Špecializovaný blok LLM

Master of Laws

LLM Corporate Law Prvý blok štúdia LLM je špecializovaný a je zhodný pre všetkých študentov. Obsahuje 8 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí a zručností v právnej oblasti. Výučba prebieha cez víkend, v 3 vzdelávacích dňoch a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom predáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Súkromné právo, zásady, princípy

Sylabus

Tento modul zoznamuje študentov so zásadami a princípmi súkromného práva, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v procese interpretácie a aplikácie práva. Pozornosť je v tomto module zameraná najmä na právnu úpravu podnikania a pojmami, ktoré súvisia s podnikaním. Hlavný dôraz je kladený na jednanie podnikateľa. Poslucháčom budú pripomenuté základné pojmy (obchodný register, obchodné tajomstvo, obchodná firma) s previazaním a aplikáciou vybraných problémov do právnej praxe.

Korporátne právo

Sylabus 

Právo obchodných spoločnosti vždy predstavovalo základný stavebný kameň obchodného práva. Modul prináša dôležité informácie o vzniku, založení a zániku obchodných korporácií. Poslucháčom budú predstavené jednotlivé typy obchodných korporácií vrátane ich špecifík. Súčasne modul pojednáva o postavení štatutárnych orgánov u jednotlivých korporácií a vymedzuje ich povinnosti a zodpovednosť.

Zmluvné právo

Sylabus

Na úvod budú študenti zoznámení so zásadami a princípmi, na základe ktorých je budovaná regulácia zmluvných záväzkov. V priebehu absolvovania tohto modulu študenti získajú hlbšie znalosti z oblasti úpravy zmluvných záväzkov vrátane právnej úpravy a konkrétnych náležitostí u vybraných zmluvných typov. Prebrané budú i inštitúty podstúpenia pohľadávky, prevzatia majetku, podstúpenia zmluvy, obsahové zmeny záväzku a ďalšie.

Finančné právo

Sylabus

Finančné právo je samostatné právne odvetvie, ktoré patrí do oblasti verejného práva, ale s podnikaním je úzko späté. Na úvod je predstavená problematika finančných orgánov ako subjektov finančne právnych vzťahov a finančnej kontroly. V module sú predstavené právne predpisy upravujúce jednotlivé druhy daní vrátane ich špecifikácie a charakteristiky. Pozornosť je venovaná daňovému rádu, ktorý upravuje postup správcu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a tretích osôb, ktoré im vznikajú pri správe daní.

Hospodárska súťaž

Sylabus

Modul má za cieľ objasniť pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sa bezprostredne dotýkajú všetkých podnikajúcich subjektov. Pozornosť je zameraná i na jej narušenie prostredníctvom nepovolených prostriedkov, teda na nekalú súťaž. Prebrané budú i špeciálne skutkové podstaty s ich charakteristikou. Na podmienky hospodárskej súťaže sa behom výučby pozerá i z pohľadu európskeho práva. Výklad sa bude týkať i možnosti ochrany proti tomuto nepovolenému jednaniu, teda konkrétnymi, k tomu určenými právnymi prostriedkami.

Medzinárodné obchodné právo

Sylabus

Medzinárodné obchodné právo vyžaduje orientáciu v pomerne zložitom systéme právnych noriem a medzinárodných zmlúv. A práve absolventi tohto modulu získajú orientáciu v právnej regulácií v oblasti medzinárodného obchodu. Účelom modulu je predovšetkým porozumieť regulácií medzinárodnej výmeny tovaru a služieb a reguláciám medzinárodných obchodných transakcií. Modul taktiež predstaví základné aspekty procesu kontraktácie s vymedzením všetkých rizík, ktoré môžu v priebehu nastať. Súčasne poslucháčov zoznámi s riešením sporu, vrátane výberu vhodných prostriedkov pre ich riešenie.

Insolvenčné riadenie, likvidácia

Sylabus

Predstavený bude obsah a jednotlivé fázy insolvenčného riadenia, vrátane všetkých potrebných súvisiacich informácií. Napríklad následky spojené so zahájením insolvenčného riadenia, konkrétne kroky a náležitosti, ako je obsah insolvenčného návrhu, doručovanie o insolvenčnom riadení, rozhodnutie o úpadku a jeho priame účinky, ale taktiež spôsoby jeho riešenia. Prebraná bude i problematika moratória či záležitostí, týkajúce sa nakladania s majetkovou podstatou po zahájení insolvenčného riadenia. Súčasne bude študentom predstavená likvidácia, ako prostriedok k faktickému zániku korporácie, ktorý spočíva vo vysporiadaní majetku zrušenej právnickej osoby.

Pracovné právo

Sylabus

Znalosti z oblasti tohto právneho odvetvia sú absolútne nepostrádateľné pre riadiacich pracovníkov každej korporácie. Tento modul ponúka prehĺbenie získaných znalostí s dôrazom na ich využiteľnosť v praxi. Podobne budú rozobrané právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pozornosť bude zameraná na vznik, zmeny a zánik pracovného pomeru, ale i na ďalšie možnosti pracovnoprávnych vzťahov.