.