Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Logistika a špedíciaDruhý blok štúdia je špecializovaný a pozostáva z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Špecializácia sa vyučuje v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti vyberajú zo širokej ponuky termínov priamo v študentskej časti.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Doprava a jej špecifiká

Sylabus

Modul sa zameriava na dve témy z technického základu logistiky. Po prvé na uzlový a líniový subsystém logistickej (dopravnej) infraštruktúry a po druhé na dopravné prostriedky jednotlivých dopravných odvetví. V oboch týchto témach sú uvedené charakteristiky platné pre cestnú, železničnú, vodnú a leteckú dopravu. V prípade uzlového subsystému aj prepojenie na multimodálne a/alebo intermodálne dopravné systémy.

Základy logistiky

Sylabus

Modul je zameraný na základnú orientáciu v logistike. Dlhá cesta a krátka história ukazujú, že správne nastavenie logistiky dáva subjektom výhodu. V dnešnej komerčne vyzerajúcej dobe je to predovšetkým konkurenčná výhoda, ktorú je možné dosiahnuť vďaka správne nastaveným procesom, ktoré logistika obsluhuje, riadi a kontroluje. V základoch sa modul venuje názvosloví, rozdeleniu činností a kompetencií jednotlivých subjektov a ich zodpovednostiam v systémoch, kde tieto procesy majú svoje miesto. Funkcionalita procesov je popísaná, ale veľmi často sa tu odráža praktická rovina odvetvia, kde sa procesy odohrávajú. To je dôvodom pre orientáciu v celkovom systéme a schopnosť opísať procesy, prepojiť ich funkčne a transparentne. V neposlednom rade je nutné nastaviť účinné kontrolné systémy, ktoré budú nadväzovať na nasledujúci modul “Vývojové trendy logistiky”.

Vývojové trendy v logistike

Sylabus

Modul sa zameriava na rozvíjanie vlastných poznatkov z každodenného a profesionálneho života. Nové trendy a predovšetkým požiadavky trhu a rozvíjajúce sa technologické možnosti sú významnou hnacou silou vo všetkých oblastiach a v osobnom živote. Aj nový vývoj má svoje základy a modul “Vývojové trendy v logistike” je orientovaný týmto smerom. Základy logistiky sú dané a možnosti rozvoja sú nevyhnutné. Dynamika odboru je v súčasnosti založená predovšetkým na najnovších technológiách, ktoré sa menia s dobou a potrebami. Dynamickou silou je dnes zákazník, konkurencia a základná potreba uspieť tu a teraz. Potreby, požiadavky, návrhy a riešenia sú obsahom modulu, v ktorom bude logistika v budúcnosti prebiehať s presnosťou a so správnou predikciou úspechu.