2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Business management

Bachelor of Business Administration (BBA)

Zoznam špecializovaných modulov:

Obchodné procesy a stratégie

Sylabus »
Predmet zoznamuje s princípmi a fungovaním obchodných a marketingových procesov vo firme. Cieľom je uvedenie do základnej problematiky, zoznámiť s názvoslovím a budovaním optimálnych nastavení procesov v obchode a marketingu. V základnej forme sa študent zoznámi aj s podstatou a významom strategických rozhodnutí manažmentu a bude schopný špecifikovať postupy tvorby podnikateľskej stratégie.
 

Typológia zákazníka

Sylabus »
Cieľom modulu je oboznámiť študentov s teóriou typológie zákazníka, so spôsobmi určovania osobnostného typu a s efektívnym využitím zistených skutočností. Ukázať a dokázať dôležité miesto určenia osobnostných typov v celom procese získavania a stabilizácie zákazníka. Študujúci sa zoznámi s exaktnými metódami určenia osobnostného typu, so zásadami komunikácie s jednotlivými osobnostnými typmi, postupy pre vyhnutie sa kritickým situáciám, s predikciou a prekonávaním námietok. Pozornosť bude tiež venovaná aj komunikácií s problémovými zákazníkmi.
 

Systém riadenia výkonnosti

Sylabus »
V rámci výučbového modulu sa študenti zoznámia so základnými poznatkami PMS. Budúci rast ekonomiky vyžaduje vyššie kvantitatívne i kvalitatívne nároky na pracovné sily. Nie náhodou preto firmy zavádzajú rôzne systémy riadenia a hodnotenia výkonnosti nazývané s obľubou v globálnom meradle Performance Management Systems. Cieľom je dosahovať ich rozvoj prostredníctvom výnimočnosti (excellence) a jedinečnej výkonnosti.
 

Predajné schopnosti

Sylabus »​

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s prípravou obchodného procesu a vytvorenie tzv. Neodmietnuteľnej ponuky. Ďalej potom s rolou obchodníka, s image a konaním obchodníka a s modernými predajnými technikami. V module sa študenti dozvedia o jednotlivých fázach predajného cyklu, ako ich pomocou rôznych techník zdokonaľovať a ako zlepšovať svoje prezentačné a predajné zručnosti. Študenti zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a osvoja si dôležité princípy predajnej komunikácie. Modul rozvíja a pomáha zdokonaliť už naučené a známe predajné schopnosti. Vďaka modulu sa študenti dozvedia, ako nájsť nové predajné argumenty a ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja v spoločnosti. Študentom bude predstavená štruktúra obchodného stretnutia, stratégie rokovania s rôznymi typmi klientov a dozvedia sa tiež, ako efektívne prezentovať svoju ponuku.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Business management - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 154 užívateľov