Management zdravotníctva

Master of Business Administration (MBA)

Management zdravotníctva Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Management zdravotníctva komplexne postihuje problematiku riadenia v zdravotníckych organizáciách vrátane financovania, mechanizmov riadenia, projektového plánovania alebo riadenia ľudských zdrojov. V rámci tejto špecializácie študenti pochopia systém riadenia v zdravotníckych zariadeniach a zoznámia sa s princípmi fungovania zdravotníctva nie len v českom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Po úspešnom absolvovaní špecializácie budú študenti schopní navrhnúť vhodnú organizačnú štruktúru zdravotníckeho zariadenia, spracovať vlastný model pre navýšenie efektivity zariadenia, zaviesť vhodný kontrolný systém alebo navrhnúť stratégiu a smerovanie organizácie. Táto špecializácia je určená predovšetkým zástupcom stredného a vyššieho manažmentu pôsobiacich v oblasti zdravotníctva a zdravotníckych organizáciách všetkých typov vlastníctiev. Súčasne je vhodná tiež pre manažérov alebo podnikateľov v oblasti farmácie. Špecializácia MBA Management zdravotníctva obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Management v zdravotníctve, Ekonomika zdravotníctva a Medicínske právo.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management Management v zdravotníctve Voliteľný modul 1
Strategický management Ekonomika zdravotníctva Voliteľný modul 2
Finančné riadenie Medicínske právo  
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Lektori v špecializácii

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. sa zaoberá ekonomikou zdravotníctva, štúdiom zdravotných systémov a ich reformami – v tejto oblasti obhájila na Masarykovej univerzite doktorskú prácu. Časť magisterského štúdia absolvovala vo Francúzsku, kde získala stáž v Rade Európy (odbor Verejného zdravotníctva). V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na Katedre verejnej a sociálnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej a na Katedre biomedicínskej techniky na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Pôsobila v dozornej rade zdravotnej poisťovne.

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, členka právneho tímu Českej lekárskej komory, vyštudovala právnickú aj lekársku fakultu, po niekoľkých rokoch pôsobenia v lekárskej profesii pracuje od roku 2004 ako právnik so zameraním na zdravotnícke právo. Od roku 2005 je členom právneho tímu právnej kancelárie Českej lekárskej komory a od roku 2011 je advokátkou a prevádzkuje advokátsku prax. Zameriava sa na zastupovanie poskytovateľov zdravotných služieb pri riešení sporov o náhradu škody na zdraví a na právnu problematiku úhrad zdravotných služieb z verejného zdravotného poistenia, kde zastupuje poskytovateľov zdravotných služieb v sporoch so zdravotnými poisťovňami. Pravidelne publikuje a prednáša, ako v rámci projektu Univerzity medicínskeho práva ČLK, tak na žiadosť najrôznejších subjektov. 

JUDr. Barbora Vráblová, MA
JUDr. Barbora Vráblová, MA

JUDr. Barbora Vráblová, MA sa dlhodobo zaoberá zdravotníckym právom. Pracuje v advokátskej kancelárii Mgr. MUDr. Dagmar Záleská špecializujúce sa na túto oblasť. Zdravotnícke právo prednáša na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pod Inštitútom postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje etickým a právnym otázkam v závere života, najmä etickým a právnym otázkam poskytovanie paliatívnej starostlivosti.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.
Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. je absolventkou III. Lekárskej fakulty Univerzity Karlvej v Prahe, študijného programu Zdravotnej vedy a odboru Riadenia ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a managementu. Ekonomické vzdelanie získala absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škoel finančnej a správnej. V súčasnej dobe študuje doktorský študijný program na Fakulte ekonomickej, Západočeskej univerzity v Plzni, dizertačná téma: Metóda výpočtu financovania veľkých zdravotníckych zariadení. Celý profesijný život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, posledných 10 rokov potom na pozícii námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň. Dlhodobo sa podieľa na špecializačnej aj kvalifikačnej príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích aj dotačných programov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnej dobe na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti  oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Cena MBA štúdia 3.098 € bez DPH (3.749 € s DPH) platí pre prihlášky podané do 26. 9. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Management zdravotníctva - Hodnotenie 4.92/5 - Hodnotilo 181 užívateľov