Lektori

Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

Lektori Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

Lektorský tím ESBM je zostavený z mnohých profesionálnych lektorov, ktorí okrem svojej lektorskej činnosti ešte pôsobia na odborných postoch v rôznych oblastiach vyššieho manažmentu. Lektori tak do výučby prinášajú poznatky z manažmentu medzinárodných spoločností, z riadenia v oblasti štátnej sféry alebo špecifiká úspešných českých firiem. Rôznorodosť lektorského tímu zaisťuje odborné pokrytie jednotlivých špecializácií, ktoré si študenti v rámci svojho štúdia zvolia. Študenti tak majú istotu, že sa im v každom module bude venovať skutočný špecialista a odborník na danú problematiku a predá im tie najcennejšie skúsenosti, ktoré za roky svojej praxe sám získal. Pridanou hodnotou je tiež možnosť študentov s lektormi konzultovať vlastné témy a firemné záležitosti, pričom dochádza k efektívnemu prepojeniu teoretických znalostí a praxe. 

Jedným z najdôležitejších cieľov ESBM je okrem iného taktiež spokojnosť študentov, preto pravidelne zhromažďujeme spätnú väzbu a hodnotenie jednotlivých vyučujúcich, čo je pre nás neoceniteľným prostriedkom k udržovaniu vysokého štandardu a profesionality výučby.

Zoznam lektorov:

Mgr. Dana Bártová
Mgr. Dana Bártová

Mgr. Dana Bártová sa venuje vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov v oblasti HR. Aktuálne pôsobí v MONETA Money Bank, kde sa zameriava na talent management a nastavovanie a optimalizáciu vzdelávacích procesov s cieľom návratnosti a maximálnej efektivity vzhľadom k business plánu a KPIs. Lektoruje komplexné spektrum soft skills, vrátane tréningu interných lektorov. K ďalším činnostiam patrí diagnostika náborových a rozvojových potrieb hlavne Assessment a Development centra, zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, rovnako ako facilitace strategických porád a workshopov managementu. Participuje na HR projektoch s IBM, Apple, ČEZ a ďalšími firmami. Vo svojej praxi vychádza zo znalostí HR problematiky korporátneho prostredia ako aj z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálnych štúdií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity odbor český jazyk, literatúra a spoločenské vedy.

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA v súčasnej dobe pôsobí ako projektová manažérka športových udalostí a organizačných projektov. Svoju praktickú, vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava do ekonomicko-manažérskej oblasti s akcentom na projektové riadenie. Je autorkou mnohých článkov a publikácií z oblasti projektového riadenia, rovnako tak niekoľkých významných kníh. Vyštudovala stavebnú fakultu Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelanie získala v študijnom programe Učiteľstvo ekonomických predmetov. Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rokoch 2004-2005 tu viedla Ústav podnikové ekonomiky. V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastáva tu pozíciu zástupca vedúceho Katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi. Prednáša v bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma aj v zahraničí. Lektorka Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadení.

Mgr. Iva Malínková, MBA
Mgr. Iva Malínková, MBA

Mgr. Iva Malínková, MBA má mnohoročné skúsenosti v oblasti riadenia škôl. Bola riaditeľkou základnej, strednej a teraz materskej školy. Stála pri rade novelizácí právnych predpisov v oblasti školstva a to ako členka poradného zboru ministra školstva. Pracovala v asociácii zdravotníckych škôl ako zástupkyňa stredných zdravotníckych škôl Olomouckého kraja. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila managerským, pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje pri svojej práci. Oblasť štátneho školstva opustila v roku 2014, založila súkromnú materskú školu, kde je od roku 2015 jej riaditeľkou. Je lektorom ďalšieho vzdelávania. Právne aspekty v oblasti školstva sú súčasťou jej každodennej práce.

Ing. Martina Caithamlová

Ing. Martina Caithamlová sa vo svojej profesionálnej kariére zameriava predovšetkým na oblasť nákladov a kalkulácie v zdravotníckych zariadeniach, na management v zdravotníctve a na oblasť strategického riadenia. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické, odbor ekonomika průmyslu. Ďalej absolvovala štúdium pedagogiky na NIDV Praha. Má dlhoročné skúsenosti s výučbou ekonomických predmetov. Pôsobila aj ako lektorka seminárov so zameraním na management a podnikovú ekonómiu v súkromnej sfére. Prednáša tiež v ekonomických a manažérskych predmetoch na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.
Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D. sa vo svojej profesijnej kariére dlhodobo venuje interdisciplinárnym témam súvisiacich s pokrokom vo vede, technike a v priemysle a ich dopadoch na ekonomiku, spoločnosť ako aj osobný rozvoj jednotlivcov. V regionálnom aj medzinárodnom kontexte sa hĺbkovo zaoberá otázkami spojenými s konceptom "Průmysl 4.0". Je šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov Technický týdeník a Technik management, vydávaných spoločnosťou Business Media CZ. Andrea absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a následne postgraduálne štúdium na MFF UK v odbore obecná fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky. Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, ako na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike.

Mgr. Štěpán Ciprýn
Mgr. Štěpán Ciprýn

Mgr. Štěpán Ciprýn je samostatným advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore. Profesijne sa venuje poskytovaniu generálnej praxe vrátane ex offo. V rámci svojej doterajšej praxe viedol zahraničnú pobočku advokátskej kancelárie, kde získal okrem iného aj manažérske schopnosti. V priebehu svojej kariéry pravidelne prispieva odbornými článkami do rôznych internetových odborných fór. Venuje sa lektorskej a vzdelávacej činnosti.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA, DBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA, DBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA, DBA vyštudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktik, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetovej agentúry, lektora, kouča, poradcu imagemakera, vedúceho personálneho odboru, personálneho riaditeľa, učiteľa na FF MU a VŠE až po riaditeľa vzdelávacej agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.

PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.

Martin Dlouhý vyštudoval magisterské štúdium učiteľstva na Masarykovej univerzite, na Fakulte športových štúdií v Brne kde následne absolvoval doktorát (PhDr.). Na tejto univerzite potom absolvoval aj postgraduálne doktorandské štúdium, a to na Katedre športovej medicíny a psychológie športu. Je akademický pracovník a vysokoškolský pedagóg, didaktik, kinantropológ a sindefendológ, bývalý dlhoročný člen kinantropológickej spoločnosti, Českej asociácie univerzitného športu (člen technickej komisie bojových športov), ktorý učí na Katedre telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v Českej republike. Publikoval viac ako 50 vedeckých článkov, vrátane monografií v uznávaných vedeckých časopisoch doma aj v zahraničí.

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Lucie Dolanská Bányaiová, ktorá je spomenutá medzi vedúcimi odborníkmi pre oblasť práva hospodárskej súťaže prestížnymi nezávislými publikáciami Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátskej kancelárie Bányaiová Vožheová s.r.o. Je zapísaná na zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu na Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR a svojou súkromnú prax zameriava predovšetkým na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, na súťažné právo, medzinárodné právo súkromné, právo duševného vlastníctva a európske právo. Pred začatím svojej privátnej praxe pôsobila v právnej rade na Úrade vlády SR a ako stážistka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Skúsenosti taktiež získala dlhoročnou praxou v prestížnych medzinárodných advokátskych kanceláriách Altheimer & Gray a potom Salans. Okrem svojej súkromnej praxe v súčasnosti pôsobí aj ako externistka na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde vedie semináre z medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Na rovnakej fakulte tiež prednáša súťažné právo zahraničným študentom v rámci programu LLM a Socrates / Erasmus.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.
Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D. je lektorom projektového riadenia v komerčnej praxi aj na súkromných a verejných školách. Problematikou prípravy a riadenia projektov sa zaoberá už od roku 1998. Aktuálne pripravuje a riadi projekty pre komerčné subjekty a neziskový sektor, prevažne z oblasti vzdelávania a ochrany prírody. Je tiež evaluatorom verejných výdavkových programov financovaných zo štrukturálnych fondov EU. Od roku 2015 pôsobí ako lektor na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Vyštudoval Vysokou školu ekonomickou v Prahe, Fakultu podnikohospodářskou, odbor Ekonomika a řízení podniku. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zaoberal outsourcingom a riadením outsourcingových projektov.

Ing. Michal Filla
Ing. Michal Filla

Ing. Michal Filla je absolventom Katedry obchodu a financií na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe a vo svojich odborných prácach sa zaoberal vnútornými kontrolnými systémami v účtovníctve. Podieľal sa na výučbe kurzov Prevádzkarne ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe (kurz MBA, kurz Rozvoja ekonomicko-manažérskych zručností pre podnikateľov v poľnohospodárstve). Je držiteľom certifikátu Účtovnícky asistent SÚ a Profesionálneho certifikátu v managemente na Open University. Od roku 2000 je členom vrcholového managementu a riaditeľom Shared Services Centra medzinárodnej skupiny Wienerberger, kde zodpovedá okrem iného za oblasti účtovníctva, HR, IT, právny servis, bezpečnosť práce a ďalšie služby, vr. daní, poistenia, oblasť interných predpisov a metodiky a vnútornej kontroly pre českú a slovenskú súčasť koncernu. Pôsobil tiež ako ekonóm a poverenec pre systém kvality spoločnosti Cihelna Kinský, spol. s r. o., kde je v súčasnosti konateľom.

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.
PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D. pôsobí od roku 1998 ako odborná asistentka na Katedre sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie. Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V súčasnej dobe sa venuje tiež publikačnej činnosti z oblasti andragogiky a riadenia ľudských zdrojov. Zameriava sa na výučbu riadenia ľudského potenciálu v organizácii, špecifiká organizačného prostredia, teórie organizácie a postavenia organizácie v súdobom sociálnom kontexte.

PhDr. František Grunt
PhDr. František Grunt

PhDr. František Grunt sa marketingu a marketingovej komunikácii venuje už 15 rokov, pracoval na rôznych marketingových pozíciách v niekoľkých českých ako aj zahraničných firmách. V súčasnej dobe pôsobí na pozícii manažéra marketingu v spoločnosti Lidl stravné lístky, v.o.s., sesterskej firmy Lidl Česká republika, kde má na starosti rozjazd biznisu a propagáciu značky Naše stravenka. Súčasne vyučuje marketing na niekoľkých súkromných školách. K jeho obľúbeným marketingovým oblastiam patrí strategický a produktový marketing, on-line komunikácia a PR. V roku 2007 získal so svojím tímom prvé miesto v súťaži Internet Effectiveness Awards v kategórii Malé invenčné projekty, kde uspel s projektom Hotel Selector. Na trh uviedol dve služby, ktoré získali ocenenie IT produkt roku - Multihostingový balíček HOME a Superstránku. Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine, športu a dobrým knihám.

Ondřej Hartman
Ondřej Hartman

Ondrej Hartman je úspešný profesionálny trader a lektor, ktorý sa na finančných trhoch pohybuje už 10 rokov, a ktorý patrí k najvýraznejším osobnostiam v tomto odbore u nás. Je autorom mnohých odborných textov, analýz a kníh. Do svojho vzdelávania investoval a stále investuje nemalé finančné prostriedky, vďaka ktorým prešiel osobným mentoringom rady úspešných zahraničných forexových traderov. Je full-time trader ra zároveň spravuje súkromný fond. Medzi jeho záľuby patrí písanie kníh a lektorská činnosť v oblasti forexového tradingu a technickej analýzy. Založil portál FXstreet.cz, ktorý sa stal najv)čším portálom o tradingu v Českej republike a na Slovensku. Denníkom Mladá fronta E15 bol zaradený do prestížneho zoznamu 15 úspešných osobností v českom biznise pre rok 2011. Snaží sa o to, aby povedomie o forexe rástlo a získavalo serióznu tvár, ako je tomu v zahraničí, kde je FX trading považovaný za veľmi seriózny biznis. V rámci FXstreet.cz sa venuje hlavne rozvoju lektorskej a vzdelávacej činnosti.

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátom špecializujúcim sa na problematiku občianskeho práva, hlavne na korporátne právo, majetkové právo, právne vzťahy k nehnuteľnostiam a vymáhaniu pohľadávok. Okrem advokácie sa venuje aj lektorskej činnosti. Vyštudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Je spoluautorom publikácie Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii. Prešla celou radou profesionálne zameraných seminárov v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Rakúsku. Pracovné skúsenosti získala na vedúcich pozíciách v medzinárodnej firme Neumann International. Zapodievala sa tu poradenskou činnosťou v oblasti vyhľadávania špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Medzi ďalšie aktivity patrilo i riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). Neskôr sa v rešpektovanej banke zapodievala koncepciou vzdelávacích programov a sama ich pilotne lektorovala. V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a zároveň vedie dôležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, mäkkých zručností, vedenia ľudí, leadershipu a predaja. Vedie taktiež špecializované tréningy so zameraním na nábor pracovníkov, strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovania a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. sa profesijne zaoberá finančným právom a právom Európskej únie a v tejto oblasti sa tiež venuje lektorskej činnosti. V súčasnej dobe pracuje ako hlavný metodik regulácie finančného trhu v Českej národnej banke, kde sa podieľa na tvorbe právnych predpisov v danej oblasti, ďalej je členom Výboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace (CCPFI) EIOPA a Komise Legislativní rady vlády ČR pro Evropské právo. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Je spoluautorom publikácie "Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie".

Mgr. Patricie Chvojková
Mgr. Patricie Chvojková

Mgr. Patricie Chvojková je absolventkou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Je certifikovanou lektorkou, koučkou, diagnostičkou, facilitátorkou, terapeutkou a konzultantkou. Špecializuje sa hlavne na projekty zamerané na rozvoj osobnosti, komunikáciu a diagnostiku. Ako lektorka koncepčne pripravovala a realizovala firemné kurzy so zameraním na typológiu osobnosti, komunikáciu, predajné, prezentačné a manažérske zručnosti, vyjednávanie a riešenie konfliktných situácií, time management či tímové role. Ako kouč má skúsenosti s koučovaním i mentoringom rôznych manažérskych i ďalších odborných tém. V rámci diagnostiky má niekoľkoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou development centier, individuálnou dignostikou aj kariérnym poradenstvom. Svoje odborné skúsenosti využíva tiež pri realizácii facilitovaných workshopov a focus groups, zameraných najmä na zisťovanie postojov a kľúčových tém aj ich ovplyvňovanie.

Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. vyštudovala marketing a prieskum trhu na Univerzite v Pise, kde následne získala európsky doktorát. Od roku 2010 pôsobí na katedre marketingu Vysokej školy ekonomickej v Prahe v odbore spotrebného správania. Špecializuje sa predovšetkým na výskum symbolických, socio-historických a kultúrnych aspektov spotreby. Momentálne sa podieľa na projekte NAKI - Efektívne metodiky podpory malých a stredných subjektov v sektore kultúry financovanom Ministerstvom kultúry SR, ďalej na projekte Vysokej školy ekonomickej v Prahe "Úloha zákazníkov v slovenských firmách" a projektu Grantové agentúry Slovenskej republiky "Marketingový význam body image". Okrem univerzity v Pise pôsobila na univerzitách v Dánsku a vo Francúzsku, s ktorými ďalej úzko spolupracuje. Svoju prácu pravidelne prezentuje na medzinárodných konferenciách v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii alebo Francúzsku. Je autorkou mnohých odborných publikácií publikovaných okrem iného v medzinárodných odborných periodikách ako Advances in Consumer Research; Consumption, Markets and Culture (Routledge) alebo Research in Consumer Behavior (Emerald). Je členkou rady Marketingového Inštitútu a medzinárodné odborné organizácie Association for Consumer Research.

PhDr. Vladimír Janák, CSc.
PhDr. Vladimír Janák, CSc.

PhDr. Vladimír Janák, CSc. vyučuje personálny manažment, psychológiu manažmentu, komunikáciu a psychológiu obchodu na katedre manažmentu športu na FTVS UK v Prahe. Je absolventom štúdia psychológie na FF UK v Prahe. Pôsobil mnoho rokov vo vrcholovom športe ako poradenský psychológ. Zúčastnil sa niekoľkých projektov a stáži v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad del Valle de México) a vyučoval na rôznych univerzitách v Európe. V súčasnej dobe sa zaoberá praktickými aplikáciami personálnych činností vo firmách, zavedením metód hodnotenia pracovníkov, testovaním a prijímaním adeptov a určovaním kompetencií pre rôzne povolania. Je autorom viac ako tridsiatich článkov a realizoval mnoho vzdelávacích projektov pre rôzne firmy v oblasti strojárskeho, automobilového priemyslu a poľnohospodárstva.

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc. pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a odborný poradca. Ďalej je takisto súdnym tlmočníkom, členom odborných grémií, vedeckých rád fakúlt a univerzít v ČR a SR. Niekoľko rokov pôsobil ako prezident medzinárodnej asociácie European Council for Business Education so sídlom v Bruseli. Od roku 2005 je stálym rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR v Prahe. Zaoberá sa predovšetkým právom Európskej únie, medzinárodným právom a obchodným právom. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne (dnes Masarykova univerzita).

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na in-house aj otvorených školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, managementu a ostatných vedúcich zamestnancov. Pritom uvádza množstvo príkladov z praxe. Podieľal sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. Pripravuje audity pracovných poriadkov, vnútorné mzdové a ostatné predpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného bol podnikovým právnikom a HR managerom výrobného závodu sa 700 zamestnancami spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho vplyv na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 15 rokov, pracovala na pozíciu produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerční banke, kde získala praktické skúsenosti v oblasti bankovníctva, marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Zúčastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe a Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde prednáša pre českých i zahraničných študentov inovačný marketing a bankovníctva.

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek
PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek je certifikovaný lektor Úradu vlády SR, zaoberá sa hlavne soft skills témami, krízovým a projektovým manažment a tiež strategickým riadením. Aktuálne pôsobí v niekoľkých spoločnostiach, kde zastáva funkciu výkonného riaditeľa, alebo je priamo spolumajiteľ a má zodpovednosti v oblastiach personálneho riadenia, ekonomiky, riadenia organizácie a obchodnej činnosti. Absolvoval mnoho vzdelávacích aktivít, školení a skúšok, a tak sa môže pýšiť nespočetným množstvom rôznych certifikátov a osvedčení, ktoré sú signálom špičkovej kvality a podporujú jeho osobný rast a prehľad v aktuálne preberaných témach. Všetky aktivity, ktorým sa lektor venuje, si môžete prezrieť na jeho osobné webových stránkach www.kalasek.eu.

JUDr. Pavel Kiršner
JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore. Vyštudoval na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Štúdium úspešne ukončil s červeným diplomom. Rigoróznu skúšku zložil z pozemkového vlastníctva, následne absolvoval advokátsku skúšku s vyznamenaním. Jeho doterajšia prax je generálna so zameraním na spornú agendu a trestné právo.

Ing. Marie Koblihová
Ing. Marie Koblihová

Ing. Marie Koblihová je odbornou lektorkou v odbore hotelierstva a gastronómie. Je absolventkou Vysokej školy hotelovej v Prahe, kde študovala odbor hotelierstvo a kúpeľníctvo. Už pri štúdiu získala rozsiahlu prax v oblasti cateringu, navyše má za sebou bohatú zahraničnú skúsenosť z Írska, Anglicka či Mexika. Za jednu z najväčších skúseností považuje spoluprácu s Gordonom Ramsym v roku, keď pre pražský hotel Hilton získal michelinu hviezdu. V Mexiku si osvojila otvorenosť, vrelosť a ústretovosť, ktorá pôsobí na zákazníkov a zamestnancov ako neobyčajné čaro. V Londýne sa z radovej pozície obsluhy v typickej britskej reštaurácii stala vedúcou smeny a neskôr vedúci celej reštaurácie. V súčasnej dobe sa venuje zvyšovaniu kvality hotelových a reštauračných služieb, pohybuje sa v oblasti vzdelávania pracovníkov hotelov a reštaurácií v rámci Českej republiky. Ako príklad môžeme uviesť exkluzívny hotel Augustiniánsky dom v Luhačoviciach. V rámci školenia sa zaoberá ako mäkkými, tak tvrdými zručnosťami. Svojim "poslucháčom" sa snaží predávať jednoduché pravidlo: pre každé zariadenie je dôležité produkovať zisk. Vďaka spokojným zákazníkom ho možno generovať v každom zariadení. Tajomstvom úspechu je komunikácia a budovanie vzťahu so zákazníkom, perfektná znalosť vlastného zariadenia, jeho prednosti a umenie predať. Základom je aktívny predaj a použitie princípov upsellingu a crossellingu. To všetko navyše vyžaduje precíznu organizáciu a tímovú spoluprácu. Žije podľa hesla: "If you can dream it, you can do it".

Mgr. Jiří Kocich, MBA
Mgr. Jiří Kocich, MBA

Mgr. Jiří Kocich, MBA pôsobí ako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, managementu a riadenia ľudského kapitálu. Je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting, s. r. o., ktorá je poradenským centrom zameraným na zvyšovanie výkonu obchodných a marketingových štruktúr klientov. V súčasnej dobe sa špecializuje predovšetkým na zvyšovanie výkonu obchodných a marketingových oddelení, na tvorbu strategických riešení a marketingových taktických aplikácií, parametrizáciu salesových štruktúr a supervitalizáciu na báze CRM – CVM (Customer Value Management). Viac ako 15 rokov pôsobí Jiří Kocich v privátnych aj nadnárodných spoločnostiach, kde sa predovšetkým venuje vedeniu obchodných týmov, vytváraniu, implementácií marketingových stratégií a PMS (Performance Management Systems). Je absolventom matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Nottingham Trent University UK.

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. má bohaté skúsenosti z oblasti personálneho managementu. Behom svojej kariéry pôsobil šesť rokov ako HR Business Partner v českej firme orientujúcej sa na oblasť ecommerce. Dnes vyučuje na VUT v Brne na podnikateľskej fakulte a na European School of Business & Management v programe MBA, kde študentom predáva svoje cenné skúsenosti z personálneho managementu. Štěpán Konečný je absolventom jednooborovej psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity so špecializáciou na Psychológiu organizácie a riadenia. Tu v roku 2010 rovnako získal doktorský titul v špecializácií Obecná psychológia. V rámci svojej akademickej činnosti spolupracoval na niekoľkých výskumoch GAČR (napr. Dôvera v procese jednania v interpersonálnych situáciách), či na projektoch Ministerstva vnútra.

Ing. Roman Kořán
Ing. Roman Kořán

Ing. Roman Kořán vyštudoval Vysokú školu podnikania v Ostrave, a to v odbore Ekonómia a Management, kde sa tiež venoval štúdiu andragogiky a psychológie. Od roku 1990 súkromne podniká prevažne v oblastiach managementu, vzdelávania, PR, reklamy, marketingu a svoje znalosti využil tiež pri práci ako tlačový hovorca mesta Mariánske Lázne. V rokoch 2009-2014 vyučoval na Vysokej škole manažérskej informatiky a ekonomiky v Prahe, kde prednášal predmety z oblasti Managementu, Marketingu, Riadenia ľudských zdrojov, Komunikácie a Inovácií. V roku 2010 naviazal medzinárodnú spoluprácu s Vysokou školou ESMA Barcelona, ktorá má pobočku v ČR – Manažérska fakulta Czech management institute. Tu, v rámci študijného programu MBA, prednáša Marketing, Management, Medzinárodný management a Management organizačných štruktúr. Už niekoľko rokov spolupracuje s Manažérskym inštitútom, Českou manažérskou asociáciou, Českým inštitútom pre franchising (CIFRA). Je tiež absolventom Rozvojového programu CERTIFIKOVANÝ LEKTOR / TRÉNER spoločnosti SMARTER Training & Consulting.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. sa zaoberá ekonomikou zdravotníctva, štúdiom zdravotných systémov a ich reformami – v tejto oblasti obhájila na Masarykovej univerzite doktorskú prácu. Časť magisterského štúdia absolvovala vo Francúzsku, kde získala stáž v Rade Európy (odbor Verejného zdravotníctva). V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na Katedre verejnej a sociálnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej a na Katedre biomedicínskej techniky na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Pôsobila v dozornej rade zdravotnej poisťovne.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D. získal doktorát v odbore financie na Masarykovej univerzite, kde od roku 2007 trvale pôsobí na katedre financií Ekonomicko-správní fakulty. Vo výučbe sa špecializuje predovšetkým na bankovníctvo, hlavne Ekonomiku a riadenie bánk a Corporate banking. Okrem teórie disponuje aj rozsiahlymi praktickými skúsenosťami, ktoré získal vo svojom predchádzajúcom pôsobení v bankovom sektore a ako firemný finančný poradca. V bankovom sektore zastával najrôznejšie pozície od analytika po prokuristu zahraničnej banky. Teoretické a praktické skúsenosti využíva okrem prednáškovej a výskumnej práce na materskej univerzite aj na prednáškach na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Hochschule Bochum – Bochum University of Applied Sciences. Pôsobí súčasne ako znalec so špecializáciou na bankovníctvo. Výsledky svojej odbornej práce prezentuje na medzinárodných vedeckých konferenciách, zaradených do databázy Thomson Reuters (Web of Science).

Mgr. Dagmar Krhůtková
Mgr. Dagmar Krhůtková

Mgr. Dagmar Krhůtková je majiteľkou biznis agentúry True Blue Agency, s.r.o., ktorá poskytuje odborné konzultácie i komplexné marketingové služby pre klientov z rôznych odvetví. Zameriava sa tiež na lektorskú činnosť a študentom sprostredkováva skúsenosti z praxe, a to ako z vlastnej agentúry, tak i z marketingových oddelení firiem, v ktorých v minulosti pôsobila. Jedná sa o spoločnosti Telefónica Czech Republic, UniCredit Leasing, Office Depot a Hannah. Veľký priestor dáva prípadovým štúdiám a rozborom lokálnych i svetových reklamných kampaní. V posledných rokoch sa špecializuje najmä na spôsoby modernej komunikácie a techniky nízkonákladového marketingu.

Bc. Václav Kučera
Bc. Václav Kučera

Bc. Václav Kučera vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor Dane a finančná kontrola. Potom sa pustil do obchodovania akcií, aby nakoniec zakotvil v roku 2009 u popredného českého obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa špecializuje na obchodovanie komodít. Od roku 2010 zastával funkciu hlavného makléra spoločnosti, teraz má na starosti externú distribúciu produktov spoločnosti. Je vedúcim derivátového oddelenia a podieľa sa aj na fungovanie jednej zo stratégií asset managementu. Je držiteľom všetkých maklérskych skúšok vydávaných Českou asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (Osoba konajúca so zákazníkmi, Investičný maklér, Správca portfólia, Investičný poradca, Deriváty).

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v lektorskej, manažérskej ako aj poradenskej oblasti. Viac ako 10 rokov zastávala vysokú manažérsku pozíciu, bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovnej agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti a leadership. V poradenskej a koučovacej praxi sa venuje osobnostnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikácii, zvládaniu emócii a konfliktných situácii, zvládaniu stresu, typológii osobnosti, sebapoznávaníu, time managementu, stress managementu a personalistike. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou súkromného vzdelávania a odborných konzultácii.

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. sa vo svojej profesijnej praxi zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Má za sebou viac ako dvadsať rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, Accenture, KPMG) a behom svojho pôsobenia v oblasti riadenia rizík niekoľkokrát implementoval komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404/COSO. Od roku 2013 pracuje ako IT Quality Manager v miestnom zastúpení švajčiarskej spoločnosti Datalynx. Okrem toho sa zaoberá nezávislou poradenskou a lektorskou činnosťou. Roman vyštudoval VŠE a Open University Business School a absolvoval jednosemestrálny kurz na George Washington University.

Ing. Mgr. Radka Loja
Ing. Mgr. Radka Loja

Ing. Mgr. Radka Loja v súčasnosti vedie komplexné kurzy osobného rozvoja, venuje sa individuálnemu psychologickému poradenstvu a koučingu. Za svoj život prešla rôznymi odbormi a získala tak mnoho praktických skúseností s ľuďmi a s firemným prostredím. Bola tiež štatutárna audítorka a pracovala v spoločnostiach PriceWaterhouseCoopers a Ernst & Young. Radka vyštudovala Fakultu elektrotechnickú na ČVUT a jednoodborovú psychológiu na FF UPOL. Publikuje články napríklad na forbes.cz, psychologie.cz. Je spoluautorkou knihy "Ako získať úspech, pokoj a vyrovnanosť v hektickej súčasnosti", ktorá vyšla v nakladateľstve GRADA a autorkou on-line kurzov "Emócie pod kontrolou" na vzdelávacom portáli SEDUO. Prevádzkuje úspešný web osobného rozvoja www.mindtrix.cz.

Ing. Marcela Makarová

Ing. Marcela Makarová pôsobí v súčasnosti ako lektor, poradca a kouč v oblasti managementu, riadenia ľudských zdrojov a osobného a tímového rozvoja. V oblasti ľudských zdrojov a managementu sa pohybuje už od roku 1993. Prešla niekoľkými pozíciami v podnikateľskej a verejnej správe. Zaoberala sa cieleným vzdelávaním zamestnancov, nastavovaním motivačných systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, zavádzala rozvojové a motivačné aktivity, riadila personálny marketing, výber a adaptáciu nových zamestnancov, zúčastnila sa výberu nových zamestnancov, do jej pôsobnosti patrila aj komunikácia s vnútornou aj vonkajšou verejnosťou, riadila celú oblasť personalistiky vo firme i vo verejnej správe. Vyštudovala Vysokú školu chemicko-technologickú v Pardubiciach. Absolvovala radu znalostných a výcvikových kurzov.

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventom Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a štúdia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. Venoval sa problematike strategického managementu a ukončil štúdium v programe DBA. Dizertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy obhájil v roku 2019 a získal titul Ph.D. Dnes si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom v obore riadenie a ekonomika podniku. Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v TOP managemente českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom rady e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie, autorom rady odborných článkov a príspevkov, pôsobil ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá eště poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučinkom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.
Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. je absolventkou III. Lekárskej fakulty Univerzity Karlvej v Prahe, študijného programu Zdravotnej vedy a odboru Riadenia ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a managementu. Ekonomické vzdelanie získala absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škoel finančnej a správnej. V súčasnej dobe študuje doktorský študijný program na Fakulte ekonomickej, Západočeskej univerzity v Plzni, dizertačná téma: Metóda výpočtu financovania veľkých zdravotníckych zariadení. Celý profesijný život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, posledných 10 rokov potom na pozícii námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň. Dlhodobo sa podieľa na špecializačnej aj kvalifikačnej príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích aj dotačných programov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA začal pôsobiť v poisťovníctve na začiatku deväťdesiatych rokov ako riaditeľ marketingu v Allianz poisťovne. V rokoch 1995 - 2006 potom pracoval ako generálny tajomník Českej asociácie poisťovní (ČAP) a od júna 2006 do konca júna 2014 zastával v sekretariátu ČAP pozíciu špecialista v oblasti legislatívy, práva a analýz. V období 1995 - 2006 bol predsedom redakčnej rady časopisu Poistný obzor a od roku 1997 doteraz je predsedom redakčného kruhu časopisu Poistné rozpravy. V oboch časopisoch zverejnil dohromady 175 odborných článkov a desiatky ďalších v iných časopisoch. Je spoluautorom anglicko-českého a česko-anglického slovníka poisťovníctva aj niektorých odborných publikácií, napríklad k životnému poisteniu a prevenciu povodní. Ako autor vytvoril okrem iného elektronickú encyklopédiu poisťovníctva a elektronické výkladové poisťovacie slovníky: anglicko-český a nemecko-český (viď www.cap.cz). V januári 2015 bola vydaná jeho publikácia "Regulácia poisťovníctva v EÚ", v septembri 2015 publikácie "Poisťovníctvo v globálnom prostredí" a v apríli 2016 "Marketing v poisťovníctve". Ako externý lektor prednášal na niektorých českých vysokých školách a v tejto činnosti pokračuje so zameraním najmä na európsku integráciu.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

Mgr. Josef Neufus
Mgr. Josef Neufus

Mgr. Josef Neufus sa celý svoj profesijný život pohybuje v oblasti hotelníctva a cestovného ruchu. Profesionálnu kariéru začal v hoteli InterContinental Praha, kde pôsobil 16 rokov na rôznych pracovných pozíciách. Zahraničné pracovné skúsenosti získal v Španielsku, Rakúsku, Veľkej Británii a Egypte. Takmer dvadsať rokov sa venuje prednáškovej a lektorskej činnosti a súčasne poskytovaniu poradenských služieb v oblasti cestovného ruchu a hotelníctva. V rokoch 2010 – 2011 pôsobil ako poradca pre otázky cestovného ruchu pri Magistráte hl. m. Prahy. Ďalej pôsobil tiež ako prevádzkový riaditeľ OREA Hotels, generálny riaditeľ hotela Voroněž v Brne, Franchise Services Manager v Days Hotel, Development Manager pre Falkensteiner Hotels and Resorts, generálny riaditeľ hotela Thermal v Karlových Varoch a výkonný riaditeľ Hilton Pyramids Golf Resort v egyptskej Káhire. V roku 2014 založil Institut hotelnictví a gastronomie a je jednateľom Střední školy hotelnictví a gastronomie International. Od apríla 2017 je jednateľom a spoločníkom v Twisted Palms Lodge & Restaurant na Zanzibare, od novembra toho istého roku zastává pozíciu „Hotel Portfolio Manager" v spoločnosti CEFC Group (Europe) Company, a.s. Ďalej je od júla 2018 hlavným manažérom v Le Palais Art Hotel v Prahe. Vedľa rady krátkodobých odborných kurzov a seminárov v ČR aj v zahraničí absolvoval v roku 2002 vzdelávací program k aplikovaniu systému TQM podľa EFQM (European Foundation for Quality Management). Je absolventom medzinárodného vzdelávacieho programu Washington State University v obore Management medzinárodného cestovného ruchu a magisterského programu na katedre Kulturní antropologie FF UK.

Ing. Štěpán Onder, Ph.D.
Ing. Štěpán Onder, Ph.D.

Ing. Štěpán Onder, Ph.D. vystutoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde získal doktorandské vzdelanie v odbore Finance. Externe pôsobí ako lektor v oblasti riadenia rizík so špecializáciou na riadenie rizík poisťovní. Štěpán má mnohoročné praktické skúsenosti s riadením rizík z bánk, poisťovní, splátkových spoločností z rôznych rolí riadenia rizík (úverové riziko korporátne, operačné riziko, ALM a trhové riziko, Basel II, Solvency II, Basel III, riziko likvidity, retailové úverové riziko) a to ako z pozícií analytických, tak pozícií vrcholovo manažérskych a strategických. Lektor má tiež skúsenosti z manažérskeho poradenstva (Big 4) a tiež pôsobil ako poradca subkontraktor v projektoch riadenia rizík finančných inštitúcií. Pôsobí tiež ako rečník v tematike riadenia rizík na rôznych konferenciách a fórach a tiež má rozsiahlu publikačnú aktivitu.

Filip Ondruš, MBA
Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA získaval svoje obchodné a manažérske skúsenosti postupne už od ukončenia štúdia strednej priemyselnej školy. Sedem rokov pôsobil v nadnárodnej spoločnosti ako riaditeľ pobočky s viac ako sto zamestnancami, po ročnom štúdiu a pobyte v zahraničí zmenil odbor a začal pôsobiť v oblasti predaja nehnuteľností so špecializáciou na rezidenčné developerské projekty. Od roku 2010 pôsobil na centrále zahraničnej franšízingové spoločnosti ako tréner a lektor obchodníkov a tiež ako lektor majiteľov franšíz a vedúcich kancelárií v oblasti time management a motivácie. Teraz sa venuje prevažne lektorskej a poradenskej činnosti v oblasti osobného a profesionálneho rozvoja a zameriava sa na vzdelávanie manažérov, ktorí potrebujú zvládať základné techniky vedenia ľudí a budovanie manažérskeho postoje, bez ohľadu na to, či na manažérskej pozícii práve začínajú, alebo už majú prax. Manažéri, team lídri či vedúci skupín oceňujú nielen teoretické vedomosti, ale aj jeho vlastnej skúsenosti podložené dlhodobú a stále trvajúci praxou na manažérske a zároveň obchodnú pozíciu.

Mgr. František Paikrt
Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne, kde po jej absolvovaní pôsobil ako externista na Katedre matematiky a ICT. Absolvoval tiež stáž v St Martin´s College – Ambleside. V roku 2011 prijal ponuku spoločnosti Tesco stores ČR a.s. a stal sa Oblastným špecialistom vzdelávania a rozvoja. Jeho úlohou bola organizácia a realizácia školenia stredného managementu spoločnosti v rámci mäkkých zručností, organizácie a realizácie assessment centier, development centier a tiež hodnotenie a plánovanie rozvoja zamestnancov. Teraz pôsobí ako freelance tréner, lektor a konzultant a úzko spolupracuje so spoločnosťami MgC Group. Aktívne školí a podieľa sa na príprave vzdelávacích programov a školiacich materiálov. Jeho doménou je Proces riadenia zmeny, Situačné vedenie ľudí, Emočná inteligencia a zvládanie konfliktných situácií, Komunikácia, Argumentácia, Obchodné zručnosti a Kompetenčné modely v oblasti AC/DC. Jeho hlavným business partnerom je Apple Inc. - kde pôsobí ako Apple Certified Sales Trainer pre ČR a SR a od 1.1.2017 tiež ako APR Retail Development Manager pre ČR a SR.

Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Ing. Marcela Papalová, Ph.D.

Ing. Marcela Papalová, Ph.D. absolvovala externé doktorandské štúdium na VŠB-TU v Ostrave v študijnom programe Ekonomika a manažment. Od roku 1992 pracuje na tejto univerzite ako odborná asistentka na katedre manažmentu. Medzi rokmi 2012 - 2015 bola členkou výskumných tímov zaoberajúcich sa modelovaním ekonomickým a finančných procesov a tiež tvorbou modelu strategického plánu zameraného na optimalizácia výrobného procesu. Je členkou WACRA (World Association for Case Method Research & Application) a tiež členkou Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Vo svojom profesijnom živote sa venuje hlavne oblasti strategického manažmentu, krízovej komunikácie a tiež riadenie malých a stredných podnikov.

PhDr. Jitka Patríková
PhDr. Jitka Patríková

PhDr. Jitka Patríková pracuje v súčasnej dobe ako nezávislý konzultant, tréner a kouč pre české aj nadnárodné spoločnosti v oblastiach managementu, predaja, služieb zákazníkom, rozvoja ľudského potenciálu, tréningu trénerov a koučov. Je členom medzinárodnej asociácie koučov ICF. Vyštudovala Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých (Andragogika). Je absolventkou programu akreditovanej medzinárodnej federácie koučov (ICF) The Art and Science of Coaching, Erickson College (2008). Svoje odborné znalosti rozvíjala absolvovaním ďalších medzinárodných vzdelávacích programov: Certificate in Training Practice – CIPD (2000), tréningovej akadémie pre trénerov DOOR Training Int. Consultative Selling Process (1997), medzinárodného akreditovaného programu IATA – Customer Service (1994). Praktické skúsenosti získala niekoľkoročným pôsobením v zákazníckom servise, v predaji a pri vedení ľudí v spoločnostiach ČSA a Eurotel. Od roku 2001 navrhuje a realizuje rozvojové programy pre spoločnosti so širokým spektrom zamerania (Telefónica, Bayer CropScience, Microsoft, American Express, Nestlé, Škofin…).

MUDr. Jana Peclová
MUDr. Jana Peclová

MUDr. Jana Peclová vyštudovala psychiatrii na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je držiteľkou medzinárodného certifikátu z kognitívne behaviorálnej psychoterapie. Pracovala ako psychiatrička, lektorka, projektová manažérka a riaditeľka personálnej divízie maloobchodnej spoločnosti. V súčasnej dobe sa venuje individuálnemu vzdelávaniu a koučovaniu manažérov. Svojim klientom pomáha zorientovať sa v nových situáciách a naučiť sa ako meniť svoje postoje a správanie.

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D
Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe odbor management a Nottingham Business school odbor ekonómia a právo. Doktorát získal na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity. Zaoberá sa meraním výkonnosti vo verejnom sektore a verejnými zákazkami. Okrem akademického pôsobenia sa pohybuje aj v prostredí managementu súkromných firiem a verejných inštitúcií. Je držiteľom profesijnej kvalifikácia certifikovaný účtovník a six sigma green belt.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátnych kanceláriách v ČR aj v zahraničí a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky a od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou nemeckého jazyka. Vo svojej praxi sa zaoberá predovšetkým obchodným a zmluvným právom. V súčasnej dobe pracuje ako senior legal counsel pre významnú zahraničnú spoločnosť.

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. získal doktorát v odbore Management a ekonomika na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne s prácou nazvanou Model racionálneho spotrebiteľského správania pod vplyvom faktorov iracionality (2012). V súčasnej dobe pôsobí na Fakulte managementu Vysokej škole ekonomickej Praha a Vysokej škole polytechnickej v Jihlave. Jeho profesijnej orientácia je zameraná na marketing a manažment, marketingovú a sociálnu komunikáciu, médiá a spotrebiteľské správanie. Je autorom alebo spoluautorom odborných publikácií a článkov zaoberajúcich sa manažmentom, marketingom, spotrebiteľským správaním, public relations alebo multimediálny výchovou.

Mgr. Lucie Procházková
Mgr. Lucie Procházková

Mgr. Lucie Procházková sa online a digitálnemu marketingu venuje od roku 2007. Pracovala na rôznych marketingových pozíciách v e-shope, digitálne agentúre Cognito.cz pre významných českých a medzinárodných klientov a Startup zameranom na SaaS BI nástroj. V súčasnej dobe pôsobí na pozícii Product owner platobné metódy pre e-shopy v spoločnosti Home Credit a.s., kde má na starosti spoluprácu s e-shopy, analýzy webovej analytiky, návrh a vývoj nových online funkcií sa spolupráci s UX / UI a IT vývojom. K jej obľúbeným marketingových oblastiam patrí webová analytika, optimalizácia konverzií a vedenie online projektov. Jej prístup k online marketingu je založený na poznanie "prečo", systematickom postupe a veľkej dávke kreativity. Vo svojom voľnom čase sa venuje behu, varenie a sledovanie špiónskych filmov.

Ing. Jana Puhalová
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová je lektorka, koučka, trénerka a konzultantka. V roku 2011 bola Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých zvolená „Lektorkou roka“. Na Technické univerzite v Liberci vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku a pracovala ako systémový analytik a projektový manažér. Ako konzultantka sa špecializuje na mapovanie a nastavovanie interných procesov v spoločnostiach, analýzu interných informačných systémov a ich vyťaženosť. V rámci svojej lektorskej činnosti má praktické skúsenosti so vzdelávaním vrcholného i stredného managementu, rovnako ako s technikmi a administratívnymi pracovníkmi. K jej obľúbeným témam patrí tréning kognitívnych funkcií, tréning interných lektorov, komunikácia, prezentačné zručnosti a projektový management. Jej cieľom je ukázať každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodať mu tak veľmi nenásilnou formou sebadôveru v seba samého.

Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE

Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE je dlhoročný pedagóg, vyštudovaný matematik se štátnou záverečnou skúškou z psychológie. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľ základných a materských škôl. Celý život sa zaujíma o soft skills, ktoré nakoniec vyštudoval práve na European School of Business & Management. Keďže mal stále potrebu a chuť ďalšieho sebarozvoja, absolvoval tiež štúdium etikety a spoločenského správania u dr. Ladislava Špačka a v neposlednom rade aj rétoriku u doc. Jana Přeučila. Jeho motto je nasledovné: "Baví ma viesť ľudí, pracovať s nimi a pomáhať tak ostatným, aby sa aj oni zlepšili v tomto odbore."

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Mgr. Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psychológ, poradca a jeden z autorov európskeho vzdelávacieho certifikačného programu ECQA Diversity Manager. Venuje sa otázkam kariéry, profesijného rozvoja a zmysluplnej práce. Je spoluzakladateľom platformy Educamp.cz, zameranej na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent managementu, riadenia kariéry a sebamotivácie. Jeho špecializáciou sú Future Skills a práca s diverzitou. Je absolventom genderových štúdií a psychológie na Masarykovej univerzite, je tiež absolventom ekonómie a managementu v doktorskom programe na VUT v Brne. Absolvoval 3 zahraničné výmenné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity management. Rád sa podieľa na aktivitách a konferenciách na témy budúcnosť práce a Future Skills, príkladom je dvojdenná udalosť Future Port Prague.

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA sa špecializuje na daňové právo Českej ako aj Slovenskej republiky, hlavne na medzinárodné zdanenie a daňové spory. Ďalšou oblasťou záujmu je právo Európskej únie, trestné právo a právo nehnuteľností. Je advokátkou zapísanou u Českej aj slovenskej advokátskej komore. V súťaži Daniar & Daňová firma roku bola zvolená "Daňovou hviezdou" pre medzinárodné dane v rokoch 2011, 2015 a 2016 a zároveň bola v rokoch 2011, 2014, 2015 a 2016 zaradená do "Daňové kancelárie snov". Je členom International Fiscal Association (IFA), pričom bola vymenovaná národným spravodajcom za Českú republiku pre roky 2013, 2014 a 2015.

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda
Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda

Vojtěch Svoboda sa na seminároch a workshopoch, ktoré vedie, zameriava na manažérsky rozvoj a prácu spojenú s oblasťou riadenia, ďalej potom komunikáciu, prezentáciu, sebaprezentáciu a témy obrany proti iracionálnej a manipulatívnej komunikácií. Tréningy stavia na sebapoznávaní jednotlivých účastníkov či skupín. Vyštudoval Vysokú školu banskú v Ostrave odbor banícke inžinierstvo a environmentálne riadenie. Následne si ďalším vysokoškolským štúdiom doplnil vzdelanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov a andragogiky. Je absolventom mnohých certifikačných programov a držiteľom certifikácií v oblasti mediácie a psychometrických metód, napr. Hoganova diagnostika, Sociomapovanie tímov (tímová dynamika) atď. Ďalej absolvoval certifikácie modulov HR riadenia či metódy Core Quadrants® (priamo u autora Daniela Offmana). Pôsobil v energetickom priemysle, kde získal svoje praktické skúsenosti, ďalej potom ako výkonný riaditeľ v personálnej spoločnosti zameranej na výber zamestnancov stredného a vyššieho manažmentu. Má dlhodobé skúsenosti s firemným vzdelávaním ako v malých a stredných firmách, tak v korporátnom sektore. Jedenásť rokov pracoval v spoločnosti ČEZ, a.s. Tu sa podieľal na rozvoji zamestnancov výkonovej aj manažérskej úrovne (semináre, workshopy, tréningové moduly a dizajnovanie špecifických rozvojových aktivít). Teraz pôsobí ako konzultant, metodik a lektor pre oblasť rozvoja zamestnancov. Aktívne dizajnuje projekty spojené s oblasťou rozvoja konkrétnych skupín či projekty, ktorých cieľom je nastavenie personálnej a rozvojovej politiky v spoločnostiach. Osobnostnému rozvoju zamestnancov sa intenzívne venuje cez 15 rokov.

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V rámci postgraduálneho štúdia sa venovala fonetickému výskumu v oblasti forenznej fonetiky – identifikácia hovorcov. V roku 1994 sa stala vysokoškolským pedagógom na Univerzite Karlovej v Prahe. V súčasnej dobe externe spolupracuje so súkromnými VŠ ako vedúca seminárov rétoriky a komunikačných zručností. Pôsobí ďalej ako súkromný súdny znalec v oblasti audioexpertíz – fonoskopia (identifikácia hovorcu). V oblasti súkromného sektoru sa takmer 20 rokov venuje predovšetkým konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti problematiky jazykovej komunikácie: kultúra hovoreného prejavu a verejných vystúpení, prezentačné zručnosti, argumentácia a techniky vyjednávania, krízová komunikácia a medzikultúrna komunikácia vo svete podnikania.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.
Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. je absolventom Západočeskej Univerzity - odbor Jadrovo energetické zariadenia, Open University a množstva tuzemských aj zahraničných kurzov a seminárov. Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ. Air Liquide je svetovou jednotkou v oblasti výroby technických plynov a aplikačných technológií. Od roku 2012 sa venuje len výučbe, prednáškovej a konzultačnej činnosti, kde zúročuje svoje bohaté praktické skúsenosti z práce so zákazníkmi, v obchode a v riadení spoločností. Externe spolupracuje s významnými konzultačnými firmami v ČR. Pôsobil napr. ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Pôsobí aj ako poradca alebo lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností apod. pre niektoré spoločnosti na českom trhu. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Od roku 2006 vyučuje na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing. Vedie a oponuje každý rok desiatky bakalárskych a diplomových prác študentov. Od roku 2014 pôsobí ako vyučujúci tiež na European School of Business & Management. Je autorom mnohých publikácií, odborných kníh, vysokoškolských skrípt, dištančných študijných opôr a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Prague International Business School a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V minuslosti zastával vrcholové manažérske funkcie v priemyselnom sektore, menovite ide o oblasť chémie, farmácie a facility managementu. JE autorom alebo spoluautorom monografií, vedeckých a odborných textov zameraných na investičné rozhodovanie, podnikovú ekonomiku a firemný management. Špecializuje sa hlavne na scenárové a simulačné prístupy k analýze rizika investičných projektov, postaudity investičných projektov, riadenie firemnej výkonnosti, management inovácií, strategický, procesný a krízový management. Súčasne pôsobí ako konzultant a expert pre firemnú sféru.

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má mnohoročné skúsenosti ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je tiež poradkyňou pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovanou hodnotitelkou Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. pôsobí v súčasnej dobe na katedre stratégie (predtým podnikovej ekonomiky) Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa tak ako na výučbe, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovanie a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a ďalšie. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a školiacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameraných na hlavne riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike. Absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Potom absolvovala doktorské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

JUDr. Petr Šťastný
JUDr. Petr Šťastný

Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a neskôr aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu, kde získal významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a v neposlednom rade tiež hodnotné manažérske zručnosti a soft skills. Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).

Mgr. Tomáš Tatranský
Mgr. Tomáš Tatranský

Mgr. Tomáš Tatranský je absolventom Filozofickej fakulty UK v Prahe a mnohých kurzov a štipendijných pobytov v ČR aj v zahraničí, okrem iného na Graduate School for Social Resach pri Poľskej akadémii vied vo Varšave. Od roku 2009 pôsobí predovšetkým ako nezávislý lektor a publicista, v posledných rokoch sa zameriava na vedenie kurzov investovania na burze, v ktorých prepája teoretické poznatky s praktickým know-how. Vo svojom voľnom čase sa venuje hlavne rodine, cestovaniu a komunálnej politike.

Mgr. Zdenka Tmějová
Mgr. Zdenka Tmějová

Mgr. Zdenka Tmějová je absolventkou psychológie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je certifikovanou terapeutkou, koučkou, mediátorkou a lektorkou. Zameriava sa na ľudský potenciál a jeho využitie. Špecializuje sa na témy zvyšovania psychickej odolnosti, emocionálnej stability, stability osobnosti, mentálneho tréningu, sebadôvery, sebaúcty a autentickosti. Vedie tréningy pamäti, emočnej inteligencie, work-life balance, psychickej odolnosti, typológie osobnosti, syndrómu vyhorenia a zvládania stresu, asertivity a obrany proti manipulácii. Mnohoročné skúsenosti má s prípravou a realizáciou development centier a individuálnou diagnostikou.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.
Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Liberci, na ktorej ukončil doktorské štúdium v odbore Oroganizácia a riadenie podniku. V rokoch 1999 – 2006 pôsobil v oblasti asset managementu a investičného bankovníctva, ďalej potom v skupine PPF, kde mal na starosti penetráciu Českej poisťovne na nové trhy (Kazachstan, Bielorusko). Vzdelávaniu sa ďalej venoval v rámci mnohých kurzov u nás aj v zahraničí a následne sa začal špecializovať na management spojený s reštrukturalizačnými projektmi a oceňovaním v oblasti podnikov, cenných papierov, investícií, projektov a nehnuteľností. V posledných rokoch pôsobil ako reštrukturalizačný manažér vo finančnej inštitúcii a ako M&A konzultant.

Mgr. Petra Uhlíková, PCC
Mgr. Petra Uhlíková, PCC

Mgr. Petra Uhlíková, PCC sa oblasti rozvoja dospelých venuje od roku 1995. Zameriava sa predovšetkým na manažérske zručnosti a leadership. Pri rozvoji potenciálu manažérov využíva aj koučovanie (od roku 1997). K spolupráci kouča s klientom pristupuje ako k partnerstvu vznikajúcemu za účelom plánovania a realizácie zmien, pre ktoré sa klient rozhodol. Petra je certifikovaným koučom v ICF (PCC level) a Erickson College Vancouver (Erickson Professional Certified Coach). Je spoluautorkou a trénerkou vzdelávacích koučovacích programov Growth Point (napr. Integrálny leadership, Kaleidoskop Spirálnej dynamiky, Od managementu k leadershipu, Špecifický výcvik koučov, Interný koučing, Manager as a Coach). Rovnako pôsobí aj v roli mentora manažérov (soft skills, plánovanie a realizácia zmien, hodnoty, hodnotové systémy) a koučov.

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.
Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. pôsobí viac ako 15 rokov ako konzultant / lektor / mentor v oblasti LEAN, SIX SIGMA, KAIZEN, procesného a projektového riadenia prevažne vo výrobných spoločnostiach napr. Madeta, TRW Carr, ITW Pronovia, Bel Syry Česko. Spoločne so vzostupom záujmu o zlepšenie a zjednodušenie procesov začala pracovať pre celý rad ďalších spoločností (O2, Olympus, Česká sporiteľňa, Cofidis). Všetky projekty mali spoločné črty: dať ľuďom príležitosť podieľať sa na zlepšovaní, zjednodušovaní a odstraňovaní plytvania. Podporiť ich kreativitu, tímovú spoluprácu, vnútornú motiváciu. A predovšetkým - odovzdať im metodiku a nástroje, aby ďalej boli nezávislí od externej spolupráci a mali všetko vo vlastných rukách. Je nadšená novými prístupmi práce s ľuďmi, pracuje s ich vnútornou motiváciou, využíva agilné techniky v managemente. Podporuje implementáciu Priemyslu 4.0 do spoločností, pomáha meniť zastarané procesy, prístupy. Preferuje zážitkovú pedagogiku v oblasti vzdelávania a účastníci tak majú príležitosť nové vedomosti a zručnosti sami vyskúšať a zafixovať. Pre svoje školenia preto vytvára business simulácie, v ktorých si účastníci sami vyskúšajú a overia, čo všetko dokážu. Jej motto je: "Ak chcete mať iné výsledky, robte veci inak!". Absolvovala Katedru matematických metód na Ekonomickej fakulte VŠB-TU v Ostrave. Manažérsku prax získala v spoločnosti Škoda Auto, a.s. v Mladej Boleslavi. Vyučuje management na MÚVS ČVUT v Prahe.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D. sa špecializuje na personalistiku v projektovom riadení, najmä na oblasti profesionálneho rastu a rozvoja, tímovú spoluprácu, respektíve efektívnu kooperáciu a individuálny koučing. V rámci profesionálnej praxe pôsobí viac ako jedenásť rokov v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov vo výrobných podnikoch a spoločnostiach, vo vzdelávacích, konzultačných a poradenských inštitúciách a personálnych agentúrach, v oblastiach rozvoja a rastu, vzdelávania (andragogiky) a pedagogiky. V profesionálnej praxi uplatňuje odborné znalosti, skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky, podnikového manažmentu, aplikovanej ekonomiky, procesného a projektového riadenia najmä u neinvestičných projektov podporovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Je autorkou študijných skrípt pod názvom: Projekt 2 - Regionálne individuálny projekt „Personální management“ a „Pracovní právo“. Taktiež sa venuje z pozície zahraničného partnera projektu VEGA: Analýza stupňov implementácie projektového riadenia vo spoločností výrobného a nevýrobného sektora Slovenskej republiky multikultúrnej a cezhraničnej spolupráci.

Mgr. Michaela Velechovská
Mgr. Michaela Velechovská

Mgr. Michaela Velechovská je absolventkou Univerzity Karlovej v Prahe, odbor Osobnostne sociálna výchova a pedgaogicko-psychologické poradenstvo. V súčasnej dobe pôsobí ako doktorand na Pedagogickej katedre Univerzity Karlovej. Už osem rokov je lektorkou osobnostne zameraných seminárov, ako pre firmy aj verejnosť, tak pre školský sektor. Medzi témami, ktorým sa venuje, patrí emočná inteligencia a jej využite vo firemnej praxi, psychologický systém enneagram, tímová práca, komunikácia, riešenie konfliktov, facilitácia a práca s deťmi. Vzdelanie v tejto oblasti získala prevažne v zahraničí a vzdelanie si stále doplňuje. V súčasnej dobe vedie piatym rokom vzdelávaciu spoločnosť.

JUDr. Barbora Vráblová, MA
JUDr. Barbora Vráblová, MA

JUDr. Barbora Vráblová, MA sa dlhodobo zaoberá zdravotníckym právom. Pracuje v advokátskej kancelárii Mgr. MUDr. Dagmar Záleská špecializujúce sa na túto oblasť. Zdravotnícke právo prednáša na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pod Inštitútom postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje etickým a právnym otázkam v závere života, najmä etickým a právnym otázkam poskytovanie paliatívnej starostlivosti.

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, členka právneho tímu Českej lekárskej komory, vyštudovala právnickú aj lekársku fakultu, po niekoľkých rokoch pôsobenia v lekárskej profesii pracuje od roku 2004 ako právnik so zameraním na zdravotnícke právo. Od roku 2005 je členom právneho tímu právnej kancelárie Českej lekárskej komory a od roku 2011 je advokátkou a prevádzkuje advokátsku prax. Zameriava sa na zastupovanie poskytovateľov zdravotných služieb pri riešení sporov o náhradu škody na zdraví a na právnu problematiku úhrad zdravotných služieb z verejného zdravotného poistenia, kde zastupuje poskytovateľov zdravotných služieb v sporoch so zdravotnými poisťovňami. Pravidelne publikuje a prednáša, ako v rámci projektu Univerzity medicínskeho práva ČLK, tak na žiadosť najrôznejších subjektov.

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA
PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA je akreditovaný tréner, kouč a konzultant managementu. Je absolventom Tréner trénerov, Teambuilding, Projektový management, Live management a motivácia alebo Koučing. Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Cestovný ruch a Riadenie ľudských zdrojov na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe. Štúdium MBA v odbore Project management absolvoval na zahraničnej škole. V súčasnosti vedie tréningy pre viacero slovenských a českých vzdelávacích inštitúcií, spolupracuje s 2 zahraničnými inštitútmi zameranými na profesijné vzdelávanie MBA a s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Aktuálne zastáva funkciu výkonného riaditeľa Slovenského centra obstarávania, ktoré je zamerané na pomoc subjektom napojených na štátny rozpočet. Pôsobí tiež ako riešiteľ niekoľkých projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie a iných zahraničných finančných mechanizmov. JE autorom mnohých odborných článkov na témy projektový management, leadership, teambuilding alebo nakupovanie a obstarávacia technika.

Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

Ing. Josef Zrůst, Ph.D. v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Prevádzkarni ekonomickej fakulty Mendelevovej univerzity v Brne, kde zaisťuje výučbu predmetov pre nadväzujúci magisterský stupeň štúdia a to konkrétne Manažérskeho rozhodovania, Krízového managementu, Projektového managementu a Strategického managementu. Aktívne sa podieľa na niekoľkých výskumných projektoch a ako lektor viedol jednotlivé tímy študentov v rámci projektu MUNISS. Je autorom článkov zaoberajúcich sa problematikou riadenia rizík, krízového riadenia, strategického rozhodovania v odborných časopisoch.