Voliteľný blok MBA

Master of Business Administration (MBA)Tretí blok štúdia je voliteľný a skladá sa z 2 modulov. Študenti si vyberajú jeden modul z ponuky “Voliteľné moduly I” a druhý modul z ponuky “Voliteľné moduly II”. Jednotlivé vzdelávacie semináre sú z veľkej časti zamerané na rozvoj a prehĺbenie manažérskych zručností a soft skills. Okrem tejto problematiky majú študenti na výber moduly z oblasti práva, marketingu a ďalších oborov. Zvolené 2 moduly študent absolvuje v rámci 1 vzdelávacieho dňa.

Voliteľné moduly I

Emočná inteligencia a praktické využitie

Sylabus

Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládania emócií v každodennom pracovnom živote. Vysoké IQ nie je vždy predpokladom úspechu, mnohokrát býva rozhodujúce EQ. K úspechu potrebuje človek tiež porozumieť sám sebe, svojim emóciám a vedieť ich využiť vo svoj prospech. Študenti sa v rámci modulu naučia, ako sa správne namotivovať k úspechu, ako si stanoviť zmysluplné ciele a dosiahnuť ich. Naučia sa zvládať svoj myšlienkový a emocionálny potenciál, strach a bariéry stojace v ceste. Pomocou rôznych praktických cvičení sa naučia porozumieť sebe i druhým ľuďom a budú vedieť pracovať s prednosťami a rezervami nielen vlastnými, ale aj druhých ľudí.

Komunikačné zručnosti

Sylabus

Tento modul sa zameriava predovšetkým na prezentačné zručnosti spojené s kultivovaným hovoreným prejavom a venuje sa tiež problematike argumentačných postupov, ktoré sa študenti naučia aplikovať v praxi v rámci obchodného vyjednávania. Pre manažérsku prácu je zvládnutie komunikačných zručností jednou zo základných podmienok pracovného úspechu. Študenti získajú znalosti o princípoch, zásadách a technikách asertívnej komunikácie a vyskúšajú si zostaviť prezentácie typu informatívneho a typu argumentačného. Po úspešnom absolvovaní modulu budú schopní zvládnuť jednanie s obchodnými partnermi, vedieť viesť rozhovory so zamestnancami a prezentovať.

Koučing

Sylabus

Cieľom modulu je predstaviť manažérske koučovanie ako významnú zložku efektívnej práce s ľuďmi, zameranou na rozvoj potenciálu a zvyšovanie výkonu pracovných tímov a jednotlivcov. Študenti sa tak v rámci modulu zoznámia s dôležitými koučovacími nástrojmi, technikami a postupmi. Dozvedia sa, ako spolupracovníkov a klientov úspešne rozvíjať a motivovať prostredníctvom vlastnej praxe a skúseností. Naučia sa, ako poskytovať spätnú väzbu a ako dosiahnuť profesijný a osobný rozvoj klientov. Koučovací spôsob vedenia ľudí vytvára nový priestor pre rozvoj výkonnosti jednotlivcov aj celých tímov, a práve preto dnes patrí koučing k štandardnej výbave každého manažéra.

Stress Management

Sylabus

Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládania stresu so zameraním na praktické využitie v manažérskej praxi. Na začiatku sa študenti zoznámia s definíciami stresu, s pomenovaním štádií stresu a jeho prejavov. Na základe koučovacieho prístupu študenti pochopia problematiku prevencie stresu a ďalej sa budú venovať téme „hasenia“ stresu a jeho zvládania, keď prevencia nefunguje. Na záver študenti prejdú konkrétnymi relaxačnými technikami, ktoré vychádzajú z praxe.

Online Marketing

Sylabus

Internet dnes musíme brať ako integrálnu súčasť mediálneho mixu. Tento modul si kladie za cieľ naučiť poslucháčov myslieť modernými marketingovými spôsobmi s prihliadnutím k špecifickému a neustále sa vyvíjajúcemu prostrediu internetu a sociálnych sietí. Marketingová komunikácia v tomto svete má svoje vlastné špecifické rysy, z nich tiež vyplývajú rôzne nové možnosti na oslovenie, zaujatie, uspokojenie a udržanie zákazníka. Študenti získajú tiež znalosti a zručnosti, ako správne využiť obchodný, marketingový a informačný potenciál firemného webu.​

Pracovné právo

Sylabus

V rámci modulu študenti získajú prehľad o pracovnoprávnych vzťahoch. Zoznámia sa s kľúčovými pojmami, inštitútmi a princípmi pracovného práva, a získajú znalosti o právnych vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Dôraz je v tomto module kladený na vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru, pracovnú zmluvu, zodpovednosť za škodu, mzdu, na dohody mimo pracovný pomer, a pracovné podmienky. Všetky právne pojmy sú demonštrované na reálnych príkladoch.

Kompetencie lídra budúcnosti

Sylabus

V tomto module sa pozrieme optikou témy šťastia v práci na to, čo v dnešnej dobe potrebuje úspešný líder. V programe vychádzame na jednej strane z aktuálnych štúdií z oblasti neurovied či pozitívnej psychológie, na druhej strane budeme diskutovať mnoho príkladov z praxe z konkrétnych českých i zahraničných firiem. Zastavíme sa nad tým, ako budovať vzťahy a prostredie dôvery a efektívnej spolupráce, ako pracovať s vnútornou motiváciou zamestnancov, čo je rastové nastavenie mysle, ako v zamestnaní pracovať s návykmi, alebo ako s tým všetkým súvisí zdravý životný štýl. V ucelenom nadhľade prejdeme štyri základné piliere pre budovanie zdravej a udržateľnej firemnej kultúry – Vzťahy & Výsledky & Rast & Zdravie.


Voliteľné moduly II

Myself Management

Sylabus

Modul sa zameriava na vybrané témy, s ktorými sa mnohí manažéri bežne stretávajú v praxi. Študentom ponúka možnosť lepšie spoznať seba samých aj druhých. Modul je prakticky zameraný, kombinuje výklad s koučovacím prístupom, rozbor situácií s hľadaním riešení. Obsahovo sa venuje rolám manažéra a protichodným očakávaniam, zmenám a ako ich druhým predať, téme môj obtiažny podriadený a moje manažérske ciele, priority a hodnoty. Každý z účastníkov si s podporou lektora vytvorí svoje manažérske desatoro a svoj vlastný rozvojový plán.

Manažérske rozhodovanie

Sylabus

Cieľom tohto modulu je študentov zoznámiť s problematikou rozhodovania v manažérskej praxi. Študenti si osvoja základné princípy, metódy, techniky a nástroje rozhodovania a rozšíria si znalosti a zručnosti pri riadení rizík a skupinovom rozhodovaní. Pochopia manažéra v rozhodovacom procese a funkcie rozhodovania, ako podstatu riadenia akejkoľvek organizácie. Získané teoretické poznatky sa študenti naučia aplikovať v praxi pri riešení príkladov z podnikateľského prostredia.

Leadership – manažérske schopnosti a zručnosti

Sylabus

Modul je zameraný na prakticky využiteľné poznatky z oblasti riadenia, ktoré sú na výkon manažérskej funkcie nevyhnutné. V praxi je možné vysledovať, že existuje mnoho “šéfov”, ktorí ale neovládajú leadership. Lídri majú určovať smer, formulovať vízie, rozpoznávať príležitosti a v neposlednej rade tiež vedieť nadchnúť svojich spolupracovníkov a účinne ich motivovať. Cieľom modulu je tiež uvedomiť si zásady leadershipu a pochopiť, ako sa stať správnym lídrom a účinne motivovať svojich podriadených k čo najlepším výsledkom.

Firemná kultúra

Sylabus

Nedefinovateľnosť a neznalosť vlastnej firemnej kultúry môže priniesť radu nedorozumení a problémov pri riadení organizácie. Cieľom tohto modulu je preto zoznámiť študentov s problematikou firemnej kultúry a ich faktormi, ktoré každodenne ovplyvňujú chod organizácie a majú značný vplyv na ich konkurencieschopnosť. Vhodne nastavená firemná kultúra ovplyvňuje vzťahy medzi zamestnancami, vytvára vhodnú klímu na pracovisku a dokáže vytvárať kladný image pre klientov alebo uchádzačov o zamestnanie. Firemná kultúra ovplyvňuje firemnú stratégiu a mala by tiež podporovať dosiahnutie firemných cieľov.

Dotácie, granty a príprava žiadostí o dotáciu EU

Sylabus

Tento prakticky zameraný modul poskytuje študentom prehľad o dotáciách a grantoch v rámci Európskej únie. Študenti sa naučia pracovať s relevantnými informáciami o programoch na financovanie vlastných podnikateľských zámerov a budú schopní spracovať projektové žiadosti. Naučia sa tak orientovať v programoch Európskej únie podporujúcich podnikovú sféru a zoznámia sa so špecifikami týchto programov tak, že budú môcť úspešne pripravovať návrhy projektov.

Obchodné právo

Sylabus

Cieľom modulu je prehĺbenie a rozšírenie znalostí v oblasti súkromého práva s dôrazom na problematiku obchodných záväzkových vzťahov. Študenti získajú znalosti a prehľad o vzniku a zániku obchodných záväzkových vzťahov, zaistení a premlčaní práv z obchodných záväzkových vzťahov a znalosti kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo. Dôraz je kladený tiež na zmeny súvisiace s novým občianskym zákonníkom a zákonom o obchodných korporáciách. Po úspešnom absolvovaní modulu budú mať študenti prehľad o obchodnoprávnych aspektoch, ktoré budú môcť upotrebiť v každodennej firemnej praxi. Znalosť obchodného práva navyše zefektívňuje a uľahčuje mnoho obchodných jednaní.

Zmysel v práci

Sylabus

V zamestnaní je kľúčové rozumieť zmyslu toho, čo robíme a čomu tým prispievame. Z pohľadu manažéra je práve schopnosť ukázať ľuďom zmysel ich práce jedna z dôležitých kompetencií. Pokiaľ ľudia chápu, ako ich činnosť zapadá do celkového firemného úsilia, jednoduchšie nájdu vnútornú motiváciu a sú na najlepšej ceste k tomu byť šťastní (v práci). Nie vždy je zmysel toho, čo robíme jednoznačný. Nie každý pracuje ako lekár a zachraňuje životy. Väčšina ľudí v normálnych zamestnaniach nemá zmysel svojej práce takto na tanieri. Preto okrem celkového vhľadu do témy prinášame konkrétnu metódu job crafting, pomocou ktorej môže svoje „prečo“ objaviť každý.