Špecializácie MBA

Master of Business Administration (MBA)

Špecializácie MBA Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Leadership a soft skills

Špecializácia MBA Leadership a soft skills je zameraná predovšetkým na prakticky využiteľné poznatky z oblasti riadenia, ktoré sú pre výkon manažérskych funkcií nevyhnutné. Cieľom tejto špecializácie je študentov naučiť nie len riadiť, ale predovšetkým viesť – teda pochopiť, ako sa stať správnym lídrom a účinne motivovať svojich podriadených k čo najlepším výsledkom. Špecializácia sa zameriava na rozvoj a nácvik tzv. soft skills, teda organizačných, vodcovských a komunikačných schopností. Študenti sa tiež naučia, ako pristupovať k riešeniu konfliktov, analytickému a komplexnému mysleniu, alebo schopnosti sebareflexie a zvyšovaniu pracovnej efektivity. Špecializácia MBA Leadership a soft skills obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Leadership, Motivácia a hodnotenie zamestnancov a Psychológia pre manažérov.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Corporate management

Špecializácia MBA Corporate management prehlbuje problematiku manažmentu o ďalšie dôležité oblasti, bez ktorých sa manažment pri stanovovaní stratégie, plánu a cieľov nezaobíde. V tejto špecializácii je kladený dôraz na krízový manažment, ktorý sa veľmi často zanedbáva, a v prípade nepriaznivého scenára dochádza k veľmi závažným situáciám. Súčasťou špecializácie je taktiež projektový manažment, ktorý má veľmi široké uplatnenie vo všetkých odvetviach ľudského života. Projektový manažment sa stal efektívnym nástrojom k riadeniu realizovaných zmien v rámci korporácie. Táto špecializácia je určená pre tých, ktorí sa pohybujú v riadiacich pozíciách malých, stredných alebo veľkých korporáciách. Rovnako je tak určená pre tých, ktorí sa o manažérsku pozíciu usilujú. Špecializácia MBA Corporate management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Krízový management, Risk management a Projektové riadenie

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Management zdravotníctva

Špecializácia MBA Management zdravotníctva komplexne postihuje problematiku riadenia v zdravotníckych organizáciách vrátane financovania, mechanizmov riadenia, projektového plánovania alebo riadenia ľudských zdrojov. V rámci tejto špecializácie študenti pochopia systém riadenia v zdravotníckych zariadeniach a zoznámia sa s princípmi fungovania zdravotníctva nie len v českom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Po úspešnom absolvovaní špecializácie budú študenti schopní navrhnúť vhodnú organizačnú štruktúru zdravotníckeho zariadenia, spracovať vlastný model pre navýšenie efektivity zariadenia, zaviesť vhodný kontrolný systém alebo navrhnúť stratégiu a smerovanie organizácie. Táto špecializácia je určená predovšetkým zástupcom stredného a vyššieho manažmentu pôsobiacich v oblasti zdravotníctva a zdravotníckych organizáciách všetkých typov vlastníctiev. Súčasne je vhodná tiež pre manažérov alebo podnikateľov v oblasti farmácie. Špecializácia MBA Management zdravotníctva obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Management v zdravotníctve, Ekonomika zdravotníctvaMedicínske právo.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Executive management

Špecializácia MBA Executive management si kladie za cieľ obsiahnuť rôznorodé oblasti potrebné pre úspešné plnenie vytýčeného zámeru firmy na úrovni stredného a vyššieho managementu. Vzdelávacie moduly ponúkajú komplexný a ucelený pohľad na manažérske riadenie a pozornosť je zameraná na prakticky uplatniteľné znalosti a zručnosti zo širokého spektra manažérskych činností. Študenti sa naučia efektívnemu strategickému riadeniu, preniknú do techník a metód inovačného managementu, naučia sa správne koordinovať činnosti v rámci svojho oddelenia či firmy a mnoho ďalšieho. Špecializácia je vhodná pre všetkých, ktorí sa pohybujú v riadiacich pozíciách malých, stredných alebo veľkých organizácií, rovnako tak je určená pre tých, ktorí o manažérsku pozíciu usilujú. Špecializácia MBA Executive management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Management inováciíProcesný management a Podniková stratégia.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Management inovácií

Inovácie sa v tejto modernej dobe stávajú základnými požiadavkami pre úspech každého podnikania. Žiadny podnik nemá šancu na úspech, pokiaľ netvorí inovácie a neprispôsobuje sa okolitým, rýchlo sa meniacim podmienkam. Cieľom tejto špecializácie je preto zoznámiť študentov predovšetkým s praktickými znalosťami naprieč celým inovačným procesom, od prvotného hľadania podnetov pre inovácie a hľadania kreatívnych riešení problémov,  cez fázu výberu až po podrobne rozpracovanú fázu implementácie. Študenti si vďaka špecializácii osvoja znalosti, praktické zručnosti a skúsenosti potrebné pre koncipovanie inovačnej stratégie, rozhodovania o inováciách a riadenia inovácií. Špecializácia MBA Management inovácií obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Management inovácií, Metódy a techniky managementu inováciíManagement inovačných procesov.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Projektový management

Špecializácia MBA Projektový management umožní prehĺbiť znalosti a zručnosti z oblasti projektového riadenia, študenti sa zoznámia so zásadami moderného projektového riadenia a naučia sa, ako správne projekt naplánovať, realizovať, dokončiť a v neposlednom rade predvídať riziká s projektom spojené. Projektové riadenie dnes spadá nielen do oblasti priemyslu či stavebníctva, ale je nevyhnutné tiež v službách, verejnej správe, IT a ďalších odvetviach, ktoré sú nútené reagovať na rôznorodé zmeny v dnešnej dynamickej dobe. Ta núti firmy a štátne podniky neustále reagovať na meniace sa podmienky. Práve tieto zmeny musia byť prijímané a riadené čo možno najefektívnejšie, a vhodným nástrojom pre praktickú realizáciu zmien je práve projektový management. Úspešne vedený a zrealizovaný projekt má pozitívny dopad na výkonnosť celej organizácie.  V jednotlivých moduloch budú študenti podrobne zoznámení s konkrétnymi manažérskymi činnosťami, ktoré projektové riadenie zahŕňa. Predstavené budú taktiež rôzne techniky projektového managementu. Napríklad zostavenie časového harmonogramu, využitie SMART cieľov, vytvorenie SWOT analýzy, metóda logického rámca a ďalší. Špecializácia MBA Projektový management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Riadenie projektov, Techniky, metódy a nástroje plánovania projektu a Ľudský faktor v projektovom riadení.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Management obchodu

Špecializácia MBA Management obchodu sa zameriava na oblasť obchodu nie len z pohľadu Českej republiky, ale tiež z pohľadu medzinárodného a zdôrazňuje tak aj globálny charakter obchodovania v dnešnej modernej dobe. V rámci špecializácie sú študentom predávané odborné skúsenosti o plánovaní obchodnej stratégie a taktiky, právnych aspektoch predajných činnostiach a predovšetkým tiež o riadení vzťahov so zákazníkmi, lebo práve zákazník je najdôležitejším pojmom v tejto problematike. V rámci špecializácie sa študenti zoznámia s aktuálnymi trendmi v oblasti riadenia a naučia sa zásadám psychologického myslenia s cieleným zameraním sa na zákazníka. Cieľom špecializácie je vyvodenie a aplikácia predajného postupu v jeho jednotlivých fázach, stanovenie konkrétnych krokov pri práci so zákazníkom a špecializácia predajných cieľov. Špecializácia je určená predovšetkým pre manažérov, obchodníkov, podnikateľov a vedúcich pracovníkov, ktorí sa pohybujú v oblasti obchodu a ktorí chcú prehĺbiť a zdokonaliť svoje schopnosti a skúsenosti a navýšiť tak ziskovosť obchodov vo firme. Špecializácia MBA Management obchodu obsahuje na rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Plánovanie obchodnej stratégie a taktiky, Právne aspekty predajných činností Riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Športový management

Špecializácia MBA Športový management ponúka študentom ucelený prehľad informácii, ktoré sú dôležité pre úspešný rozvoj manažérskych zručností v športovej oblasti. V jednotlivých moduloch bude preberaná problematika managementu, práva, ekonómie, psychológie a ďalších disciplín v kontexte športu. Zameriame sa aj  na oblasť získavania dotácii a grantov či tvorbu rozpočtov, vytvárania smerníc a stanov rôznorodých športových inštitúcii. Táto špecializácia je vhodná predovšetkým pre stredných a vrcholových manažérov športových klubov, športových zariadení, wellness centier, inštruktorov voľnočasových aktivít, športových trénerov, zamestnancov neziskových organizácii, štátnych zamestnancov, ale i ďalších odborníkov, ktorých pracovná kariéra je so športom spojená. V dnešnej dobe sa v športe pohybujú nemalé finančné prostriedky, ale manažérov so skúsenosťami alebo s orientáciou na šport je veľmi málo. Súčasne stúpa dopyt po športových zariadeniach a nároky na tieto zariadenia. A práve táto špecializácia môže byť pri budovaní, rozširovaní a zdokonaľovanie týchto služieb dôležitým zdrojom informácii a rád, ako tento cieľ naplniť. Špecializácia MBA Športový management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Management v športe, Psychológia športu a Športové právo.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Management gastronómie a hotelierstva

Špecializácia MBA Management gastronómie a hotelierstva komplexne pokrýva oblasť riadenia tohto špecifického segmentu. Študenti si prehĺbia a rozšíria doterajšie znalosti o odbornej gastronómii, preberaná bude napríklad i prevádzková činnosť podnikov, riadenie ľudských zdrojov – pracovných tímov a jednotlivcov pri poskytovaní služieb, marketingové zručnosti (napríklad naplánovanie a zrealizovanie marketingovej kampane hotelu), public relations či finančné riadenie podnikov. Študenti získajú v tejto špecializácii povedomie o aktuálnych trendoch v orientácii na zákazníka a ďalšie dôležité poznatky, vďaka ktorým sa dokážu lepšie vyrovnať s konkurenciou a aktívne reagovať na neustále sa zvyšujúce nároky zákazníkov a hosťov svojich podnikov. Program je koncipovaný najmä pre majiteľov, manažérov a ďalších kľúčových pracovníkov hotelov, penziónov, reštaurácií, klubov a ďalších podobných zariadení. Špecializácia MBA Management gastronómie a hotelierstva obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Hotel management, F&B management a Štandardy kvality.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Poisťovníctvo

Špecializácia MBA Poisťovníctvo komplexne postihuje problematiku riadenia v tejto špecifickej oblasti, vrátane aktuálnej právnej úpravy. Študenti si prehĺbia existujúce poznatky z oboru a naprieč vzdelávacími modulmi sa zoznámia s charakteristikou, vývojom a druhmi poistenia, predstavené budú subjekty poistenia, jeho sprostredkovatelia, zainteresované profesijné organizácie, poistné produkty a funkcie štátneho dozoru v poisťovníctve. Behom štúdia získajú radu znalostí a zručností využiteľných ihneď v praxi. Pozornosť bude zameraná na uzatváranie poistných zmlúv, management likvidácie poistných udalostí, risk management, ale tiež na proklientský prístup v poisťovníctve a starostlivosť o zákazníka. Absolventi sa tak budú v tomto odvetví dokonale orientovať. Špecializácia je určená predovšetkým zamestnancom poisťovní, pracovníkom odborného dozoru nad poisťovníctvom, sprostredkovateľom poistenia, ale tiež ďalším pracovníkom, ktorých profesionálny život súvisí s poisťovníctvom. Špecializácia MBA Poisťovníctvo obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Poisťovníctvo a poistenieRiadenie rizík poisťovní a Poistné právo.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Bankovníctvo

Špecializácia MBA Bankovníctvo sa zameriava na oblasť fungovania domáceho i zahraničného finančného trhu. Študenti sa zoznámia s aktuálnou podobou bankového systému Českej republiky s presahom do európskeho bankovníctva a novo nabité špecializované znalosti sa naučia prepojiť s vlastnými pracovnými skúsenosťami z bankového sektoru. Pozornosť je v rámci špecializácie venovaná retailovému i korporátnemu bankovníctvu. Tútori sa ďalej zameriavajú na oblasť komerčného a investičného bankovníctva a bokom nezostane ani problematika budúceho vývoja bankového systému, jeho funkcií a produktov v podmienkach trhovej ekonomiky. Súčasťou špecializácie je i bližšie predstavenie ďalších bankových a finančných inštitúcií – jedná sa o sporiteľne, burzy, investičné fondy, úverové družstvá a ďalšie subjekty. Špecializácia MBA Bankovníctvo obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Komerčné bankovníctvo, Investičné bankovníctvo a kapitálové trhy a Bankové produkty a operácie.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Ekonomika a finančný management

Špecializácia MBA Ekonomika a finančný management je zameraná na prehlbovanie ekonomických a finančných aspektov podnikania s ohľadom nie len na české, ale tiež medzinárodné prostredie, v ktorom dnes väčšina firiem pôsobí. Každý manažér alebo podnikateľ musí ovládať postupy finančného rozhodovania, aby mohol viesť úspešnú a konkurencieschopnú firmu. Študenti sa v rámci špecializácie komplexne zoznámia s princípmi finančného riadenia a naučia sa strategickému a operatívnemu plánovaniu. Súčasťou špecializácie sú jednotlivé metódy a prehľad nových prístupov k meraniu výkonnosti podniku. Pozornosť je venovaná tiež využitiu metód hodnotenia výkonnosti v praxi. Špecializácia je určená pre manažérov, finančných riaditeľov a majiteľov spoločností, pre ktorých je problematika financií nevyhnutnou súčasťou rozhodovacieho procesu. Špecializácia MBA Ekonomika a finančný management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Operatívne plánovanie a cash flow, Meranie výkonnosti podniku Účtovníctvo pre podnikateľov.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Investičný management

Investície sú jednou z najrizikovejších a najrýchlejšie sa meniacich oblastí podnikového manažmentu. Zle prevedená a nepremyslená investícia môže mať fatálny dopad na konkrétnu organizáciu alebo jednotlivca. Cieľom špecializácie je poskytnúť študentom hlbší prehľad z oblasti investovania, finančných a burzových trhov, obchodovania a ďalších dôležitých investičných princípov tak, aby boli schopní orientovať sa v podmienkach investovania a financovania v rámci ČR a zahraničia. Študenti sa zoznámia s determinantmi, ktoré ovplyvňujú vyššie hodnoty peňazí v čase, s metódami hodnotenia investičných projektov a ďalšími dôležitými oblasťami investičného rozhodovania. Špecializácia MBA Investičný management obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Finančné trhy a burza, Forexové obchodovanie a Investície do nehnuteľností.

Čítať viac »
 

Špecializácia MBA Management verejnej správy

Špecializácia MBA Management verejnej správy sa zameriava na aplikáciu manažérskeho rozhodovania vo verejnej správe. Študenti sa vďaka špecializácii zoznámia s fungovaním verejnej správy, s úlohou managementu vo verejnej správe a s finančným a personálnym riadením v inštitúciách verejnej správy. Študenti taktiež porozumejú metódam a spôsobom, ako súčasnú verejnú správu a jej fungovanie zefektívniť a naučia sa aplikovať moderné trendy v oblasti riadenia pre úspešné fungovanie inštitúcií verejnej správy. Táto špecializácia je vhodná predovšetkým pre zamestnávateľov štátnej správy, samosprávy, pre starostov, zástupcov starostov alebo tajomníkov miest a obcí, prípadne pre podnikateľov alebo zamestnancov firiem aktívnych vo verejnej správe. Špecializácia MBA Management verejnej správy obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Teória a prax managementu verejnej správy, Územná samospráva a financie a Riadenie a stratégia ľudských zdrojov v inštitúciách verejnej správy.

Čítať viac »

Špecializácie MBA - Hodnotenie 4.60/5 - Hodnotilo 32 užívateľov