JUDr. Pavel KiršnerJUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore. Vyštudoval na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Štúdium úspešne ukončil s červeným diplomom. Rigoróznu skúšku zložil z pozemkového vlastníctva, následne absolvoval advokátsku skúšku s vyznamenaním. Jeho doterajšia prax je generálna so zameraním na spornú agendu a trestné právo.