Projektové riadenie

Bachelor of Business Administration (BBA)

Projektové riadenie Bachelor of Business Administration (BBA)

Špecializácia BBA Projektové riadenie umožní študentom nahliadnuť do problematiky projektového plánovania, realizácie a rizík spojených s dokončením projektov. Cieľom špecializácie je rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti s cieľom vytvoriť projektový zámer, sú špecifikované metódy a techniky využiteľné v jednotlivých fázach životného cyklu projektu podľa IPMA a tiež je kladený na aplikáciu mäkkých kompetencií v projektovom riadení, ako je komunikácia, riešenie konfliktov, time management . Po úspešnom absolvovaní budú študenti schopní vytvoriť projektový zámer investičného / neinvestičného charakteru vrátane tvorby situačnej analýzy, definovať súčasnú a potenciálnu konkurenciu, trhové prostredie vo zvolenej organizácii, špecifikovať oblasti podnikania s využitím externých a interných manažérskych metód. Špecializácia BBA Projektové riadenie obsahuje nad rámec základného bloku tieto moduly: Úvod do projektového riadenia, Projektová dokumentácia a riziká, Životný cyklus projektu a Mäkké kompetencie v projektovom riadení.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA
Teorie a praxe managementu Úvod do projektového řízení
Personální řízení v organizaci Projektová dokumentace a rizika
Základy finančního managementu Životní cyklus projektu
  Měkké kompetence v projektovém řízení

Priebeh štúdia

Štúdium BBA trvá 9 - 12 mesiacov, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok 3 seminárne práce alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby BBA špecializácií je 16. 10. 2021.

Lektori v špecializácii

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA 
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventom Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a štúdia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. Venoval sa problematike strategického managementu a ukončil štúdium v programe DBA. Dizertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy obhájil v roku 2019 a získal titul Ph.D. Dnes si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom v obore riadenie a ekonomika podniku. Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v TOP managemente českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom rady e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie, autorom rady odborných článkov a príspevkov, pôsobil ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá eště poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučinkom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov..

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii. Prešla celou radou profesionálne zameraných seminárov v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Rakúsku. Pracovné skúsenosti získala na vedúcich pozíciách v medzinárodnej firme Neumann International. Zapodievala sa tu poradenskou činnosťou v oblasti vyhľadávania špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Medzi ďalšie aktivity patrilo i riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). Neskôr sa v rešpektovanej banke zapodievala koncepciou vzdelávacích programov a sama ich pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a zároveň vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, mäkkých zručností, vedenia ľudí, leadershipu a predaja. Vedie taktiež špecializované tréningy so zameraním na nábor pracovníkov, strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovania a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v lektorskej, manažérskej ako aj poradenskej oblasti. Viac ako 10 rokov zastávala vysokú manažérsku pozíciu, bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovnej agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti a leadership. V poradenskej a koučovacej praxi sa venuje osobnostnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikácii, zvládaniu emócii a konfliktných situácii, zvládaniu stresu, typológii osobnosti, sebapoznávaníu, time managementu, stress managementu a personalistike. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou súkromného vzdelávania a odborných konzultácii.

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA v súčasnej dobe pôsobí ako projektová manažérka športových udalostí a organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava do ekonomicko-manažérskej oblasti s akcentom na projektové riadenie. Je autorkou mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Vyštudovala stavebnú fakultu Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelanie získala v študijnom programe Učiteľstvo ekonomických predmetov. Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rokoch 2004-2005 tu viedla Ústav podnikové ekonomiky. V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastáva tu pozíciu zástupca vedúceho Katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi. Prednáša v bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma aj v zahraničí. Lektorka Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadení.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D. sa špecializuje na personalistiku v projektovom riadení, najmä na oblasti profesionálneho rastu a rozvoja, tímovú spoluprácu, respektíve efektívnu kooperáciu a individuálny koučing. V rámci profesionálnej praxe pôsobí viac ako jedenásť rokov v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov vo výrobných podnikoch a spoločnostiach, vo vzdelávacích, konzultačných a poradenských inštitúciách a personálnych agentúrach, v oblastiach rozvoja a rastu, vzdelávania (andragogiky) a pedagogiky. V profesionálnej praxi uplatňuje odborné znalosti, skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky, podnikového manažmentu, aplikovanej ekonomiky, procesného a projektového riadenia najmä u neinvestičných projektov podporovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Je autorkou študijných skrípt pod názvom: Projekt 2 - Regionálne individuálny projekt „Personální management“ a „Pracovní právo“. Taktiež sa venuje z pozície zahraničného partnera projektu VEGA: Analýza stupňov implementácie projektového riadenia vo spoločností výrobného a nevýrobného sektora Slovenskej republiky multikultúrnej a cezhraničnej spolupráci.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.
Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D. je lektorom projektového riadenia v komerčnej praxi aj na súkromných a verejných školách. Problematikou prípravy a riadenia projektov sa zaoberá už od roku 1998. Aktuálne pripravuje a riadi projekty pre komerčné subjekty a neziskový sektor, prevažne z oblasti vzdelávania a ochrany prírody. Je tiež evaluatorom verejných výdavkových programov financovaných zo štrukturálnych fondov EU. Od roku 2015 pôsobí ako lektor na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Vyštudoval Vysokou školu ekonomickou v Prahe, Fakultu podnikohospodářskou, odbor Ekonomika a řízení podniku. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zaoberal outsourcingom a riadením outsourcingových projektov.

Školné

Cena BBA štúdia 1.765 € bez DPH platí pre prihlášky podané do 24. 10. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Projektové riadenie - Hodnotenie 4.58/5 - Hodnotilo 164 užívateľov