Prečo študovať MBA

Master of Business Administration (MBA)

Prečo študovať MBA Master of Business Administration (MBA)

Štúdium na úrovni Masters of Business Administration (MBA) predstavuje profesijné postgraduálne vzdelanie, ktoré sa zameriava predovšetkým na praktické znalosti a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov moderného manažmentu. Špecializácia MBA ponúka jedinečný náhľad do špecifických oblastí manažmentu, ktorý v sebe kombinuje nevyhnutné teoretické informácie s praktickým know-how profesionálnych lektorov. Tí sú schopní postaviť výučbu podľa úrovne a špecifických potrieb študentov, aby vždy dosiahli efektívny rozvoj požadovaných zručností.

Študenti MBA programov sa naučia predovšetkým otvoriť svoju myseľ novým informáciám a nápadom, čo im umožňuje nahliadnuť do profesijných problémov v úplne inom svetle. Štúdium MBA učí študentov riešiť problémy efektívnym a konštruktívnym spôsobom v súlade s celkovým konceptom riadenia danej spoločnosti. Uchádzači si môžu vyberať medzi úzko špecializovanými programami, ktoré sa zaoberajú daným odvetvím viac do hĺbky, alebo komplexnými manažérskymi programami, ktoré naopak zahŕňajú všetky dôležité oblasti manažmentu. Študentovi tak prinášajú celkový pohľad na riadenie spoločnosti a dôležité väzby medzi jednotlivými odbormi, ktoré musia v každej dobre fungujúcej spoločnosti bezchybne spolupracovať.

MBA vzdelanie bez preháňania využije úplne každý, komu nie je ľahostajný jeho profesijný alebo osobný rozvoj. Rozdiely medzi študentmi sú iba v tom, aký program si vyberú, teda akým odvetvím sa chcú ďalej zaoberať.

Online prihláška

Prečo študovať MBA?

1. Naštartovanie úspešnej kariéry alebo kariérny postup

Tým, že sa študent prihlási do štúdia MBA a úspešne ho dokončí, vysiela svojmu nadriadenému aj všetkým potenciálnym zamestnávateľom jednoznačné oznámenie – že má záujem sa ďalej profesijne rozvíjať, je flexibilný, vzdelávateľný a otvorený novým veciam. Takéto kvality sú u zamestnancov určite žiaduce a predurčujú ich k postupu po kariérnom rebríčku. V kontexte konkurenčného prostredia na trhu práce absolvent MBA programu získava nespornú výhodu oproti ostatným a zvyšuje svoju profesijnú hodnotu.

2. Špecializácia, zmena profesnej orientácie

Získanie titulu MBA je ideálnou príležitosťou pre zmenu profesijného zamerania, obzvlášť vo chvíli, keď absolvent vysokej školy zistí, že získané teoretické vedomosti nevie adekvátne uplatniť v praxi. Štúdium MBA slúži na získanie skutočných, prakticky využiteľných znalostí a skúseností na vstup do sveta moderného manažmentu. Pre štúdium MBA sa tiež často rozhodujú činorodí ľudia, ktorí majú vo svojom profesijnom živote práve pauzu a radi by ju využili k ďalšiemu vzdelávaniu. Moderná flexibilná forma umožňuje štúdium napríklad aj ženám na materskej dovolenke alebo ľuďom, ktorí hľadajú nové zamestnanie.

3. Zdokonaľovanie firmy

Nič už nie je také, ako bolo predtým – firmy, ktoré vznikli pred rokmi, postavené na pevných základoch schopných odborníkov plných entuziazmu, môžu mať v dnešnom svete nemilosrdného biznisu problémy udržať krok s konkurenciou. Pre študentov v takej situácii je vhodný MBA program doslova darom z nebies – vyberú si odbor, ktorý potrebujú, stretnú sa s ďalšími ľuďmi v podobnej situácii, s ktorými si môžu vymieňať skúsenosti, v rámci štúdia MBA môžu riešiť reálne problémy zo svojej vlastnej firmy a navyše si môžu nechať poradiť od popredných odborníkov na danú problematiku. Rovnaké výhody tak platia taktiež pre podnikateľov, ktorí zakladajú nové spoločnosti a radi by preskúmali úskalia vrcholového manažmentu, aby sa v budúcnosti vyvarovali veľmi drahých chýb. Nemusia vyberať z neprehľadnej ponuky školení a všetko majú pekne pohromade v rámci jedného uceleného vzdelávacieho programu, kde po ukončení získajú titul MBA.

4. Nadväzovanie profesijných kontaktov

V rámci štúdia MBA sa poslucháči stretávajú s ostatnými rovnako zameranými ľuďmi a môžu si s nimi aj s profesionálnymi lektormi vymieňať cenné praktické skúsenosti. V priebehu štúdia tak často vznikajú nové profesijné aj osobné väzby, ktoré študenti môžu nadväzovať ako pri výučbe, tak aj na odborných prednáškach alebo spoločenských akciách, ktoré škola usporadúva.

Prečo študovať MBA - Hodnotenie 4.68/5 - Hodnotilo 140 užívateľov