Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. je absolventkou III. Lekárskej fakulty Univerzity Karlvej v Prahe, študijného programu Zdravotnej vedy a odboru Riadenia ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a managementu. Ekonomické vzdelanie získala absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škoel finančnej a správnej. V súčasnej dobe študuje doktorský študijný program na Fakulte ekonomickej, Západočeskej univerzity v Plzni, dizertačná téma: Metóda výpočtu financovania veľkých zdravotníckych zariadení. Celý profesijný život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, posledných 10 rokov potom na pozícii námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň. Dlhodobo sa podieľa na špecializačnej aj kvalifikačnej príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích aj dotačných programov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.