Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D. sa vo svojej profesijnej kariére dlhodobo venuje interdisciplinárnym témam súvisiacich s pokrokom vo vede, technike a v priemysle a ich dopadoch na ekonomiku, spoločnosť ako aj osobný rozvoj jednotlivcov. V regionálnom aj medzinárodnom kontexte sa hĺbkovo zaoberá otázkami spojenými s konceptom “Průmysl 4.0”. Je šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov Technický týdeník a Technik management, vydávaných spoločnosťou Business Media CZ. Andrea absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a následne postgraduálne štúdium na MFF UK v odbore obecná fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky. Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, ako na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike.