European School of Business & Management SE je držiteľom prestížnych medzinárodných akreditácií od renomovaných zahraničných asociácií, získala niekoľko ocenení za vysokú úroveň poskytovaného vzdelávania a je členom mnoho významných organizácií zameriavajúcich sa na podporu postgraduálneho vzdelávania. Členstvo v týchto odborných inštitúciách pomáha pôsobiť na zvyšovanie kvality vzdelávania, na dodržovanie etických zásad a naplňovanie princípov efektívneho vzdelávania.

Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities

ASIC je britskou prestížnou akreditačnou autoritou na poli vzdelávacích organizácií a poskytovateľov distančného a online vzdelávania v rámci celého sveta. ASIC je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a vo Veľkej Británii je uznaná úradom UK Visas and Immigration (UKVI). Ďalej je členom BQF (British Quality Foundation). ENQA (European Network for Quality Assurance) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance and E-Learing Network). Sme hrdí, že European School of Business & Management sa od januára 2020 môže pýšiť akreditáciou s najvyšším možným statusom ASIC Premier Institution od tejto akreditačnej autority. Roku 2024 sme túto akreditáciu úspešne obhájili a bola nám predĺžená do januára 2028.

ASIC UK
International Education Society

International Education Society (skrátene IES) sa od svojho založenia v roku 1997 špecializuje na certifikáciu vzdelávacích subjektov, a to predovšetkým stredných a vysokých škôl a inštitúcií zameraných na celoživotné vzdelávanie. Spoločnosť sídliaca v Londýne sa v roku 2019 zlúčila s ICI (International Certification Institute).

International Certification Institute

Spoločnosť ICI (International Certification Institute) bola založená v roku 2019, kedy sa tiež spojila s IES. Spoločne teraz s ESBM poskytujú príležitosť sprostredkovať svojim absolventom medzinárodne uznávané certifikáty potvrdzujúce vysokú úroveň ich vzdelania. ICI certifikát potvrdzuje odborné kompetencie absolventa, jeho praktické znalosti a skúsenosti.

Accreditation Council for Business Schools and Programs

ACBSP patrí medzi najuznávanejšie a najkvalitnejšie globálne akreditačné organizácie na poli manažérskeho a vysoko-školského vzdelávania. Dohliada na kvalitu a úroveň vzdelávacej inštitúcie, študijných programov i kvalitu odborného lektorského tímu. ACBSP združuje predné vzdelávacie inštitúcie po celom svete a sme pyšní, že ESBM (European School of Business & Management) môže byť jej hrdým členom.

Quality International Study Abroad Network

European School of Business & Management SE je členom organizácie QISAN (Quality International Study Abroad Network). Organizácia zaručuje profesijnú a etickú prax, rovnako ako aj vysokú kvalitu výučbových programov svojich členov. Mimo obsahovú stránku vzdelávania vyžaduje QISAN tiež ústretový prístup k študentom daných inštitúcií a striktnú disciplínu v ich študijných praktikách.

Association to Advance Collegiate Schools of Business

AACSB je globálna organizácia, ktorá disponuje pobočkami v Holandsku, USA alebo Singapure. Poslaním AACSB je spojovať pedagógov, študentov a spoločnosti so spoločnými cieľmi a tým vytvoriť novú generáciu skvelých manažérov a leaderov. Vo všetkých častiach sveta je pre organizáciu najdôležitejšie podporovať inovácie a neustále zlepšovať kvalitu manažérskeho vzdelania. AACSB je synonymum pre najvyššiu kvalitu a podnikové vzdelanie viac než 1 700 členských organizácií. Medzi členov organizácie patri i 800 akreditovaných obchodných škôl. Sme veľmi hrdí, že ESBM patrí medzi členov organizácie.

European Association for Distance Learning

Asociácia EADL je ďalšia z prestížnych asociácií dohliadajúcich na vysokú kvalitu distančného vzdelávania u vzdelávacích inštitúcií. Cieľom EADL je zvýšiť kvalitu distančného vzdelávania a zaručiť tak perfektný a bezchybný vzdelávací systém. EADL zaisťuje súkromné a neštátne vzdelávacie organizácie a inštitúcie, všetci členovia musia spĺňať štandardy kvality, ktoré sú v súlade s kódexom. Členstvo v EADL je preto považované za záruku kvality vzdelávacej inštitúcie.

European Association for International Education

EAIE je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1989. Jej poslaním je profesionalizovať všetkých členov organizácie a aktívne slúžiť všetkým, ktorí sa podieľajú na internacionalizácií vyššieho vzdelávania. Asociácia má približne 2 500 členov z 80 zemí celého sveta a sídli v holandskom Amsterdame. Profesionálom z akademického i neakademického prostredia pomáha asociácia nájsť tie najlepšie riešenia a praktické postupy pre proces internacionalizácie danej vzdelávacej spoločnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi asociácia presadzuje záujmy svojich členských organizácií a pracuje tak na pozdvihnutí oblasti medzinárodného vyššieho vzdelávania v rámci Európy i celého sveta.​

Principles for Responsible Management Education

PRME je iniciatíva, ktorá vznikla za podpory Organizácie spojených národov a vychádza z jej medzinárodne uznávaných hodnôt. Hlavným poslaním iniciatívy je inšpirovať a globálne podporovať vzdelávanie v oblasti managementu, leadershipu a výskumu. Medzi inštitúciami poskytujúcimi manažérske vzdelanie sa tak snaží budovať stály proces zdokonaľovania za účelom vzniku novej generácie obchodníkov a manažérov, ktorí budú schopní riešiť problémy komplexne a implementovať najnovšie trendy v oblasti riadenia a výskumu do svojich spoločnosti a firiem.

International Council for Open and Distance Education

ICDE je predná medzinárodná organizácia pre otvorené, dištančné, flexibilné a online vzdelávanie. Spolu s kľúčovým partnerom UNESCO zdieľa myšlienku „práva na vzdelanie pre všetkých“. ICDE je tiež podporovateľom využívania nových metód a technológií v oblasti vzdelávania a dbá na rovný prístup a kvalitu vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Organizácia bola založená v roku 1938 v Kanade a v dnešnej dobe združuje členov z viac ako 60 zemí sveta. Momentálne jej hlavný sekretariát sídli v Osle a jej činnosť je mimo iné finančne podporovaná nórskym ministerstvom školstva, vedy a výskumu.

Academy of Management

Academy of Management je medzinárodná asociácia združujúca akademikov a vedúcich pracovníkov managementu a organizácií. Jej história siaha do roku 1936, kedy bola akadémia v Bostone založená. Medzi jej činnosti patrí organizovanie vzdelávacích a manažérskych konferencií, vydávanie vedeckých časopisov a priama podpora manažérov a akademikov pri vzájomnej komunikácií na výskumnom poli. Poslaním Academy of Management je budovanie a prepojovanie komunity managerov a akademikov a vytváranie pôdy pre nové príležitosti, nápady a myšlienky v oblasti managementu.

Association for Educational Communications and Technology

AECT je predná medzinárodná organizácia, ktorá sa špecializuje na vývoj vzdelávacích technológií a inovácií v rámci vedy a výskumu. Bola založená v roku 1923 vo Washingtone a združuje všetkých pedagógov, profesionálov a odborníkov, ktorí svojou vedeckou a výskumnou činnosťou prispievajú k rozširovaniu znalostí v oblastí vzdelávania. Asociácia sa aktívne podieľa na návrhoch výučby a systematickom prístupe k učeniu a podporuje vysoké štandardy na poli vzdelávania. Je akousi medzinárodnou platformou pre vývoj a šírenie nových vzdelávacích prístupov, zlepšovania modelov výučby a efektivitu učenia.

International Chamber of Commerce

ICC (International Chamber of Commerce alebo Medzinárodná obchodná komora), je svetová obchodná organizácia, ktorá reprezentuje viac než 45 miliónov spoločností vo viac ako sto zemí sveta. Ich cieľom je zabezpečiť rovný prístup ku kľudu, prosperite a príležitostiam pre všetkých. Poslaním ICC je otvorenosť medzinárodným obchodom a investíciám v ich ekonomických dôsledkoch.

ICC
International Association for Distance Learning

ESBM je akreditovanou, prestížnou, akreditačnou asociáciou IADL, ktorá zaručuje u akreditovaných škôl predovšetkým kvalitu distančného a online vzdelávania, dbá na štandardy a formu výučby či na výber odborného lektorského tímu. IADL ďalej zaisťuje benchmarking a schvaľuje programy distančného vzdelávania a ich poskytovateľov po celom svete. Asociácia sa tak uisťuje, že jej členovia poskytujú svojím študentom kvalitné a hodnotné vzdelanie podľa zásad a štandardov IADL. Asociácia IADL je jednou z najvýznamnejších organizácií v oblastí dištančného vzdelávania, ktorá zaručuje jeho kvality.

The Institute of Internal Auditors

The Institute of Internal Auditors (alebo IIA), je medzinárodná organizácia založená v roku 1941 a sídli v Lake Mary, na Floride. IIA sa zaujíma o interné audity, jej misiou je poskytovanie dynamického leadershipu pre interné audity po celom svete. V túto chvíľu má organizácia cez 200 000 členov po celom svete. Medzi hlavné ciele organizácie patrí popularizácia hodnôt interného auditu, poskytovanie profesijného vzdelávania a rozvoja, výskum situácie ohľadne interného auditu a zhromažďovanie odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.

IIA_logo
International Project Management Association (CR)

IPMA Česká republika je asociáciou, ktorá rozvíja komunitu projektových manažérov v ČR. Je členskou organizáciou Internationa Projekt Management Association a ako jediná môže v Českej republike udeľovať certifikáciu podľa štandardu IPMA®. Jej hlavnou funkciou je podporovať profesionálny rozvoj projektového riadenia a presadzovať porozumenie riadenia projektov ako profesiu, ktorá má svoju globálnu pôsobnosť, štandardy, znalosti a schopnosti.

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vnútorné veci udelil European School Business & Management akreditáciu pod číslom AK/I-17/2016. Táto akreditácia oprávňuje našu školu k vzdelávaniu úradníkov a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov. Vedľa samostatnej akreditácie našej organizácie boli udelené akreditácie v týchto vzdelávacích oblastiach: finančné riadenie, riadenie ľudských zdrojov, projektové riadenie, strategický management a management.

Hospodárska komora Českej republiky

Hospodárska komora Českej republiky pre podnikateľskú verejnosť, podporuje všetky podnikateľské aktivity a dohromady združuje asi 14 000 členov. Jej poslaním je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoji podnikania a tým i k celkovej ekonomickej stabilite ČR.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR

AIVD je najväčšou profesijnou asociáciou, ktorá funguje od roku 1990. Jej poslaním je rozvíjať sektor vzdelávania dospelých a presadzovať jeho záujmy. Táto asociácia je mediátorom komunikácie a sprostredkovateľom zdieľania skúseností, názorov a garantom etických noriem a kvality v oblasti vzdelávania dospelých. Jej cieľom je i spolupracovať so štátnymi orgánmi a ostatnými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblastí vzdelávania dospelých.

Česká manažérska asociácia

ČMA je asociácia s dlhodobou tradíciou, jej poslaním je pôsobiť na rozvíjanie odborných schopnosti manažérov a ich schopnosti viesť pracovné tímy. Cieľom je prispievať k posilňovaniu etiky podnikania, k etickým vzťahom medzi pracovníkmi a obchodnými partnermi a k zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Česká marketingová spoločnosť

Česká marketingová spoločnosť je organizácia združujúca marketingových odborníkov. Vytvára platformu pre výmenu nazbieraných skúsenosti a podporuje komunikáciu v rámci marketingovej komunity odborníkov. Jej poslaním je prispievať k rozšíreniu marketingu v Českej republike a zvyšovať jeho kvalitu.

ČMS_logo partnera ESBM
Česká andragogická spoločnosť

Česka andragogická spoločnosť združuje odborníkov z akademickej a komerčnej sféry. Medzi jej členmi nájdete vysokoškolských pracovníkov, manažérov, lektorov, tútorov, poradcov, študentov a ďalších sympatizantov z oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Poslaním spoločnosti je podporovať vzájomnú spoluprácu členov, predovšetkým výmenu informácií z andragogiky, vzdelávania dospelých a ďalšieho vzdelávania.

Český inštitút interných audítorov

Český inštitút interných audítorov (skrátene ČIIA) je spolok interných audítorov, ktorý od marca 1995 presadzuje a podporuje rozvoj interného auditu v Českej republike. Ako člen medzinárodného inštitútu The Institute Of Internat Auditors Inc., reprezentujúceho viac ako 180 000 odborníkov zo 190 zemí sveta, sústreďuje osoby pracujúce v internom audite, poskytuje informácie o jeho rozvoji v Českej republike i v zahraničí, konzultuje v oblasti auditu, publikuje materiály a tým popularizuje jeho činnosť.

ČIIA_logo
Asociace MBA

Asociácia MBA združuje vo svojej členskej základni subjekty poskytujúce štúdium MBA (Master of Business Administration). Cieľom asociácie je informovať verejnosť o možnostiach a podmienkach štúdia MBA a rozvíjať kvalitu výučby a celkovú úroveň programov MBA v rámci Českej republiky. Členstvo v organizácií garantuje vysoký štandard kvality štúdia MBA.

British Chamber of Commerce

Britská obchodná komora v Českej republike pracuje od roku 1997 na posilnení obchodných väzieb medzi Spojeným kráľovstvom a Českou republikou, podpore obchodu, rastu a vytváraní nových obchodných príležitostí. Členská základňa Komory zahŕňa široké spektrum viac ako 200 britských, českých a medzinárodných spoločností a so všetkými týmito členmi úzko spolupracuje. Poskytuje tiež platformu pre profesijný rozvoj a obchodné vzdelávanie a posúva výmenu relevantných znalostí prostredníctvom komplexnej série prezentácií a workshopov.