Management obchodu

Master of Business Administration (MBA)

Management obchodu Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Management obchodu sa zameriava na oblasť obchodu nie len z pohľadu Českej republiky, ale tiež z pohľadu medzinárodného a zdôrazňuje tak aj globálny charakter obchodovania v dnešnej modernej dobe. V rámci špecializácie sú študentom predávané odborné skúsenosti o plánovaní obchodnej stratégie a taktiky, právnych aspektoch predajných činnostiach a predovšetkým tiež o riadení vzťahov so zákazníkmi, lebo práve zákazník je najdôležitejším pojmom v tejto problematike. V rámci špecializácie sa študenti zoznámia s aktuálnymi trendmi v oblasti riadenia a naučia sa zásadám psychologického myslenia s cieleným zameraním sa na zákazníka. Cieľom špecializácie je vyvodenie a aplikácia predajného postupu v jeho jednotlivých fázach, stanovenie konkrétnych krokov pri práci so zákazníkom a špecializácia predajných cieľov. Špecializácia je určená predovšetkým pre manažérov, obchodníkov, podnikateľov a vedúcich pracovníkov, ktorí sa pohybujú v oblasti obchodu a ktorí chcú prehĺbiť a zdokonaliť svoje schopnosti a skúsenosti a navýšiť tak ziskovosť obchodov vo firme. Špecializácia MBA Management obchodu obsahuje na rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Plánovanie obchodnej stratégie a taktiky, Právne aspekty predajných činností a Riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management Plánovanie obchodnej stratégie a taktiky  Voliteľný modul 1
Strategický management Právne aspekty predajných činností Voliteľný modul 2
Finančné riadenie Riadenie vzťahov so zákazníkmi   
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 14. 4. 2018. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Lektori v špecializácii

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému „Navrátenie protiprávnej štátnej podpory z pohľadu komunitárneho práva“ a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR aj v zahraničí. Pravidelne publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov, predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou prekladateľkou pre nemecký jazyk. Vo svojej praxi sa zaoberá predovšetkým obchodným právom a právom cenných papierov.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.
Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. je absolventom Západočeskej Univerzity, Open University a množstva tuzemských aj zahraničných kurzov a seminárov. Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA  GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ. Od roku 2012 sa venuje len prednáškovej a konzultačnej činnosti. Externe spolupracuje s významnými konzultačnými firmami v ČR. Pôsobil napr. ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Pôsobí aj ako poradca alebo lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností a pod. pre niektoré spoločnosti na českom trhu. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Teraz vyučuje na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe predmety Riadenia vzťahov so zákazníkmi a Marketing. Vedie a oponuje každý rok desiatky bakalárskych a diplomových prác študentov. Je autorom mnohých publikácií, vysokoškolských skrípt a množstva príspevkov s tematikou riadenia vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcia KCM, a pod.

PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA je absolventom Českého vysokého učenia technického – Fakulty strojného inžinierstva štúdia programu MBA na Vysokej škole ekonómie a managementu. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktor filozofie. V súčasnej dobe si svoje teoretické znalosti obohacuje predovšetkým štúdiom z odboru risk managementu. Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v TOP management českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom rady e-learningových kurozv pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, pôsobil ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách zaoberá poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. 

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti  oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

Mgr. Michaela Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Všetkým novo prihláseným študentom garantujeme špeciálnu cenu MBA štúdia vo výške 3.295 € bez DPH (z pôvodných 4.471 € bez DPH). Zvýhodnená ponuka je časovo limitovaná a platí len do 21. 2. 2018. Viac informácií nájdete v sekcii Školné.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Management obchodu - Hodnotenie 4.45/5 - Hodnotilo 28 užívateľov