European School of Business & Management SE je škola medzinárodnej pôsobnosti, ktorá poskytuje profesijné vzdelanie v programoch MBA, DBA, BBA, LLM a MSc. Inštitút vychádza z dlhodobých skúsenosti prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je v porovnaní s kontinentálnym modelom zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností študenta a ich demonštráciu v reálnom živote a praxi. Študenti si tak bližšie osvoja rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní svojej osobnej a profesijnej cesty.

Unikátnym aspektom formy štúdia na ESBM je predovšetkým obsahová skladba výučby, ktorá spojuje moderné vyučované témy s možnosťou zostaviť si študijný program z predmetov podľa vlastného výberu. Vďaka tomu majú študenti možnosť zostaviť si výučbový program z ponúkaných predmetov tak, aby vyhovoval všetkým požiadavkám na špecializáciu štúdia a bol v súlade s profesijným zameraním, poprípade osobnými záujmami študenta. V zahraničí získava tento model výučby na obľúbenosti, pretože si študenti môžu nakombinovať výučbu podľa vlastného priania a získať tak vedomosti nielen z jedného hlavného študijného oboru, ale i z ďalších oblastí.

Výučba na ESBM prebieha prevažne online, vďaka čomu, môžu študovať i tí najvyťaženejší, ktorí nemajú čas pravidelne dochádzať na výučbu.

Vďaka štúdiu MBA, DBA, BBA, LLM či MSc na ESBM získajú študenti tie najdôležitejšie informácie a zručnosti študijných odvetví a oborov, ktoré následne môžu skvelo aplikovať do svojho každodenného života i praxe.

Model výučby sa tak zameriava na schopnosti jednotlivca vyvodzovať logické a faktické súvislosti a naučiť študentov analyticky uvažovať a rozhodovať. Rovnaký dôraz je kladený na osobnostný rozvoj manažéra. V rámci štúdia je maximálne prepojená teória s praxou, čo napomáha osvojovať si tieto teoretické pravidla prirodzenou cestou a vedieť ich aplikovať do praxe.

ESBM formuje prostredníctvom poskytovania kvalitného vzdelania v programoch BBA, MBA, DBA, LLM či MSc efektívnejších a zodpovedných leaderov a manažérov, ktorí vďaka svojej vízii a získaným manažérskym znalostiam, budú schopní riešiť každú výzvu, ktorá pred nimi nastane. Vďaka cezhraničnej spolupráci prinášame študentom nielen lokálne, ale predovšetkým globálne informácie a myšlienky, ktoré pomáhajú zavádzať inovačné metódy a zefektívňovať prácu ľudí.

ESBM svojim študentom umožňuje konzultácie otázok a záležitosti z praxe s profesionálnym tímom lektorov akoukoľvek preferovanou formou (online, telefonicky, či osobne). Kedykoľvek sa tak študenti môžu obrátiť na skúseného odborníka, ktorý im bude plne k dispozícií.


Ďalšou výhodou štúdia na ESBM je možnosť zahájenia výučby kedykoľvek v priebehu celého roku . Nie je tak potreba čakať na zahájenie študijných programov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného výučbového programu. Na ESBM máte istotu otvorenia každého študijného programu MBA, DBA, BBA, LLM či MSc nehľadiac na počet uchádzačov.

Medzi vízie ESBM patria

  • Pomáhať študentom byť úspešným v profesijnom ale i osobnom živote.

  • Zefektívňovať procesy v rámci organizácie.

  • Prinášať nové podnety a nápady.

  • Prinášať odporúčanie pre maximalizáciu obratu našich študentov.

  • Prinášať pridanú hodnotu našim študentom v podobe exkluzívnych informácií.

  • Inšpirovať i ďalšie vzdelávacie inštitúcie k orientácií na moderné formy vzdelávania.

  • Rozvíjať osobnosť našich študentov.

  • Predávať globálne informácie a myšlienky, ktoré pomáhajú zavádzať inovačné metódy