Aké sú podmienky prijatia na štúdium MBA?

Uchádzač o štúdium programu MBA musí doložiť diplom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní, a to minimálne v bakalárskom študijnom programe, alebo ukončené profesijné vzdelávanie v programe BBA. K štúdiu môže byť prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to na základe udelenia výnimky v prípade preukázateľne doloženej manažérskej praxe a maturitného vysvedčenia. Na štúdium MBA sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Viac informácií v sekcii Podmienky prijatia.

Aká je cena za štúdium?

Štandardná cena za štúdium MBA činí 4.653 € bez DPH. Aktuálne sme si však pre našich študentov pripravili špeciálnu ponuku, viac informácií nájdete v sekcii Školné. Časovo obmedzená ponuka sa vzťahuje na všetky MBA špecializácie. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.

Ako podať prihlášku?

Prihlášku na štúdium MBA je možné podať na našich webových stránkach online v elektronickej podobe, zaslať poštou alebo osobne doručiť na študijné oddelenie. Ak je prihláška riadne podaná a sú k nej priložené potrebné dokumenty (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní, popr. Doklad o praxi), bude uchádzačovi zaslaná zmluva o štúdiu spolu s informáciami o ďalšom postupe. Po podpísaní zmluvy a uhradení prvej splátky za štúdium bude uchádzačovi sprístupnená študentská sekcia, kde nájde všetky podklady k štúdiu vrátane študijných materiálov.

Prečo si pre štúdium MBA vybrať práve ESBM?

European School of Business & Management SE, ako prvá a jediná z inštitúcií poskytujúcich postgraduálne programy MBA, ponúka jedinečný model štúdia založený na Oxfordskom systéme výučby s možnosťou vlastnej voľby niektorých modulov. Tento moderný a efektívny vzdelávací model je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Pozrite sa na výskum prínosov štúdia MBA na EBSM očami našich absolventov.

Kedy štúdium na ESBM začína?

Na štúdium vzdelávacích programov MBA na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Nie je teda potrebné čakať na začatie semestrov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihneď k dispozícii všetky študijné materiály a môžete začať študovať okamžite.

Akým spôsobom štúdium na ESBM prebieha?

Štúdium MBA prebieha v českom/ slovenskom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy. Je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK - základný - obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU - špecializovaného - si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá sa skladá z 3 modulov. V 3. BLOKU - voliteľného - si študent vyberá 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov. Za celé štúdium študenti absolvujú 4 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (v sobotu). Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe). Výstupom sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver študent vypracuje prácu záverečnú, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.

Je nutné sa výučby zúčastniť?

Keďže sa jedná o jeden z najvyšších stupňov manažérskeho vzdelania, nie je vyžadovaná účasť študenta na prezenčných častiach. Teda neexistuje niečo ako "povinná dochádzka". Avšak vrelo odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil, pretože osobné stretnutie s lektorom tvorí obrovskú pridanú hodnotu štúdia. Pokiaľ študent nemá záujem zúčastniť sa prezenčnej výučby, všetky špecializácie je možné študovať aj online, a to za zvýhodnenú cenu.

Ako sú organizované anglické programy?

Štúdium MBA v anglickom jazyku je poskytované v 8 špecializáciách. Po prihlásení na štúdium obdržíte prístupové údaje do študentskej sekcie, kde nájdete všetky študijné materiály, sylaby a výukové videá k jednotlivým modulom. V priebehu štúdia je nutné vypracovať 6 seminárnych prác a 1 záverečnú prácu, ktorá je následne obhajovaná pred trojčlennou komisiou.

V akej forme prebieha štúdium anglických programov MBA?

Anglické špecializácie MBA programu sú poskytované kompletne v on-line forme. Môžete študovať pomocou dostupných študijných materiálov od lektorov a vyučovacích videí, ktoré si môžete pustiť kedykoľvek Vám to vyhovuje, a tým je zaistená vysoká flexibilita štúdia. Obhajoba záverečnej práce prebieha on-line za pomoci platformy ZOOM.

Aké je zloženie lektorského tímu na ESBM?

Lektorský tím ESBM je zostavený z profesionálov daného odboru. Rôznorodosť lektorského tímu zabezpečuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia volia. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať špecialista na danú problematiku. Lektori sú po celú dobu štúdia študentom plne k dispozícii.

Čo je to seminárna práce?

Je to písomná práca, ktorá preukazuje študentove pochopenie problematiky daného predmetu a samotnú aplikáciu v praxi. Účelom práce je predovšetkým študentove vlastné argumentácie, jeho pohľad a názory. Za 1. blok študent vypracováva tri seminárne práce, za 2. blok dve práce a za 3. blok jednu seminárnu prácu.

Ako dlho štúdium MBA trvá?

Štandardná dĺžka štúdia programu MBA na ESBM trvá 1 rok. Na žiadosť študenta je možné z osobných i pracovných dôvodov štúdium MBA predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.

Ako je štúdium MBA zakončené?

Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej úspešnou obhajobou pred komisiou. Úspešný absolvent následne získa profesionálny titul MBA.

Získam štúdiom MBA akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu MBA rozšírenie manažérskeho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa súčasnej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej republike titul MBA považovaný za titul akademický, ale za titul profesijný, písaný za menom.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku