Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Riadenie rizík a krízový managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha  rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Riadenie rizík a jeho druhy

Sylabus

Oblasť riadenia rizík sa zameriava najmä na analýzu a možnosti zníženia rizík pomocou rôznych metód a techník pre prevenciu rizík, pričom tieto techniky eliminujú už existujúce faktory zvyšujúce riziko alebo odhaľujú tie budúce. Súčasťou procesu riadenia rizík je rozhodovací proces, ktorý vychádza z predošlej vykonanej analýzy rizika. Po zvážení všetkých zasahujúcich faktorov dochádza k analýze a zrovnaniu ponúkaných preventívnych a regulačných opatrení. Nakoniec sa z nich vyberú tie, ktoré existujúce riziko minimalizujú. V rámci tohto modulu sa zameriame na obecné a sektorové vymedzenie druhov rizika. Špeciálny dôraz je ďalej kladený na finančné riziká a spôsoby ich riadenia.

Krízové situácie, identifikácie a zodpovednosť

Sylabus

Modul je zameraný na problematiku krízového riadenia predovšetkým z pohľadu prevencie. Podstatným problémom firemného riadenia je neskorá identifikácia rizikových situácií. Krízová udalosť potom pôsobí náhle. Pre účinné predchádzanie kríz je nutné rozoznať potenciálne krízové ohniska, odkiaľ kríza môže vzniknúť, určiť ďalšie príčiny, prípadne rozpoznať vzťahy medzi jednotlivými faktormi, ktoré krízu spôsobujú. K tomu je možné využiť celú radu techník. Ďalej je podstatné priradiť zodpovednosť konkrétnych osôb za spracovanie súboru opatrení, ich aplikovanie a aktualizáciu.

Tvorba krízového plánu

Sylabus

Rozsah krízového riadenia podniku je možné špecifikovať podľa miery poškodenia podniku krízou. Obsahom krízového managementu pred prepuknutím krízy by mala byť preventívna ochrana pred krízou, vychádzajúca z analýzy rizík. Krízu je možné predpovedať za pomoci bankrotných modelov, kedy hodnotíme pravdepodobnosť ohrozenia podniku bankrotom. Je možné hodnotiť aj vitalitu podniku, či sa môže očakávať stabilizácia a rast podniku v ďalších rokoch. Cieľom krízového managementu pri prepuknutí krízy je nielen odstraňovanie následkov krízy, ale primárne verifikácia príčin krízy a ich ošetrovania tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu rozvoju následkov krízy a opakovanému vypuknutiu krízy.