Management gastronómie a hotelierstva

Master of Business Administration (MBA)

Management gastronómie a hotelierstva Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Management gastronómie a hotelierstva komplexne pokrýva oblasť riadenia tohto špecifického segmentu. Študenti si prehĺbia a rozšíria doterajšie znalosti o odbornej gastronómii, preberaná bude napríklad i prevádzková činnosť podnikov, riadenie ľudských zdrojov – pracovných tímov a jednotlivcov pri poskytovaní služieb, marketingové zručnosti (napríklad naplánovanie a zrealizovanie marketingovej kampane hotelu), public relations či finančné riadenie podnikov. Študenti získajú v tejto špecializácii povedomie o aktuálnych trendoch v orientácii na zákazníka a ďalšie dôležité poznatky, vďaka ktorým sa dokážu lepšie vyrovnať s konkurenciou a aktívne reagovať na neustále sa zvyšujúce nároky zákazníkov a hosťov svojich podnikov. Program je koncipovaný najmä pre majiteľov, manažérov a ďalších kľúčových pracovníkov hotelov, penziónov, reštaurácií, klubov a ďalších podobných zariadení. Špecializácia MBA Management gastronómie a hotelierstva obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: F&B management, Hotel management a Štandardy kvality.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management F&B management Voliteľný modul 1
Strategický management Hotel management Voliteľný modul 2
Finančné riadenie Štandardy kvality  
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Lektori v špecializácii

Ing. Marie Koblihová
Ing. Marie Koblihová

Ing. Marie Koblihová je odbornou lektorkou v odbore hotelierstva a gastronómie. Je absolventkou Vysokej školy hotelovej v Prahe, kde študovala odbor hotelierstvo a kúpeľníctvo. Už pri štúdiu získala rozsiahlu prax v oblasti cateringu, navyše má za sebou bohatú zahraničnú skúsenosť z Írska, Anglicka či Mexika. Za jednu z najväčších skúseností považuje spoluprácu s Gordonom Ramsym v roku, keď pre pražský hotel Hilton získal michelinu hviezdu. V Mexiku si osvojila otvorenosť, vrelosť a ústretovosť, ktorá pôsobí na zákazníkov a zamestnancov ako neobyčajné čaro. V Londýne sa z radovej pozície obsluhy v typickej britskej reštaurácii stala vedúcou smeny a neskôr vedúci celej reštaurácie. V súčasnej dobe sa venuje zvyšovaniu kvality hotelových a reštauračných služieb, pohybuje sa v oblasti vzdelávania pracovníkov hotelov a reštaurácií v rámci Českej republiky. Ako príklad môžeme uviesť exkluzívny hotel Augustiniánsky dom v Luhačoviciach. V rámci školenia sa zaoberá ako mäkkými, tak tvrdými zručnosťami. Svojim "poslucháčom" sa snaží predávať jednoduché pravidlo: pre každé zariadenie je dôležité produkovať zisk. Vďaka spokojným zákazníkom ho možno generovať v každom zariadení. Tajomstvom úspechu je komunikácia a budovanie vzťahu so zákazníkom, perfektná znalosť vlastného zariadenia, jeho prednosti a umenie predať. Základom je aktívny predaj a použitie princípov upsellingu a crossellingu. To všetko navyše vyžaduje precíznu organizáciu a tímovú spoluprácu. Žije podľa hesla: "If you can dream it, you can do it".

Mgr. Josef Neufus
Mgr. Josef Neufus

Mgr. Josef Neufus sa celý svoj profesijný život pohybuje v oblasti hotelníctva a cestovného ruchu. Profesionálnu kariéru začal v hoteli InterContinental Praha, kde pôsobil 16 rokov na rôznych pracovných pozíciách. Zahraničné pracovné skúsenosti získal v Španielsku, Rakúsku, Veľkej Británii a Egypte. Takmer dvadsať rokov sa venuje prednáškovej a lektorskej činnosti a súčasne poskytovaniu poradenských služieb v oblasti cestovného ruchu a hotelníctva.

V rokoch 2010 – 2011 pôsobil ako poradca pre otázky cestovného ruchu pri Magistráte hl. m. Prahy. Ďalej pôsobil tiež ako prevádzkový riaditeľ OREA Hotels, generálny riaditeľ hotela Voroněž v Brne, Franchise Services Manager v Days Hotel, Development Manager pre Falkensteiner Hotels and Resorts, generálny riaditeľ hotela Thermal v Karlových Varoch a výkonný riaditeľ Hilton Pyramids Golf Resort v egyptskej Káhire. V roku 2014 založil Institut hotelnictví a gastronomie a je jednateľom Střední školy hotelnictví a gastronomie International. Od apríla  2017 je jednateľom a spoločníkom v Twisted Palms Lodge & Restaurant na Zanzibare, od novembra toho istého roku zastává pozíciu „Hotel Portfolio Manager" v spoločnosti CEFC Group (Europe) Company, a.s. Ďalej je od júla 2018 hlavným manažérom v Le Palais Art Hotel v Prahe.

Vedľa rady krátkodobých odborných kurzov a seminárov v ČR aj v zahraničí absolvoval v roku 2002 vzdelávací program k aplikovaniu systému TQM podľa EFQM (European Foundation for Quality Management). Je absolventom medzinárodného vzdelávacieho programu Washington State University v obore Management medzinárodného cestovného ruchu a magisterského programu na katedre Kulturní antropologie FF UK.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnej dobe na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Cena MBA štúdia 3.098 € bez DPH (3.749 € s DPH) platí pre prihlášky podané do 24. 10. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Management gastronómie a hotelierstva - Hodnotenie 4.76/5 - Hodnotilo 170 užívateľov