DBA Soft skills

Doctor of Business Administration (DBA)

DBA Soft skills Doctor of Business Administration (DBA)

Odborné a jazykové znalosti doplňujú nemenej dôležité soft skills. Manažér, ktorý si soft skills dostatočne osvojí, pracuje efektívne, je asertívnejší, zdravo sebavedomý, výkonnejší, má veľmi dobré vzťahy s kolegami na pracovisku, zákazníkmi a vôbec so všetkými ľuďmi vo svojom okolí, je viac adaptabilný a flexibilný, dokáže kreatívne využívať diverzitu pracovného tímu. Soft skills zručnosti sú kľúčové pre schopnosť  vedenia ľudí a motiváciu ľudí. Práve na všetky tieto pre prax nesmierne dôležité aspekty sa zameriava vysoko špecializovaný program DBA Soft skills. Študenti sa vďaka preberaným kazuistikám a prípadovým štúdiám zamyslia nad hľadaním nových spôsobov, ako pozerať na určitý problém, hrozbu, ale taktiež na využitie príležitostí a šancí, s ktorými sa vo svojom profesijnom živote stretávajú. Zdokonalia sa tiež v ďalšej nesmierne dôležitej disciplíne, ktorá je mnohokrát pre biznis kľúčová, a to v efektívnej komunikácii. Teoretické poznatky doplnia praktické cvičenia zamerané na zvládanie náročných situácií a konfliktov. Program je ideálnou  voľbou hlavne pre vyšší management a vedúcich pracovníkov firiem všetkých veľkostí. Špecializácia DBA Soft skills obsahuje nad rámec základného bloku tieto vzdelávacie moduly: Komunikácia, argumentácia a vyjednávanie, Rozvoj manažérskej kreativity a Life design.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ
Management vs. leadership Management ľudských zdrojov Komunikácia, argumentácia a vyjednávanie
Resource management Management osobného rozvoja Rozvoj manažérskej kreativity
Lean management   Life design


Priebeh štúdia DBA

Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do 3 víkendových dní. Štúdium DBA je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za oba bloky sú  seminárne práce alebo prípadové štúdie. Počas prvého bloku vypracuje študent 3 práce, počas druhého bloku 2 práce alebo prípadové štúdie. Štúdium je zakončené vypracovaním  záverečnej práce  v rozsahu minimálne 80 normostrán a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii, študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Vyplniť online prihlášku    Aktuálna cena štúdia

Lektori v špecializácii

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii. Prešla celou radou profesionálne zameraných seminárov v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Rakúsku. Pracovné skúsenosti získala na vedúcich pozíciách v medzinárodnej firme Neumann International. Zapodievala sa tu poradenskou činnosťou v oblasti vyhľadávania špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Medzi ďalšie aktivity patrilo i riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). Neskôr sa v rešpektovanej banke zapodievala koncepciou vzdelávacích programov a sama ich pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a zároveň vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, mäkkých zručností, vedenia ľudí, leadershipu a predaja. Vedie taktiež špecializované tréningy so zameraním na nábor pracovníkov, strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovania a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

Mgr. František Paikrt
Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne, kde po jej absolvovaní pôsobil ako externista na Katedre matematiky a ICT. Absolvoval tiež stáž v St Martin´s College – Ambleside. V roku 2011 prijal ponuku spoločnosti Tesco stores ČR a.s. a stal sa Oblastným špecialistom vzdelávania a rozvoja. Jeho úlohou bola organizácia a realizácia školenia stredného managementu spoločnosti v rámci mäkkých zručností, organizácie a realizácie assessment centier, development centier a tiež hodnotenie a plánovanie rozvoja zamestnancov. Teraz pôsobí ako freelance tréner, lektor a konzultant a úzko spolupracuje so spoločnosťami MgC Group. Aktívne školí a podieľa sa na príprave vzdelávacích programov a školiacich materiálov. Jeho doménou je Proces riadenia zmeny, Situačné vedenie ľudí, Emočná inteligencia a zvládanie konfliktných situácií, Komunikácia, Argumentácia, Obchodné zručnosti a Kompetenčné modely v oblasti AC/DC. Jeho hlavným business partnerom je Apple Inc. - kde pôsobí ako Apple Certified Sales Trainer pre ČR a SR a od 1.1.2017 tiež ako APR Retail Development Manager pre ČR a SR.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v lektorskej, manažérskej ako aj poradenskej oblasti. Viac ako 10 rokov zastávala vysokú manažérsku pozíciu, bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovnej agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti a leadership. V poradenskej a koučovacej praxi sa venuje osobnostnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikácii, zvládaniu emócii a konfliktných situácii, zvládaniu stresu, typológii osobnosti, sebapoznávaníu, time managementu, stress managementu a personalistike. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou súkromného vzdelávania a odborných konzultácii.

Ing. Roman Kořán
Ing. Roman Kořán

Ing. Roman Kořán vyštudoval Vysokú školu podnikania v Ostrave, a to v odbore Ekonómia a Management, kde sa tiež venoval štúdiu andragogiky a psychológie. Od roku 1990 súkromne podniká prevažne v oblastiach managementu, vzdelávania, PR, reklamy, marketingu a svoje znalosti využil tiež pri práci ako tlačový hovorca mesta Mariánske Lázne. V rokoch 2009-2014 vyučoval na Vysokej škole manažérskej informatiky a ekonomiky v Prahe, kde prednášal predmety z oblasti Managementu, Marketingu, Riadenia ľudských zdrojov, Komunikácie a Inovácií. V roku 2010 naviazal medzinárodnú spoluprácu s Vysokou školou ESMA Barcelona, ktorá má pobočku v ČR – Manažérska fakulta Czech management institute. Tu, v rámci študijného programu MBA, prednáša Marketing, Management, Medzinárodný management a Management organizačných štruktúr. Už niekoľko rokov spolupracuje s Manažérskym inštitútom, Českou manažérskou asociáciou, Českým inštitútom pre franchising (CIFRA). Je tiež absolventom Rozvojového programu CERTIFIKOVANÝ LEKTOR / TRÉNER spoločnosti SMARTER Training & Consulting.

Ing. Jana Puhalová
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová je lektorka, koučka, trénerka a konzultantka. V roku 2011 bola Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých zvolená „Lektorkou roka“. Na Technické univerzite v Liberci vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku a pracovala ako systémový analytik a projektový manažér. Ako konzultantka sa špecializuje na mapovanie a nastavovanie interných procesov v spoločnostiach, analýzu interných informačných systémov a ich vyťaženosť. V rámci svojej lektorskej činnosti má praktické skúsenosti so vzdelávaním vrcholného i stredného managementu, rovnako ako s technikmi a administratívnymi pracovníkmi. K jej obľúbeným témam patrí tréning kognitívnych funkcií, tréning interných lektorov, komunikácia, prezentačné zručnosti a projektový management. Jej cieľom je ukázať každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodať mu tak veľmi nenásilnou formou sebadôveru v seba samého.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
 Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psychológ, poradca a jeden z autorov európskeho vzdelávacieho certifikačného programu ECQA Diversity Manager. Venuje sa otázkam kariéry, profesijného rozvoja a zmysluplnej práce. Je spoluzakladateľom platformy Educamp.cz, zameranej na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent managementu, riadenia kariéry a sebamotivácie. Jeho špecializáciou sú Future Skills a práca s diverzitou. Je absolventom genderových štúdií a psychológie na Masarykovej univerzite, je tiež absolventom ekonómie a managementu v doktorskom programe na VUT v Brne. Absolvoval 3 zahraničné výmenné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity management. Rád sa podieľa na aktivitách a konferenciách na témy budúcnosť práce a Future Skills, príkladom je dvojdenná udalosť Future Port Prague.
 

Ďalšie informácie

DBA Soft skills - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 211 užívateľov