Špecializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Procesné riadenie a priemyslové inžinierstvoDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Procesné riadenie

Sylabus

Činnosť všetkých podnikov je závislá na procesoch, ktoré sa v nich odohrávajú. To, že sa v podniku každodenne opakuje veľa rôznych procesov, ale ešte neznamená, že je firma procesne riadená. Dôležité je pochopiť podstatu procesného riadenia a procesne riadené organizácie. Pre pochopenie tejto podstaty je treba zoznámiť sa s princípmi a terminológiou procesného riadenia, spôsobom popisu procesov, ich zlepšovanie a v neposlednej fáze taktiež meranie výkonnosti procesov. Pretože, čo nemeriame – neriadime.

Priemyslové inžinierstvo

Sylabus

V dnešnej, vysoko konkurenčnej dobe je nevyhnutné zvyšovať efektivitu vo všetkých procesoch podniku. Podniky, ktoré to nerobia si ukracujú časť svojej marže, pretože nejde do nekonečna zvyšujúce sa náklady spoločnosti prenášať na zákazníka. Z tohto dôvodu sa v poslednej dobe čím ďalej častejšie objavuje v podnikoch pozícia priemyslového inžiniera, jeho náplň práce nie je nič iného, než hľadanie potenciálu k zlepšeniu, a teda k zvyšovaniu produktivity procesov. Cieľom modulu je pochopiť princíp neustáleho zlepšovania, naučiť sa základné metódy a techniky priemyslového inžinierstva, ale hlavne – hľadať potenciál k zlepšeniu výrobných procesov a tento potenciál využiť (zlepšovať interné procesy).

Informačný management

Sylabus

V rámci tohto modulu sa účastníci kurzu zoznámia so základnými pravidlami a „Best Practise“ v jednotlivých oblastiach informačného managementu a ich použitia v rámci vlastnej organizácie. Zoznámia sa teda s jednotlivými pohľadmi a prístupmi, ako tieto úlohy riadiť a rozvíjať, a to s cieľom efektívneho používania. V celkovom pohľade sa jedná o akýsi uzavretý kruh, kde všetky požiadavky od našich klientov vedú k investíciám do IT zdrojov. Následne sú zdroje využívané v rámci procesov, ktoré našim klientom poskytujú služby a informácie, pomocou nich biznis dosahuje svojich cieľov. Následne za tieto služby s pridanou hodnotou môže organizácia dostať zisk vo forme výnosov. Takže investície do IT by nám sprostredkovane mali pozitívne ovplyvniť hospodársky rast a výsledok organizácie.