Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management obchoduDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Plánovanie obchodnej stratégie a taktiky

Sylabus 

Formulácia obchodnej stratégie je pre podnik kľúčovou záležitosťou, pretože bez stratégie sa dnes žiadna korporácia nezaobíde. Stanovenie obchodných cieľov podniku a vhodných stratégií, ako týchto cieľov dosiahnuť, vyžaduje dôkladné plánovanie a nutnosť strategických analýz podniku. Cieľom modulu je preto študentov naučiť vytvárať obchodnú stratégiu firmy a nastavovať obchodný plán. Poslucháči sa zoznámia s obchodnými stratégiami, ich úlohami v rámci podniku a ich tvorbou a následným monitoringom.

Právne aspekty predajných činností

Sylabus 

Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný náhľad na problematiku obchodného práva. Dôraz je kladený na vymedzenie obchodných záväzkových vzťahov, predovšetkým na vznik, zmenu a zánik záväzku, zaistenie a utvrdene dlhov a premlčanie práv. Špeciálne je pozornosť venovaná konkrétnym zmluvným typom – kúpna zmluva, zmluva o dielo.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Sylabus 

Prozákaznícky prístup je v dnešnej dobe kľúčový a budovanie a následné riadenie vzťahov so zákazníkmi je jeho neodlúčiteľnou súčásťou. Pre firmu či podnik je dôležité vytvárať verných a spokojných zákazníkov a budovať s nimi dlhodobý vzťah. Cieľom modulu je zaoberať sa spôsobmi a procesmi komunikácie so zákazníkmi, koordináciou týchto procesov a následným riadením vzťahov so zákazníkmi. Študenti získajú tiež informácie o softwarových technológiách, ktoré zhromažďujú informácie o zákazníkoch a na základe vhodne uskutočnených analýzach dokážu účinne riadiť vzťah firma – zákazník.