Poisťovníctvo

Master of Business Administration (MBA)

Poisťovníctvo Master of Business Administration (MBA)

Špecializácia MBA Poisťovníctvo komplexne postihuje problematiku riadenia v tejto špecifickej oblasti, vrátane aktuálnej právnej úpravy. Študenti si prehĺbia existujúce poznatky z oboru a naprieč vzdelávacími modulmi sa zoznámia s charakteristikou, vývojom a druhmi poistenia, predstavené budú subjekty poistenia, jeho sprostredkovatelia, zainteresované profesijné organizácie, poistné produkty a funkcie štátneho dozoru v poisťovníctve. Behom štúdia získajú radu znalostí a zručností využiteľných ihneď v praxi. Pozornosť bude zameraná na uzatváranie poistných zmlúv, management likvidácie poistných udalostí, risk management, ale tiež na proklientský prístup v poisťovníctve a starostlivosť o zákazníka. Absolventi sa tak budú v tomto odvetví dokonale orientovať. Špecializácia je určená predovšetkým zamestnancom poisťovní, pracovníkom odborného dozoru nad poisťovníctvom, sprostredkovateľom poistenia, ale tiež ďalším pracovníkom, ktorých profesionálny život súvisí s poisťovníctvom. Špecializácia MBA Poisťovníctvo obsahuje nad rámec základného a voliteľného bloku tieto moduly: Poisťovníctvo a poistenie, Poistné právo a Riadenie rizík poisťovní.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZÁCIA 3. BLOK - VOLITEĽNÝ
Management Poisťovníctvo a poistenie Voliteľný modul 1
Strategický management Poistné právo Voliteľný modul 2
Finančné riadenie Riadenie rizík poisťovní  
Marketing a Public Relations    
Riadenie ľudských zdrojov    

Priebeh štúdia

Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých víkendových dní. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 11. 9. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Lektori v špecializácii

Ing. Štěpán Onder, Ph.D.
Ing. Štěpán Onder, Ph.D.

Ing. Štěpán Onder, Ph.D. vystutoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde získal doktorandské vzdelanie v odbore Finance. Externe pôsobí ako lektor v oblasti riadenia rizík so špecializáciou na riadenie rizík poisťovní. Štěpán má mnohoročné praktické skúsenosti s riadením rizík z bánk, poisťovní, splátkových spoločností z rôznych rolí riadenia rizík (úverové riziko korporátne, operačné riziko, ALM a trhové riziko, Basel II, Solvency II, Basel III, riziko likvidity, retailové úverové riziko) a to ako z pozícií analytických, tak pozícií vrcholovo manažérskych a strategických. Lektor má tiež skúsenosti z manažérskeho poradenstva (Big 4) a tiež pôsobil ako poradca subkontraktor v projektoch riadenia rizík finančných inštitúcií. Pôsobí tiež ako rečník v tematike riadenia rizík na rôznych konferenciách a fórach a tiež má rozsiahlu publikačnú aktivitu.

JUDr. Pavel Kiršner
JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore. Vyštudoval na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Štúdium úspešne ukončil s červeným diplomom. Rigoróznu skúšku zložil z pozemkového vlastníctva, následne absolvoval advokátsku skúšku s vyznamenaním. Jeho doterajšia prax je generálna so zameraním na spornú agendu a trestné právo.

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA začal pôsobiť v poisťovníctve na začiatku deväťdesiatych rokov ako riaditeľ marketingu v Allianz poisťovne. V rokoch 1995 - 2006 potom pracoval ako generálny tajomník Českej asociácie poisťovní (ČAP) a od júna 2006 do konca júna 2014 zastával v sekretariátu ČAP pozíciu špecialista v oblasti legislatívy, práva a analýz. V období 1995 - 2006 bol predsedom redakčnej rady časopisu Poistný obzor a od roku 1997 doteraz je predsedom redakčného kruhu časopisu Poistné rozpravy. V oboch časopisoch zverejnil dohromady 175 odborných článkov a desiatky ďalších v iných časopisoch. Je spoluautorom anglicko-českého a česko-anglického slovníka poisťovníctva aj niektorých odborných publikácií, napríklad k životnému poisteniu a prevenciu povodní. Ako autor vytvoril okrem iného elektronickú encyklopédiu poisťovníctva a elektronické výkladové poisťovacie slovníky: anglicko-český a nemecko-český (viď www.cap.cz). V januári 2015 bola vydaná jeho publikácia "Regulácia poisťovníctva v EÚ", v septembri 2015 publikácie "Poisťovníctvo v globálnom prostredí" a v apríli 2016 "Marketing v poisťovníctve". Ako externý lektor prednášal na niektorých českých vysokých školách a v tejto činnosti pokračuje so zameraním najmä na európsku integráciu.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho dopad na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 10 rokov, pracovala na pozícii produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerčnej banke, kde získala praktické skúsenosti  oblasti marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Účastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí na Katedre Marketingovej komunikácie na Vysokej škole finančnej a správnej a dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnej dobe na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia. 

Školné

Cena MBA štúdia 3.216 € bez DPH (3.891 € s DPH) platí pre prihlášky podané do 8. 8. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Vyplniť online prihlášku

Ďalšie informácie

Poisťovníctvo - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 179 užívateľov