Personálne riadenie a andragogika

Bachelor of Business Administration (BBA)

Personálne riadenie a andragogika Bachelor of Business Administration (BBA)

Špecializácia BBA Personálne riadenie a andragogika komplexně postihuje oblast řízení HR segmentu. Studenti získají hloubkový vhled do problematiky řízení lidských zdrojů v rámci organizace, seznámí se s personálními procesy, metodami a současnými trendy v HR oblasti a naučí se efektivně využívat lidský kapitál. Pozornost je také věnována strategiím získávání pracovníků, procesům přijímání a odměňování zaměstnanců, motivaci, či problematice rozvoje kompetencí. Díky praktickému zaměření jednotlivých vzdělávacích modulů se studenti naučí metody a trendy v oblasti personálního řízení zavádět přímo do svého pracovního života. Program je vhodný pro HR manažery, pracovníky personálních oddělení, specialisty v personálním poradenství, ale i další uchazeče, kteří se chtějí dále vzdělávat v personální oblasti. Špecializácia  BBA  Personálne riadenie a andragogika obsahuje nad rámec základního bloku tyto moduly: Lidské zdroje a personální politika, Motivace a hodnocení zaměstnanců, Vzdělávání a osobní rozvoj a Právní aspekty personální řízení.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA
Teorie a praxe managementu Lidské zdroje a personální politika
Personální řízení v organizaci Motivace a hodnocení zaměstnanců
Základy finančního managementu Vzdělávání a osobní rozvoj
  Právní aspekty personální řízení

Priebeh štúdia

Štúdium BBA trvá 9 - 12 mesiacov, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok 3 seminárne práce alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby BBA špecializácií je 16. 10. 2021.

Lektori v špecializácii

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA 
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventom Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a štúdia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. Venoval sa problematike strategického managementu a ukončil štúdium v programe DBA. Dizertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy obhájil v roku 2019 a získal titul Ph.D. Dnes si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom v obore riadenie a ekonomika podniku. Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v TOP managemente českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom rady e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie, autorom rady odborných článkov a príspevkov, pôsobil ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá eště poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučinkom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov..

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii. Prešla celou radou profesionálne zameraných seminárov v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Rakúsku. Pracovné skúsenosti získala na vedúcich pozíciách v medzinárodnej firme Neumann International. Zapodievala sa tu poradenskou činnosťou v oblasti vyhľadávania špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Medzi ďalšie aktivity patrilo i riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). Neskôr sa v rešpektovanej banke zapodievala koncepciou vzdelávacích programov a sama ich pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a zároveň vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, mäkkých zručností, vedenia ľudí, leadershipu a predaja. Vedie taktiež špecializované tréningy so zameraním na nábor pracovníkov, strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovania a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v lektorskej, manažérskej ako aj poradenskej oblasti. Viac ako 10 rokov zastávala vysokú manažérsku pozíciu, bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovnej agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti a leadership. V poradenskej a koučovacej praxi sa venuje osobnostnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikácii, zvládaniu emócii a konfliktných situácii, zvládaniu stresu, typológii osobnosti, sebapoznávaníu, time managementu, stress managementu a personalistike. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou súkromného vzdelávania a odborných konzultácii.

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda
Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda sa na seminároch a workshopoch, ktoré vedie, zameriava na manažérsky rozvoj a prácu spojenú s oblasťou riadenia, ďalej potom komunikáciu, prezentáciu, sebaprezentáciu a témy obrany proti iracionálnej a manipulatívnej komunikácií. Tréningy stavia na sebapoznávaní jednotlivých účastníkov či skupín. Vyštudoval Vysokú školu banskú v Ostrave odbor banícke inžinierstvo a environmentálne riadenie. Následne si ďalším vysokoškolským štúdiom doplnil vzdelanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov a andragogiky. Je absolventom mnohých certifikačných programov a držiteľom certifikácií v oblasti mediácie a psychometrických metód, napr. Hoganova diagnostika, Sociomapovanie tímov (tímová dynamika) atď. Ďalej absolvoval certifikácie modulov HR riadenia či metódy Core Quadrants® (priamo u autora Daniela Offmana). Pôsobil v energetickom priemysle, kde získal svoje praktické skúsenosti, ďalej potom ako výkonný riaditeľ v personálnej spoločnosti zameranej na výber zamestnancov stredného a vyššieho manažmentu. Má dlhodobé skúsenosti s firemným vzdelávaním ako v malých a stredných firmách, tak v korporátnom sektore. Jedenásť rokov pracoval v spoločnosti ČEZ, a.s. Tu sa podieľal na rozvoji zamestnancov výkonovej aj manažérskej úrovne (semináre, workshopy, tréningové moduly a dizajnovanie špecifických rozvojových aktivít). Teraz pôsobí ako konzultant, metodik a lektor pre oblasť rozvoja zamestnancov. Aktívne dizajnuje projekty spojené s oblasťou rozvoja konkrétnych skupín či projekty, ktorých cieľom je nastavenie personálnej a rozvojovej politiky v spoločnostiach. Osobnostnému rozvoju zamestnancov sa intenzívne venuje cez 15 rokov.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Mgr. Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psychológ, poradca a jeden z autorov európskeho vzdelávacieho certifikačného programu ECQA Diversity Manager. Venuje sa otázkam kariéry, profesijného rozvoja a zmysluplnej práce. Je spoluzakladateľom platformy Educamp.cz, zameranej na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent managementu, riadenia kariéry a sebamotivácie. Jeho špecializáciou sú Future Skills a práca s diverzitou. Je absolventom genderových štúdií a psychológie na Masarykovej univerzite, je tiež absolventom ekonómie a managementu v doktorskom programe na VUT v Brne. Absolvoval 3 zahraničné výmenné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity management. Rád sa podieľa na aktivitách a konferenciách na témy budúcnosť práce a Future Skills, príkladom je dvojdenná udalosť Future Port Prague.

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na in-house aj otvorených školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, managementu a ostatných vedúcich zamestnancov. Pritom uvádza množstvo príkladov z praxe. Podieľal sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. Pripravuje audity pracovných poriadkov, vnútorné mzdové a ostatné predpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného bol podnikovým právnikom a HR managerom výrobného závodu sa 700 zamestnancami spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. 

Školné

Cena BBA štúdia 1.765 € bez DPH platí pre prihlášky podané do 24. 10. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Personálne riadenie a andragogika - Hodnotenie 4.58/5 - Hodnotilo 163 užívateľov