Základný blok Msc

Master of Science (MSc)Prvým blokom štúdia je blok základný, zhodný pre všetkých študentov. Obsahuje 5 modulov, ktoré sa zameriavajú na prehĺbenie teoretických znalostí a ich následnú aplikáciu do praxe v oblasti managementu, projektového riadenia, managementu ľudských zdrojov, financií a lean managementu. Výučby prebieha cez víkend, v 2 vzdelávacích dňoch a je vedený profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom predáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.

Vymenovanie základných modulov:

Projektové riadenie

Sylabus

Študenti si osvoja fázy vývoja nájdenia a definovania projektu z úrovne projektového portfólia a programu, vrátane životného cyklu projektu a jeho riadenia z úrovne manažéra projektu v súlade so súčasnými teoretickými a praktickými poznatkami verejného a súkromného sektoru. Budú zoznámení s tým, čo je projekt, ako ho chápať a ako sa dá riadiť a realizovať prostredníctvom projektového managementu. Výučba bude taktiež zameraná na základné štandardy projektového riadenia, ktoré sú formulované Project Management Institute (PMI), International Project Management Association (IPMA) a AXELOS.

Management ľudských zdrojov

Sylabus

Pri štúdiu tohto modulu by sme si mali uvedomiť, čím sa navzájom líšia koncepcie či vývojové fázy a čím sa vyznačujú najmä najnovšie koncepcie personálnej práce, teda tzv. riadenie ľudských zdrojov. Rozhodujúci význam majú nasledujúce tri rysy, a to strategický prístup k personálnej práci, orientácia na vonkajšie faktory formovania a fungovania pracovnej sily organizácie, a skutočnosť, že personálna práca prestala byť dávno záležitosťou odborných personalistov a stala sa súčasťou každodennej práce všetkých vedúcich zamestnancov. V rámci tohto modulu prehĺbime svoje znalosti v oblasti HR, budete vedieť kto a ako sa podieľa na riadení ľudských zdrojov, pochopíte význam personálnej práce pre organizáciu a budete schopní definovať personálne stratégie a politiku vo firme.

Základy managementu

Sylabus

Management je jedným zo základných predmetov prakticky na všetkých odboroch nielen u nás, ale aj v zahraničí. Cieľom tohto modulu je uviesť poslucháčov do oblasti managementu a to tým, že im budú predstavené základné pojmy, bude im prezentovaný vývoj a predstavy o managemenete, rovnako ako budú v kontexte vysvetlené základné funkcie managementu. Modul tak obsiahne teoretické témy, ako sú podstata a prístupy k manažérskemu plánovaniu, funkcie a spôsob organizovania, podstata a funkcie rozhodovania ako základ práce manažéra, vedenie v kontexte riadenia ako spôsob prístupu k managementu i manažérskej kontroly. S ohľadom na prax budú tiež rozobrané jednotlivé prístupy v managementu.

Financie a ekonomika

Sylabus

Znalosť základných princípov a nástrojov ekonomického a finančného riadenia je jedným z kľúčových predpokladov pre úspešné riadenie firmy. V prvej časti modulu sú poslucháči zoznámení s podstatou a významom finančného účtovníctva, základnými účtovnými výkazmi, ich vzťahmi a vypovedajúcimi schopnosťami (rozvaha, výkaz zisku a strát, výkaz cash-flow). V druhej časti modulu sú popisované funkcie a nástroje manažérskeho účtovníctva a controllingu. Zvláštna pozornosť je venovaná manažérskemu reportingu, ktorý predstavuje jeden zo základných nástrojov v riadení firmy. Záverečná časť modulu sa zaoberá druhmi a významom finančných plánov, ktoré by v každej firme mali byť prirodzenou súčasťou ich finančného riadenia.

Lean Management

Sylabus

LEAN je systém, ktorý je funkčný iba vtedy, ak je filozofiou spoločnosti a všetci zamestnanci tento systém dodržujú. Inak sa zo systému stáva nesystém. LEANu dosiahneme nielen nástrojmi a metódami tohto systému. Nech zavedieme akékoľvek metódy do života, nikdy si nevystačíme bez správneho vedenia ľudí, projektového riadenia a riadenia zmeny. A takto by sme mohli pokračovať. LEAN nie je iba o „tvrdých kompetenciách“. To, čo nám zlyháva vždy najviac, je ľudský faktor. Preto na neho nezabúdajme, je to to najcennejšie, čo máme. Cieľom modulu je vedieť správne definovať, čo je LEAN filozofia, čo do nej patrí a ako tento systém využiť konkrétne v praxi.