Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Andragogika a manažment vzdelávaniaDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Filozofia vzdelávania dospelých

Sylabus

Modul Filozofia vzdelávania dospelých podáva ucelený prehľad o filozofii myslenia a vývoji myslenia pedagogického, ktoré bolo základom pre vznik vzdelávania dospelých. Celoživotné vzdelávanie ako užšie poňatie andragogiky rozvíja predovšetkým socializáciu a personalizáciu jedinca a poukazuje na behaviorálne, komunikatívne a psychoanalytické teórie. Výučba sa zameriava aj na súčasné prístupy k vzdelávaniu a ich postupné využívanie v praxi. Študenti sa zoznámia s rôznymi pohľadmi na vzdelávanie a prehĺbia doterajšie informácie o jeho vývoji. Po absolvovaní modulu budú študenti obohatení o manažérske schopnosti a zručnosti potrebné nielen k úspešnej komunikácii a vedeniu tímu.

Andragogika

Sylabus

V rámci modulu sa študenti zoznámia s rôznymi technikami a metódami vzdelávania dospelých, vrátane koučovania. Pochopia základné princípy a podstatu vzdelávacieho procesu a porozumejú špecifickým aspektom rozvoja a vzdelávania dospelých v rámci organizácie. Pozornosť bude venovaná aktuálnym témam vzdelávania dospelých – vzdelávania špecifických cieľových skupín, efektivite a kvalite vzdelávacích aktivít pre dospelých apod. Po úspešnom absolvovaní modulu budú študenti schopní identifikovať vzdelávacie potreby pracovníkov (podriadených), budú vedieť naplánovať, uskutočniť a následne vyhodnotiť vzdelávacie procesy v organizácii.

Knowledge management

Sylabus

Riadenie znalostí (znalostný management, knowledge management) balancuje na rozmedzí rozvoja ľudských zdrojov a riadenia informácií. Jedná sa o modernú disciplínu umožňujúcu rozšírenie individuálnych znalostí naprieč organizáciou (firmou), pričom vzniká znalosť vyššej úrovne – znalosť organizácie. Prepojovanie informácií a ich zdieľanie, hlavne pre potreby obchodnej činnosti a kontaktu so zákazníkom, je v dnešnej dobe pre dosahovanie strategických cieľov firmy kľúčové. Modul je zameraný predovšetkým prakticky a študenti si osvoja metódy a techniky využívania znalostí v rozhodovacích a riadiacich procesoch organizácie za podpory informačných a komunikačných technológií. Naučia sa vytvárať, predávať a aplikovať znalosti a získajú tak kľúčovú konkurenčnú výhodu.