Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Leadership a Soft SkillsDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Leadership

Sylabus

Modul je zameraný veľmi prakticky, študenti pochopia zásady leadershipu a naučia sa ich využívať v praxi. V rámci modulu budú študenti rozvíjať základné zručnosti, ktoré sú potrebné na realizáciu vodcovskej role manažéra, teda presvedčovanie, ovplyvňovanie či inšpirovanie svojich podriadených pre dosahovanie cieľov organizácie. Naučia sa ďalej vyjednávacím technikám, nacvičia si riešenie konfliktných situácií, motivovanie svojich podriadených k čo najlepším výsledkom či vedenie tímu pri riešení problému alebo realizáciu stanovených úloh.

Motivácia a hodnotenie zamestnancov

Sylabus

Cieľom tohto modulu je študentom predať znalosti a zručnosti z oblasti motivovania a hodnotenia zamestnancov či spolupracovníkov. V rámci modulu sa študenti zoznámia s metódami a modernými trendmi tejto problematiky. Vyskúšajú si rolu manažéra v procese hodnotenia a motivovania a tiež pochopia hodnotenie a motivovanie ako nástroj riadenia pracovného výkonu a vedenia ľudí. Výučba prebieha interaktívnou formou a má charakter nácviku modelových situácií a tímových či individuálnych cvičení. Študenti budú počas modulu precvičovať vedenie hodnotiaceho pohovoru, navrhnú systém hodnotenia zamestnancov či identifikujú a naplánujú motivačný systém pre svojich zamestnancov či spolupracovníkov.

Psychológia pre manažérov

Sylabus

V rámci modulu budú študenti uvedení do problematiky psychológie a sociológie riadenia. Osvoja si základné pojmy z tejto oblasti a ich vzájomné súvislosti s dôrazom na praktické uplatnenie v manažérskej praxi. Budú zároveň schopní sa orientovať v metodologickej a aplikačnej oblasti psychológie riadenia. Študenti pod vedením lektora budú tiež rozvíjať a prehlbovať sebapoznanie a kritickú sebareflexiu vlastnej osobnosti.