LLM Corporate Law

Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law je špecializovaný program, ktorý je určený aká uchádzačom s právnym vzdelaním, tak i zástupcom stredného a vyššieho managementu, ktorí využijú právne znalosti vo svojej každodennej profesii. Pre úspešné pôsobenie právnikov, advokátov, manažérov či konateľov v obchodných spoločnostiach a družstvách je bezpodmienečne nutné poznať právnu úpravu týchto korporácii a súčasne sa orientovať v záväzkovom práve. Špecializácia LLM Corporate Law tak ponúka detailný výklad korporátneho práva, zmluvného práva a ďalšie prehĺbenie znalostí zo súvisiacich právnych odvetví a ďalších oborov s dôrazom na ich využitie v praxi. Študenti budú mať možnosť rozvíjať svoje získané znalosti nad rámec vyššie uvedeného napríklad v oblasti konkurzového riadenia, vo finančnom, medzinárodnom alebo pracovnom práve. Špecializácia LLM Corporate Law obsahuje nad rámec voliteľného bloku tieto vzdelávacie moduly: Súkromné právo, zásady, princípy, Korporátne právo, Zmluvné právo, Finančné právo, Hospodárska súťaž, Medzinárodné obchodné právo, Konkurzové riadenie a likvidácia a Pracovné právo.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 2. BLOK - VOLITEĽNÝ
Súkromé právo, zásady, princípy Hospodárska súťaž Voliteľný modul 1
Korporátne právo Medzinárodné obchodné právo Voliteľný modul 2
Zmluvné právo Konkurzové riadenie a likvidácia  
Finančné právo Pracovné právo  


Priebeh štúdia LLM

Štúdium LLM trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do 4 víkendových dní. Štúdium LLM je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za oba bloky je 6 seminárnych prác alebo prípadových štúdií, poprípade iná forma definovaná v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii, študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Vyplniť online prihlášku   Zvýhodnená cena štúdia      

Lektori v špecializácii

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA sa špecializuje na daňové právo Českej ako aj Slovenskej republiky, hlavne na na medzinárodné zdanenie a daňové spory. Ďalšou oblasťou záujmu je právo Európskej únie, trestné právo a právo nehnuteľností. Ako advokátka zapísaná v Českej a Slovenskej advokátnej komory pôsobí taktiež ako vedúca Katedry finančního a daňového práva ve Škoda Auto Vysoké škole. V súťaži Daňař & Daňová firma rokubola zvolená "Daňovou hviezdou roku 2011" v kategórii medzinárodné dane a zároveň bola zaradená do "Daňové kanceláře snů". Taktiež publikácia Global Law  Experts 2011 odporúča Hanu Skalickú ako jediného právneho experta z Českej republiky pre Corporate Tax Law.

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, managementu a ostatných vedúcich zamestnancov. Podieľa sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. K pracovnoprávnej problematike sa často vyjadruje aj v rôznych on-line rozhovoroch na príslušných web stránkach. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorých, okrem iného, zastával pozíciu podnikového právnika v spoločnosti Unilever ČR, spol. s. r.o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému „Navrátenie protiprávnej štátnej podpory z pohľadu komunitárneho práva“ a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR aj v zahraničí. Pravidelne publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov, predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou prekladateľkou pre nemecký jazyk. Vo svojej praxi sa zaoberá predovšetkým obchodným právom a právom cenných papierov.

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátom špecializujúcim sa na problematiku občianskeho práva, hlavne na korporátne právo, majetkové právo, právne vzťahy k nehnuteľnostiam a vymáhaniu pohľadávok. Okrem advokácie sa venuje aj lektorskej činnosti. Vyštudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Je spoluautorom publikácie Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc. je advokátom, súdnym tlmočníkom, členom odborných grémií, vedeckých rád fakúlt a univerzít, prezidentom medzinárodnej asociácie European Council for Business Education a tiež vedúcim Ústavu práva na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Viac ako desať rokov je stálym rozhodcom Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Zaoberá sa predovšetkým právom Európskej únie, medzinárodným právom a obchodným právom. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita).

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. sa profesijne zaoberá právom Európskej únie a v tejto oblasti sa tiež venuje lektorskej činnosti. V súčasnej dobe pracuje ako právny analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posudzuje a konzultuje všetky záležitosti týkajúce sa zlučiteľnosti legislatívnych návrhov s právom EU. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Je spoluautorom publikácie "Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie".

JUDr. Pavel Kiršner
JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore. Vyštudoval na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Štúdium úspešne ukončil s červeným diplomom. Rigoróznu skúšku zložil z pozemkového vlastníctva, následne absolvoval advokátsku skúšku s vyznamenaním. Jeho doterajšia prax je generálna so zameraním na spornú agendu a trestné právo.

Ďalšie informácie

LLM Corporate Law - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 92 užívateľov