Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA ManagementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Organizácia, riadenie a implementácia

Sylabus

Modul sa zaoberá pojmami a postupmi managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahrňuje aspekty predmetných oblastí managementu. Pozornosť je venovaná predovšetkým problematike manažérskych zručností, s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom, riadenia organizácie na všetkých jej úrovniach. V rámci modulu študent získa základné znalosti z oblasti manažérskych funkcií a štýlov riadenia, ďalej tiež z oblasti procesného managementu, managementu zmen, managementu znalostí a identity a kultúry organizácie a medzinárodného managementu.

Firemná kultúra a etika

Sylabus

Cieľom modulu Firemná kultúra a etika je ukázať na dôležitosť etického chovania v podnikateľskom prostredí. Vysvetliť základné filozofické pojmy a históriu vzniku tejto spoločenskej vedy a jej vplyv na formovanie charakteru človeka vo vzťahu k spoločnému mravu, spôsobu jednania, postoj a zmýšľanie osôb, ktoré sú súčasťou firemnej kultúry organizácie.

Inovácia a riadenie zmien

Sylabus

Po absolvovaní modulu je študent schopný formulovať plán a postupne implementovať zmeny v rôznych typoch organizácií, vie ako pracovať s rezistenciou a vytvárať prostredie vhodné k zmenám. Študent dokáže rozlíšiť manažérsky a lídrovsky prístup pri riešení zmien. Dokáže zriadiť a zavádzať inovačné procesy v podniku, ako elementárny princíp podnikového rastu. Inovácia je predstavená v kontexte invencií i ďalších podnikových súvislostí.

Strategické myslenie a riadenie

Sylabus

Cieľom modulu je poskytnúť študentom základný prehľad o potrebe strategického myslenia ako základného predpokladu pre vytváranie vízie, strategických cieľov a strategických plánov. Výučba je zameraná na uvedomovaní si mega trendov, trendov a slabých signálov budúcich trendov. Na hľadaní synergických efektov medzi udalosťami. Pretože na seba navzájom pôsobia a spolu niečo zlepšujú či zhoršujú. Udalosti nikdy nepôsobia izolovane – vždy sa navzájom ovplyvňujú. Na príkladoch z minulosti a súčasnosti si vysvetlíme, ako rozumieť dnešku a čiastočne i zajtrajšku.